Help Print this page 
Title and reference
Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului

Consiliul a aprobat în 2005 crearea unei Agenţii Comunitare pentru Controlul Pescuitului (ACCP). Această agenţia are drept obiectiv să organizeze coordonarea operaţională a acţiunilor de inspecţie şi de control al pescuitului întreprinse de statele membre şi să le asiste pe acestea la punerea în aplicare a normelor politicii comune din domeniul pescuitului.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Misiunea şi sarcinile agenţiei

Agenţia este un organism al Uniunii Europene cu caracter tehnic şi administrativ, a cărui misiune este să:

  • coordoneze controlul şi inspecţia efectuate de statele membre;
  • coordoneze desfăşurarea mijloacelor naţionale de control şi inspecţie reunite de statele membre;
  • asiste statele membre la raportarea informaţiilor privind activităţile de pescuit şi activităţile de control şi inspecţie către Comisie şi către părţile interesate;
  • asiste statele membre să îşi îndeplinească sarcinile şi obligaţiile care le revin în temeiul normelor PCP;
  • asiste statele membre şi Comisia la armonizarea aplicării PCP în întreaga Uniune, în special a programelor specifice de control şi inspecţie, a programelor de control al pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) şi a programelor internaţionale de control şi inspecţie;
  • contribuie la efortul statelor membre şi al Comisiei de cercetare şi dezvoltare a tehnicilor de control şi inspecţie;
  • contribuie la formarea profesională a inspectorilor şi la schimbul de experienţă dintre statele membre;
  • coordoneze operaţiunile de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat;

La cererea Comisiei, agenţia trebuie, de asemenea, să se achite de sarcinile care decurg din obligaţiile internaţionale ale Uniunii şi ale statelor membre. Agenţia asistă Comisia şi statele membre în relaţiile lor cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale de pescuit în care Uniunea este membră. Agenţia poate, de asemenea, să colaboreze cu autorităţile competente din ţările terţe în cadrul organizaţiilor regionale internaţionale sau al acordurilor bilaterale de pescuit. Agenţia poate totodată să îndeplinească, în numele statelor membre, sarcinile care le revin acestora în temeiul acordurilor internaţionale de pescuit.

În plus, agenţia le poate furniza servicii pe bază de contract, cum ar fi, de pildă, servicii pentru navlosirea şi exploatarea navelor de supraveghere.

Coordonare operaţională

Agenţia coordonează punerea în aplicare a programelor de control şi inspecţie, prin intermediul planurilor de desfăşurare comune.

Agenţia stabileşte aceste planuri de desfăşurare comune după consultarea statelor membre.

Directorul executiv al agenţiei comunică proiectul planului de desfăşurare comun statelor membre respective şi Comisiei. În cazul în care nu primeşte nicio obiecţie în termen de cincisprezece zile lucrătoare, planul este adoptat. În cazul în care există obiecţii, directorul executiv sesizează Comisia, care poate să aducă planului orice ajustare pe care o consideră necesară în vederea adoptării.

Planurile de desfăşurare pun în aplicare criteriile, reperele, priorităţile şi procedurile comune stabilite de Comisie în cadrul programelor de control şi inspecţie. Planurile organizează desfăşurarea mijloacelor naţionale şi utilizarea resurselor umane şi materiale în perioadele şi zonele în care acestea trebuie desfăşurate.

Planurile de desfăşurare comune definesc, de asemenea, condiţiile în care mijloacele de control şi inspecţie ale statelor membre pot pătrunde în apele aflate sub suveranitatea altui stat membru.

Agenţia face o evaluare anuală a eficacităţii fiecărui plan de desfăşurare comun, precum şi o analiză, pe baza probelor disponibile, destinate să determine existenţa vreunui risc ca activităţile de pescuit să nu fie conforme cu măsurile de conservare şi de control aplicabile.

Odată cu adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, agenţiei i-au fost atribuite noi competenţe care să-i consolideze eficacitatea.

