Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Scopul acestei directive este de a stabili un sistem de cooperare în vederea facilitării accesului victimelor infracţionalităţii, la despăgubire, în situaţii transfrontaliere. Acest sistem funcţionează pe baza unor mecanisme, în vigoare în statele membre, de despăgubire a victimelor infracţionalităţii premeditate săvârşite prin violenţă pe teritoriile respective.

ACT

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii.

SINTEZĂ

Victimele infracţionalităţii ar trebui să aibă dreptul la o despăgubire echitabilă şi corespunzătoare prejudiciilor suferite, indiferent de locul din Uniunea Europeană (UE) în care a fost săvârşită infracţiunea. Această directivă contribuie la acest lucru prin:

  • solicitarea adresată statelor membre de a elabora dispoziţii în cadrul legislaţiei lor naţionale privind un sistem de despăgubire pentru victimele infracţiunilor internaţionale săvârşite cu violenţă pe teritoriul lor;
  • instituirea unui sistem care să faciliteze accesul la despăgubiri a victimelor infracţionalităţii în situaţii transfrontaliere (posibilitatea de a depune o cerere de despăgubire în statul membru de reşedinţă, de numire a punctelor centrale de contact în statele membre etc.).

Garantarea despăgubirilor corespunzătoare pentru victimele infracţionalităţii pe întreg teritoriul UE

Deseori, obţinerea despăgubirilor pentru victime este dificilă fie datorită faptului că persoana contravenientă nu are resursele financiare necesare, fie datorită faptului că nu a fost posibilă identificarea sau acuzarea în instanţă a acesteia (posibilitatea obţinerii despăgubirii de la autorul infracţiunii este gestionată prin decizia-cadru privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale). Majoritatea statelor membre cunosc acest lucru şi au introdus deja sistemele de despăgubire finanţate de stat. Cu toate acestea, aceste sisteme sunt extrem de diferite, iar aceste diferenţe au creat inegalităţi substanţiale în ceea ce priveşte acoperirea integrală a tuturor cetăţenilor UE şi suma despăgubirii.

Ca urmare a intrării în vigoare a directivei, victima unei infracţiuni va avea posibilitatea de a fi despăgubită în situaţii transfrontaliere şi naţionale, indiferent de statul de reşedinţă al acesteia sau în care s-a săvârşit infracţiunea. Suma despăgubirii care urmează a fi achitată victimelor individuale este lăsată la discreţia statului membru în care s-a săvârşit infracţiunea, dar aceasta trebuie să fie echitabilă şi corespunzătoare.

Facilitarea cererilor de despăgubire pentru victime în situaţii transfrontaliere

Această directivă stabileşte un sistem de cooperare în vederea facilitării accesului la despăgubire a victimelor infracţionalităţii, în situaţii transfrontaliere. Acest sistem trebuie să funcţioneze pe baza unor mecanisme, în vigoare în statele membre, de despăgubire a victimelor infracţionalităţii premeditate săvârşite prin violenţă pe teritoriile respective. Prin urmare, toate statele membre trebuie să elaboreze un mecanism de despăgubire şi să introducă legislaţia naţională care prevede dispoziţii referitoare la un sistem de despăgubire a victimelor până la 1 iulie 2005.

Dispoziţiile de stabilire a unui sistem de despăgubire şi consolidarea cooperării între statele membre

Toate statele membre trebuie să se asigure că legislaţia lor naţională prevede existenţa unui sistem de despăgubire care să garanteze că victimele infracţiunilor premeditate săvârşite prin violenţă pe teritoriul lor primesc despăgubiri echitabile şi corespunzătoare.

Această directivă stabileşte un sistem de cooperare între autorităţile naţionale în vederea facilitării accesului la despăgubire a victimelor, în situaţii transfrontaliere. Victimele infracţiunilor comise în afara statului lor membru în care îşi au reşedinţa în mod obişnuit pot solicita unei autorităţi dintr-un stat membru în care îşi au reşedinţa în momentul respectiv (autoritatea responsabilă cu asistenţa) să furnizeze informaţii privind modul de depunere a cererii de despăgubire. Autoritatea statului membru în care victima îşi are reşedinţa în mod obişnuit transmite cererea direct autorităţii din statul membru în care s-a săvârşit infracţiunea (autoritatea de decizie), care este responsabilă de evaluarea cererii şi achitarea despăgubirii.

Comisia a redactat formularele tip pentru transmiterea cererilor şi a deciziilor privind despăgubirea victimelor (a se vedea „Actele conexe”).

În ceea ce priveşte punerea în aplicare, directiva prevede elaborarea şi publicarea pe internet a unui manual pentru autorităţile responsabile cu asistenţa. De asemenea, directiva prevede stabilirea unui sistem de puncte de contact centrale în fiecare stat membru în vederea facilitării cooperării în situaţii transfrontaliere. Informaţii suplimentare se regăsesc pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă.

