Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de protecție a monedei euro împotriva falsificării

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sistemul de protecție a monedei euro împotriva falsificării

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului - protejarea monedei euro împotriva falsificării

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a instituit un sistem de protecție a monedei euro împotriva falsificării.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie un sistem care le permite țărilor UE să colecteze și să schimbe între ele informații privind bancnotele și monedele falsificate, precum și cu Banca Centrală Europeană (BCE), cu Comisia Europeană și cu țările din afara UE, unde este cazul.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului extinde domeniul de aplicare al regulamentului pentru a cuprinde și țările UE din afara zonei euro.

Principalele caracteristici ale sistemului de protecție a monedei euro

transmiterea sistematică de către autoritățile țărilor UE (în principal băncile centrale naționale) către BCE a datelor tehnice referitoare la bancnotele și monedele euro falsificate; BCE este responsabilă pentru stocarea și procesarea acestora;

autoritățile țărilor UE trebuie să permită Centrului Național de Analiză să examineze bancnotele suspectate de a fi false și să permită Centrului Național de Analiză a Monedelor să examineze monedele suspectate a fi false. Aceste organisme trebuie să trimită toate tipurile noi de bancnote suspectate a fi false la BCE și toate tipurile noi de monede suspectate a fi false la Centrul Tehnic și Științific European;

instituțiile de credit, alți furnizori de servicii de plată și alte instituții care procesează și distribuie publicului bancnote și monede au anumite obligații. Țările UE trebuie să prevadă sancțiuni efective, proporționale și disuasive aplicabile instituțiilor care nu își îndeplinesc obligațiile;

cooperarea între autoritățile relevante ale țărilor UE (în special, oficiile centrale naționale înființate în cadrul Convenției internaționale privind stoparea falsificării de monedă), BCE, Comisia și Oficiul European de Poliție (Europol);

centralizarea informațiilor privind cazurile de falsificare a monedei euro la nivel național și transmiterea acestora la Europol;

cooperarea cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale (inclusiv Interpol).

Țările UE trebuie să comunice Comisiei și BCE lista autorităților pe care le desemnează ca fiind competente pentru identificarea bancnotelor și a monedelor falsificate.

CONTEXT

Introdus înainte de introducerea monedei euro în 2002, Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 are drept scop protejarea bancnotelor și a monedelor euro împotriva falsificării.

Actul completează o serie de decizii luate anterior:

înființarea de centre naționale de analiză;

privind colectarea informațiilor tehnice referitoare la falsificarea euro de către BCE și de către Centrul Tehnic și Științific European responsabile pentru analizarea monedelor euro;

introducerea sancțiunilor penale împotriva falsificării euro.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001

4.7.2001

-

JO L 181, 4.7.2001, pp. 6-10

Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

1.1.2002

-

JO L 181, 4.7.2001, pp. 11A se vedea versiunea consolidată.

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 44/2009

23.1.2009

-

JO L 17, 22.1.2009, pp. 1-3

Regulamentul (CE) nr. 45/2009

9.2.2009

-

JO L 17, 22.1.2009, pp. 4

ACTE CONEXE

2001/887/JAI: Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (JO L 329 din 14.12.2001, pp. 1-2)

2001/912/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2001 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11) (JO L 337 din 20.12.2001, pp. 49-51)

2003/861/CE: Decizia Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, pp. 44

2010/597/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14) (JO L 267, 9.10.2010, pp. 1-20)

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, pp. 1-5)

2013/211/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/10) (JO L 118, 30.4.2013, pp. 37-42)

Regulamentul (UE) nr. 331/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020” ) și de abrogare a Deciziilor 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE și 2006/850/CE ale Consiliului (JO L 103, 5.4.2014, pp. 1-9)

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, pp. 1-8)

Acordul între Oficiul European de Poliție (Europol) și Banca Centrală Europeană (BCE) (JO C 123, 17.4.2015, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 06.10.2015

Top