Achiziţionarea, închirierea sau navlosirea echipamentului

Agenţia poate achiziţiona, închiria sau navlosi de acum încolo echipamentul necesar pentru punerea în aplicare a planurilor de desfăşurare comune şi a programelor de control şi inspecţie.

Inspectori comunitari

Pe lângă resursele umane furnizate de statele membre în cadrul programelor specifice de control şi inspecţie sau al programelor internaţionale de control şi inspecţie, funcţionarii agenţiei pot fi numiţi în calitate de inspectori comunitari în apele internaţionale.

Unitate de criză

Din proprie iniţiativă sau la solicitarea a două state membre, agenţia poate institui o unitate de criză atunci când PCP este expusă unui risc grav care nu poate fi prevenit prin mijloacele existente.

Unitatea de criză este responsabilă de colectarea şi evaluarea tuturor informaţiilor necesare şi de identificarea opţiunilor disponibile pentru prevenirea riscului la adresa PCP cât mai rapid posibil.

Program de lucru multianual

Programul de lucru multianual al agenţiei stabileşte de acum încolo, pentru o perioadă de cinci ani, obiectivele generale, mandatul, sarcinile, indicatorii de performanţă şi priorităţile aferente fiecărei activităţi a agenţiei.

Cooperare în domeniul afacerilor maritime

Agenţia contribuie la punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene. Ea răspunde în special de încheierea acordurilor administrative cu alte organisme, după aprobarea consiliului de administraţie.

Structura şi funcţionarea internă

Agenţia este un organism al Uniunii Europene cu sediul la Vigo (Spania).

Personalul său este compus din funcţionari alocaţi sau detaşaţi temporar, precum şi din alţi funcţionari recrutaţi de agenţie în funcţie de necesităţi.

Agenţia are un consiliu de administraţie care adoptă procedurile necesare îndeplinirii sarcinilor sale. Consiliul de administraţie este format din şase reprezentanţi ai Comisiei şi de un reprezentant al fiecărui stat membru, numiţi pe baza experienţei.

Consiliul de administraţie numeşte directorul executiv pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

Directorul executiv conduce agenţia şi asigură punerea în aplicare a principiilor PCP. El adoptă programul de lucru, precum şi bugetul definitiv al agenţiei pentru anul viitor şi raportul general privind anul precedent.

Buget

Agenţia este finanţată din trei surse: bugetul comunitar, taxele percepute pentru serviciile prestate statelor membre şi cele percepute pentru publicaţii, formare şi celelalte servicii pe care le furnizează agenţia.

Evaluare

La cererea consiliului de administraţie, se efectuează o evaluare externă independentă a punerii în aplicare a regulamentului în termen de cinci ani de la înfiinţarea agenţiei şi la fiecare cinci ani după aceea.

Fiecare evaluare analizează impactul regulamentului, precum şi utilitatea, relevanţa şi eficacitatea agenţiei în vederea asigurării aplicării uniforme a PCP.

Context

Ca urmare a reformei PCP din 2002, crearea unor condiţii armonizate pentru punerea în aplicare a regulamentului devine un element-cheie al politicii comune în domeniul pescuitului. În acest sens, este necesară înfiinţarea unei structuri permanente care să garanteze coordonarea activităţilor de control şi inspecţie în sectorul pescuitului: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului.

Conform recomandărilor exprimate de Curtea de Conturi (raport special nr. 7/2007), mandatul agenţiei a fost ulterior consolidat de manieră considerabilă prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului. S-a urmărit astfel consolidarea rolului agenţiei în materie de control şi inspecţie, mai ales în contextul planurilor de desfăşurare comune şi al programelor de control şi inspecţie.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 768/2005

10.6.2005

-

JO L 128 din 21.5.2005

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

1.1.2010

-

JO L 343 din 22.12.2009

Ultima actualizare: 27.05.2010

Top