Help Print this page 
Title and reference
Directiva Servicii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Directiva Servicii

În vederea creării unei veritabile pieţe interne a serviciilor, Directiva Servicii vizează să faciliteze libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii în alte state membre şi libertatea de a presta servicii între statele membre. De asemenea, directiva este menită să extindă posibilitatea de a alege pentru beneficiarii serviciilor şi să îmbunătăţească calitatea serviciilor pentru consumatori şi pentru întreprinderile care beneficiază de servicii.

ACT

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne [Jurnalul Oficial L 376 din 27.12.2006].

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte un cadru juridic general menit să faciliteze exercitarea libertăţii de stabilire pentru prestatorii de servicii şi libera circulaţie a serviciilor, garantând totodată un înalt nivel al calităţii serviciilor.

Directiva se bazează pe următorii patru piloni:

 • facilitarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii în cadrul UE;
 • consolidarea drepturilor beneficiarilor serviciilor în calitatea lor de utilizatori;
 • promovarea calităţii serviciilor;
 • instituirea unei cooperări administrative efective între statele membre.

Domeniu de aplicare

Directiva stabileşte un cadru juridic general pentru orice serviciu prestat în schimbul unei remuneraţii economice (cu excepţia sectoarelor excluse), ţinând seama, totodată, de caracterul specific al anumitor activităţi sau profesii.

Directiva acoperă o gamă largă de activităţi de prestare de servicii reprezentând aprox. 40 % din PIB-ul şi din locurile de muncă din UE. Aceasta acoperă servicii precum:

 • construcţiile şi artizanatul;
 • comerţul cu amănuntul;
 • majoritatea profesiilor reglementate (de exemplu, avocaţi, arhitecţi, ingineri şi contabili);
 • serviciile aferente întreprinderilor (de exemplu, întreţinerea birourilor, consultanţa de gestiune şi publicitatea);
 • turismul;
 • serviciile imobiliare;
 • învăţământul privat.

Mai multe tipuri de servicii sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei, şi anume:

 • serviciile financiare;
 • reţelele de telecomunicaţii;
 • transporturile;
 • serviciile de sănătate;
 • activităţile de jocuri de noroc;
 • anumite servicii sociale.

Directiva se aplică în următoarele două situaţii:

 • cu ocazia stabilirii permanente a unei întreprinderi, şi anume atunci când un întreprinzător particular sau o întreprindere vrea să stabilească un sediu permanent (o întreprindere sau o sucursală) în ţara de origine sau în altă ţară a UE;
 • cu ocazia prestării transfrontaliere de servicii, şi anume atunci când o întreprindere deja stabilită într-o ţară a UE doreşte să furnizeze servicii într-o altă ţară a UE, fără a-şi stabili acolo un sediu permanent, sau atunci când un consumator cu reşedinţa într-o ţară a UE doreşte să beneficieze de serviciile unui prestator stabilit în altă ţară a UE.

În plus, directiva conferă beneficiarilor serviciilor, în special consumatorilor şi întreprinderilor, o posibilitate mai amplă de a alege şi un acces mai bun la servicii în cadrul UE, în măsura în care:

 • beneficiarii sunt mai bine informaţi cu privire la furnizorii serviciilor, precum şi cu privire la garanţiile post-vânzare sau reparaţii;
 • Directiva interzice orice discriminare bazată pe motive care ţin de naţionalitate sau cetăţenie ori de locul de reşedinţă al beneficiarului serviciului.

Simplificare administrativă

Directiva obligă statele membre să simplifice toate procedurile pe care le presupune crearea şi realizarea unei activităţi de servicii. Trebuie să se elimine cerinţele formale, cum ar fi obligaţia de a prezenta documentele originale, traducerile certificate sau copiile certificate pentru conformitate, exceptând cazurile excepţionale. Începând din decembrie 2009, întreprinderile şi cetăţenii trebuie să poată realiza online toate formalităţile necesare prin intermediul ghişeelor unice.

Ghişeele unice sunt portaluri de tip e-guvernare instituite de administraţiile naţionale ale fiecărei ţări din UE. Acestea pot fi utilitate de furnizorii de servicii pentru:

 • a obţine informaţii detaliate cu privire la condiţiile antreprenoriale din străinătate sau din ţara lor de origine;
 • a realiza online formalităţile administrative pentru înfiinţarea unei întreprinderi;
 • a realiza online formalităţile administrative pentru prestarea transfrontalieră de servicii.

Eliminarea obstacolelor juridice şi administrative din calea dezvoltării activităţilor de servicii

Pentru a facilita libertatea de stabilire, directiva prevede:

 • obligaţia de a evalua compatibilitatea regimurilor de autorizare în lumina principiilor nediscriminării şi proporţionalităţii, precum şi de a respecta anumite principii referitoare la condiţiile şi procedurile de autorizare aplicabile activităţilor de servicii;
 • interzicerea anumitor cerinţe juridice încă existente în legislaţiile anumitor state membre şi care nu pot fi justificate, cum ar fi cerinţele legate de naţionalitate sau cetăţenie;
 • obligaţia de a evalua compatibilitatea unei serii de alte cerinţe juridice în lumina principiilor nediscriminării şi proporţionalităţii.

