Help Print this page 
Title and reference
Drepturile acţionarilor societăţilor comerciale cotate la bursă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Drepturile acţionarilor societăţilor comerciale cotate la bursă

Acţionarii din cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă trebuie să-şi poată exercita efectiv drepturile peste tot în Uniunea Europeană. În acest scop, prezenta directivă stabileşte cerinţele comune referitoare la drepturile acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă, care deţin acţiuni cu drept de vot în cadrul adunării generale.

ACT

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă.

SINTEZĂ

Prezenta directivă stabileşte cerinţele minime pentru facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale cotate la bursă, în special la nivel transfrontalier. De asemenea, directiva urmăreşte să ţină cont de posibilităţile reprezentate de tehnologiile moderne.

Directiva se aplică tuturor societăţilor care îşi au sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată *. Totuşi, statele membre pot exclude din domeniul de aplicare al acestei directive organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), societăţile al căror obiectiv unic este plasarea colectivă de capitaluri furnizate de public şi societăţile cooperative.

În ceea ce priveşte informaţiile ce trebuie comunicate înainte de adunarea generală, societăţile trebuie:

  • să trimită convocarea cu cel puţin douăzeci şi una de zile înainte de data adunării generale;
  • să includă în convocare informaţiile esenţiale (data, locul adunării generale, ordinea de zi propusă, descrierea procedurilor de participare şi de vot etc.);
  • să publice pe site-ul de Internet al societăţii convocarea, textul complet al proiectelor de hotărâre şi informaţiile practice esenţiale (numărul total de acţiuni şi drepturi de vot, documentele ce vor fi prezentate sau un comentariu pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, eventual formulare de vot).

Acţionarii, individual sau colectiv, trebuie să aibă dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, determinând modificarea ordinii de zi, şi de a prezenta proiecte de hotărâre. Totuşi, acest drept poate fi limitat la acţionarii care deţin o participaţie minimă de 5 % din capitalul social. În plus, statul membru trebuie să stabilească un termen unic pentru exercitarea acestor drepturi.

Acţionarii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea este obligată să răspundă la întrebările adresate. Totuşi, aceste drepturi nu împiedică luarea măsurilor necesare pentru a asigura identificarea acţionarilor sau buna desfăşurare a adunării generale.

Prin prezenta directivă, participarea şi votul acţionarilor la adunarea generală nu pot fi supuse niciunei alte limitări speciale în afară de data de referinţă. Persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul adunări. Fiecare stat membru stabileşte o singură dată de referinţă aplicabilă tuturor societăţilor comerciale cotate la bursă înmatriculate pe teritoriul său, deşi poate să acorde o derogare societăţilor comerciale care au emis acţiuni nominative şi care, prin urmare, sunt în măsură să identifice toţi acţionarii la data adunării. Data de referinţă nu poate preceda cu mai mult de 30 de zile data adunării generale şi trebuie să fie stabilită la cel puţin 8 zile după data limită de convocare a adunării.

Modalităţi de votare

Statele membre trebuie să elimine orice restricţii legate de participarea acţionarilor la adunările generale prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar poate vota prin reprezentare acordând o procură oricărei persoane fizice sau juridice cu scopul de participa la adunarea generală şi de a exercita drepturile sale în numele său. Statele membre elimină orice restricţie cu privire la persoanele care pot fi mandatate de către un acţionar, cu excepţia cerinţei de a avea capacitate juridică. Totuşi, statele membre pot impune anumite restricţii sau obligaţii în caz de conflicte de interese potenţiale între reprezentant şi acţionar. Numărul reprezentanţilor şi perioada de desemnare a acestora pot, de asemenea, să fie limitate.

Statele membre trebuie să permită acţionarilor să desemneze (ori să revoce) reprezentantul acestora prin mijloace electronice. Statele membre nu pot impune altă cerinţă privind valabilitatea unei procuri decât aceea că trebuie să fie sub formă scrisă.

Atunci când legislaţia internă impune divulgarea în prealabil a unor informaţii în vederea exercitării dreptului de vot, aceste informaţii nu pot, în cazul acţionarilor care acţionează în scop profesional pentru un client, să depăşească ceea ce este strict necesar pentru identificarea clientului sau a numărului de acţiuni cu drept de vot deţinute de acest client.

Statele membre trebuie să permită societăţilor să ofere acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală.

Societăţile trebuie să efectueze o numărare exactă a voturilor pentru fiecare hotărâre. Totuşi, în cazul în care niciun acţionar nu solicită numărarea, statele membre pot permite societăţilor să numere doar voturile necesare obţinerii majorităţii cerute pentru adoptarea unei hotărâri. Societăţile trebuie să publice pe site-ul lor de Internet rezultatele voturilor din cadrul adunării generale în termen de cincisprezece zile de la adunarea generală.

Context

În comunicarea sa din 2003 intitulată „Modernizarea dreptului societăţilor comerciale şi întărirea guvernanţei corporatiste în Uniunea Europeană - Un plan de avansare” [COM(2003) 284 final]), Comisia a propus iniţiative privind întărirea dreptului acţionarilor din cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă şi rezolvarea problemei votului transfrontalier. Directiva 2004/109/CE a oferit răspunsuri cu privire la informaţiile pe care emitenţii trebuie să le divulge pieţei. Obiectivul acestei directive este consolidarea protecţiei investitorilor prin facilitarea accesului acestora la informaţii şi a exercitării drepturilor lor, în special la nivel transfrontalier.

Termeni cheie ai actului

  • Piaţă reglementată: sistem multilateral, exploatat şi/sau gestionat de un operator de piaţă, care asigură sau facilitează confruntarea în interiorul său a unor interese de vânzare şi de cumpărare exprimate de terţi pentru instrumente financiare.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2007/36/CE [adoptare: codecizia COD/2005/0265]

3.8.2007

3.8.2009(art. 10, § 3: 3.8.2012)

JO L 184 din 14.7.2007

Ultima actualizare: 14.04.2008

Top