Statelor membre li s-a cerut să implementeze, până la 1 ianuarie 2006 cel târziu, actele cu putere de lege, regulamentele şi actele administrative necesare conformării cu această directivă.

Până la 1 ianuarie 2009, Comisia a trebuit să înainteze un raport privind implementarea acestei directive către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European.

Context

În 1999, Comisia a prezentat o comunicare în vederea ameliorării situaţiei victimelor infracţionalităţii pe teritoriul UE. În plus, în cadrul Consiliului European de la Tampere, statele membre au recunoscut necesitatea elaborării standardelor minime de protecţie a victimelor infracţionalităţii în cadrul Uniunii. La 15 martie 2001, Consiliul a adoptat o decizie-cadru privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale. Această decizie-cadru conţine prevederi privind despăgubirea de către autorul infracţiunii, dar care, de altminteri, nu abordează problema despăgubirii victimelor infracţionalităţii.

În consecinţă, la 28 septembrie 2001, Comisia a prezentat o Carte verde privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii, care a vizat două domenii fundamentale de măsuri potenţiale:

  • adoptarea unor standarde minime privind despăgubirea la nivel european, solicitându-le statelor membre să garanteze un nivel rezonabil de despăgubire a victimelor;
  • adoptarea unor măsuri necesare facilitării accesului la despăgubire în practică, indiferent de locul din UE unde s-a săvârşit infracţiunea.

Această directivă vine în continuarea Cărţii verzi. După atacurile teroriste din Madrid în martie 2004, Comisia a solicitat în cadrul declaraţiei sale privind combaterea terorismului adoptarea directivei înainte de 1 mai 2004.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/80/CE

26.8.2004

1.1.2006

JO L 261 din 6.8.2004.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European referitor la aplicarea Directivei 2004/80/CE a Consiliului privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii [COM(2009) 170 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport evaluează aplicarea directivei în statele membre pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2008. Doar 15 state membre au respectat termenul-limită de transpunere a directivei (1 ianuarie 2006). S-au primit notificări ulterioare din partea a 11 state membre. Astfel, evaluarea nu este completă.

În orice caz, 25 de state membre au elaborat sisteme pentru depunerea de către victime a cererilor de despăgubire, au stabilit autorităţile responsabile şi au pus în aplicare prevederile privind procedurile administrative. De asemenea, majoritatea au trimis comunicări cu privire la măsurile şi metodele lor de informare a depunătorilor cu privire la sistemele de despăgubire.

Datorită implementării recente a directivei în unele statele membre, barierele lingvistice cu care s-au confruntat, precum şi lipsa de cunoştinţe privind alte sisteme şi proceduri juridice, numărul de cereri şi măsuri transfrontaliere a rămas totuşi scăzut. Mai mult, procesarea şi transmiterea cererilor şi a deciziilor variază extrem de mult de la un stat membru la altul.

Toate statele membre, cu excepţia unuia, au instituit sisteme naţionale de despăgubire echitabilă şi corespunzătoare. Majoritatea despăgubesc victimele pentru vătămările personale, handicapul pe termen lung şi deces, precum şi rudele apropiate în cazul omuciderilor, dar exclud din domeniul lor de aplicare vătămările neintenţionate. Cu toate acestea, infracţiunile trebuie raportate poliţiei. Majoritatea statelor membre impun termene-limită pentru depunerea cererilor şi termene superioare pentru despăgubire. De asemenea, majoritatea prevăd despăgubiri reduse atunci când victima a contribuit la vătămarea propriei persoane.

Doar 13 state membre au transmis Comisiei detalii complete privind autorităţile responsabile cu asistenţa şi autorităţile de decizie, limbile în care se pot schimba informaţii între aceste autorităţi, măsurile de furnizare a informaţiilor solicitanţilor şi formularele tip. În consecinţă, manualul care cuprinde aceste informaţii, publicat în Atlas, va fi actualizat periodic.

Commission Decision 2006/337/EC of 19 April 2006 establishing standard forms for the transmission of applications and decisions pursuant to Council Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims [Official Journal L125 of 12.5.2006] (Decizia 2006/337/CE a Comisiei din 19 aprilie 2006 de stabilire a formularelor tip în vederea transmiterii cererilor şi a deciziilor conform Directivei Consiliului 2004/80/CE referitoare la despăgubirea victimelor infracţionalităţii). Comisia a redactat formularele tip de transmitere a cererilor şi a deciziilor referitoare la despăgubire. Aceste formulare sunt ataşate ca anexă la decizie.

Ultima actualizare: 10.11.2009

Top