Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificarea și înregistrarea oilor și a caprelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificarea și înregistrarea oilor și a caprelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul are ca obiectiv asigurarea trasabilității* animalelor din speciile ovină și caprină (oi și capre), impunându-le țărilor Uniunii Europene (UE) să instituie un sistem uniform de identificare și de înregistrare.

ASPECTE-CHEIE

 • Fiecare țară a UE trebuie să stabilească un sistem de identificare și de înregistrare a oilor și a caprelor care să cuprindă următoarele elemente:
  • mijloacele de identificare pentru fiecare animal;
  • registrele păstrate în fiecare exploatație, cu informații despre exploatația respectivă, despre persoanele responsabile pentru animale, despre activitate, despre tipul de producție și despre animalele din exploatație;
  • documentele de circulație, care trebuie păstrate cel puțin trei ani, dar sunt facultative în cazul în care țara are o bază de date electronică centralizată care conține informații privind circulația animalelor;
  • registrul central sau baza de date electronică în care sunt înregistrate toate exploatațiile și circulația loturilor de animale la nivel național.
 • Toate oile și caprele trebuie să aibă doi identificatori cu același număr individual unic de identificare. Unul trebuie să fie un dispozitiv electronic de identificare (EID).
 • Identificatorii vizibili sunt crotalii convenționale aplicate la o ureche, dar pot fi și o marcă pe copită (bandă aplicată pe picior). Se poate utiliza și un tatuaj ca identificator, cu excepția animalelor destinate comerțului între țări ale UE. Dispozitivele electronice de identificare (EID) sunt, de obicei, crotalii electronice aplicate la ureche, dar se poate utiliza și un bol ruminal (un dispozitiv electronic de identificare ingerat de animal, care poate fi scanat).
 • Animalele destinate sacrificării înainte de vârsta de 12 luni și care nu sunt destinate comerțului între țările UE sau exportului către țări din afara UE pot avea numai o crotalie convențională vizibilă aplicată la ureche.
 • Crotaliile trebuie să indice țara în care s-a născut animalul și codul individual al animalului.
 • Identificarea trebuie efectuată în termen de șase luni de la naștere și înainte ca animalul să părăsească exploatația de origine. Acest termen se poate prelungi la nouă luni dacă animalele sunt deținute în condiții de creștere extensivă sau în aer liber. Identificarea animalelor importate din afara UE trebuie efectuată în termen de 14 zile.
 • Țările UE al căror număr total de oi și capre este mai mic sau egal cu 600 000 sau al căror număr total de capre este mai mic sau egal cu 160 000 pot considera facultativă identificarea electronică dacă animalele nu sunt destinate comerțului între țări ale UE.
 • Țările UE trebuie să impună sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor regulamentului.
 • Regulamentul va fi abrogat și înlocuit de Regulamentul (UE) 2016/429, care se aplică începând cu data de 20 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 29 ianuarie 2004, cu excepția articolelor 14, 15 și 16, care se aplică începând cu data de 9 iulie 2005. Anumite norme facultative au devenit obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2010.

* TERMENI-CHEIE

Trasabilitate: posibilitatea de a urmări orice produs alimentar, furaj, animal de la care se obțin produse alimentare sau substanță care urmează a se utiliza pentru consum, pe parcursul tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, pp. 8-17)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 21/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/968/CE a Comisiei din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2006) 6522] (JO L 401, 30.12.2006, pp. 41-45)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1505/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului cu privire la controalele minime care trebuie să fie efectuate în legătură cu identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină (JO L 280, 12.10.2006, pp. 3-6)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Data ultimei actualizări: 04.10.2016

Top