Facilitarea libertăţii de a presta temporar servicii transfrontaliere

Pentru a consolida libertatea de a presta servicii, directiva prevede că statele membre trebuie să garanteze accesul liber la o activitate de servicii şi libera exercitare a acesteia pe teritoriul lor. Statul membru în care se deplasează prestatorul de servicii nu îi poate impune respectarea propriilor sale cerinţe, decât în măsura în care acestea sunt nediscriminatorii, proporţionale şi justificate din motive care ţin de ordinea publică, siguranţa publică, sănătatea publică sau protecţia mediului.

Directiva prevede, de asemenea, o serie de derogări importante de la acest principiu, de exemplu în ceea ce priveşte calificările profesionale, detaşarea lucrătorilor şi serviciile de interes economic general.

Consolidarea drepturilor consumatorilor în calitatea lor de utilizatori de servicii

În contextul protecţiei drepturilor beneficiarilor serviciilor, directiva:

 • specifică dreptul beneficiarilor de a utiliza serviciile furnizorilor din alte state membre;
 • stabileşte dreptul beneficiarilor de a obţine informaţii cu privire la normele aplicabile prestatorilor, indiferent de locul de stabilire sau de serviciile oferite de un prestator de servicii.

Asigurarea calităţii serviciilor

În contextul asigurării calităţii serviciilor, directiva vizează:

 • să consolideze calitatea serviciilor, încurajând, de exemplu, certificarea voluntară a activităţilor sau elaborarea unor carte ale calităţii;
 • să încurajeze elaborarea unor coduri de conduită europene, în special de către organismele sau asociaţiile profesionale.

Instituirea unei cooperări administrative efective între statele membre

Pentru a facilita stabilirea şi libera circulaţie a serviciilor în Uniunea Europeană, directiva:

 • stabileşte pentru statele membre o obligaţie cu caracter juridic obligatoriu de a coopera cu autorităţile din alte state membre pentru a asigura un control eficient al activităţilor de servicii în cadrul Uniunii Europene, evitându-se astfel multiplicarea controalelor. S-a instituit, de asemenea, un mecanism de alertă între statele membre;
 • reprezintă baza pentru dezvoltarea unui sistem electronic de schimb de informaţii între statele membre, indispensabil unei cooperări administrative efective între acestea.

Context

Serviciile deţin un rol de motor în cadrul economiei europene. Acestea reprezintă cca. 70 % din locurile de muncă şi din PIB-ul european, în acest sector fiind create aproape 9 din 10 din locurile de muncă nou create. În cadrul Strategiei de la Lisabona, Comisia a răspuns invitaţiei Consiliului European de a concepe o politică menită să elimine obstacolele din calea liberei circulaţii a serviciilor şi a libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii. Directiva răspunde constatării conform căreia piaţa unică a serviciilor nu aduce încă toate avantajele la care am avea dreptul să ne aşteptăm. În pofida omniprezenţei serviciilor în cadrul economiei europene, acestea nu reprezintă decât aprox. o cincime din totalitatea schimburilor intracomunitare. Directiva Servicii a fost adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu în decembrie 2006. Statele membre au avut la dispoziţie un termen de trei ani pentru a transpune dispoziţiile directivei în legislaţia naţională. Termenul de transpunere a expirat la 28 decembrie 2009.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2006/123/CE

28.12.2006

28.12.2009

JO L 376, 27.12.2006

ACTE CONEXE

Decizia 2011/130/UE a Comisiei din 25 februarie 2011 de stabilire a unor cerinţe minime pentru tratamentul transfrontalier al documentelor semnate electronic de autorităţile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne [Jurnalul Oficial L 53 din 26.2.2011].

Această decizie vizează să faciliteze verificarea semnăturilor electronice în cazul în care sunt utilizate în:

 • documente originale;
 • copii certificate pentru conformitate;
 • traduceri certificate pentru conformitate.

Statele membre trebuie să adopte mijloacele tehnice necesare care să le permită procesarea documentelor prezentate de prestatorii de servicii prin intermediul ghişeelor unice şi care poartă semnături electronice de tip XML, CMS sau PDF.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 27 ianuarie 2011, intitulată Către o mai bună funcţionare a pieţei unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile [COM(2011) 20 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/148/UE din 17 martie 2014 de modificare a Deciziei 2011/130/UE care stabilește cerințele minime de procesare transfrontalieră a documentelor semnate electronic de autoritățile competente în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne [Jurnalul Oficial L 53 din 26.2.2011].

Ultima actualizare: 06.06.2014

Top