Help Print this page 
Title and reference
Modelul uniform de permis de şedere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Modelul uniform de permis de şedere

Uniunea Europeană a stabilit un model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe [A se vedea actele de modificare]

SINTEZĂ

Prezentul regulament înlocuieşte Acţiunea comună 97/11/JAI (a se vedea mai jos, rubrica „acte conexe”) a Consiliului referitoare la un model uniform de permis de şedere *, precum şi măsurile adoptate de Consiliu în vederea aplicării acesteia. În cadrul Convenţiei Schengen, permisul de şedere însoţit de un document de călătorie poate înlocui viza. Resortisantul unei ţări terţe, *, în momentul în care prezintă paşaportul şi permisul de şedere, poate să intre într-un stat membru din spaţiul Schengen şi să rămână acolo pe durata unui sejur de scurtă durată.

Regulamentul descrie caracteristicile generale ale modelului uniform, un exemplar al acestuia fiind inclus în anexa la regulament. Permisele de şedere sunt produse sub forma unor documente separate, pe baza modelului prezentat. Celelalte dispoziţii tehnice vizând combaterea contrafacerii şi a falsificării sunt adoptate de către Comisie şi de către comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viză. Atunci când se hotărăşte că aceste dispoziţii trebuie ţinute secrete, ele nu sunt comunicate decât organismelor responsabile de tipărirea permisului de şedere, desemnate de statele membre.

În conformitate cu Directiva 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, orice persoană care căreia i se eliberează un permis de şedere are dreptul să solicite corectarea datelor cu caracter personal incluse pe acest permis.

Permisele de şedere conţin identificatori biometrici * pentru a se verifica autenticitatea documentului şi identitatea resortisantului unei ţări terţe. Aceşti identificatori sunt alcătuiţi dintr-o imagine facială (fotografie) şi două amprente digitale, care vor fi prelucrate conform practicilor naţionale şi cu respectarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Specificaţiile tehnice pentru colectarea identificatorilor biometrici sunt stabilite conform standardelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi se bazează pe specificaţiile tehnice aplicabile paşapoartelor eliberate de statele membre propriilor resortisanţi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2252/2004.

Acest regulament nu se aplică următoarelor categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe:

 • membrilor de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul la libera circulaţie;
 • resortisanţilor statelor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European care îşi exercită dreptul la libera circulaţie, precum şi membrilor de familie ai acestora;
 • resortisanţilor ţărilor terţe exoneraţi de obligaţia de a avea o viză şi autorizaţi cu privire la şederea într-un stat membru pentru o perioadă maximă de trei luni.

Statele membre pot utiliza modelul uniform în alte scopuri decât cele prevăzute în regulament. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri pentru a elimina orice confuzie cu permisul de şedere uniform.

Statele membre eliberează modelul uniform de permis de şedere, în conformitate cu prezentul regulament, în cel mult un an de la adoptarea măsurilor de securitate suplimentare. Identificatorii biometrici vor fi aplicaţi în cel mult doi (imaginea facială) sau trei ani (amprentele digitale) de la adoptarea măsurilor tehnice corespunzătoare. Autorizaţiile eliberate anterior pe baza altor modele de permis de şedere rămân valabile, cu excepţia cazului în care statele membre decid altfel. Pe durata unei perioade tranzitorii de doi ani de la adoptarea specificaţiilor tehnice referitoare la imaginea facială, permisul de şedere poate fi eliberat sub forma unui autocolant.

Irlanda şi Regatul Unit au notificat dorinţa lor de a participa la adoptarea şi aplicarea prezentului regulament. În ceea ce priveşte Danemarca, Republica Islanda, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană, prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

Context

În cursul reuniunii de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003, Consiliul European a subliniat necesitatea de a asigura o anumită coerenţă în ceea ce priveşte identificatorii biometrici, pentru a garanta un anumit nivel de uniformitate între documentele eliberate resortisanţilor ţărilor terţe, paşapoartele eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi sistemele de informare. Un model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe contribuie în primul rând la prevenirea imigraţiei clandestine şi a şederii ilegale. Introducerea identificatorilor biometrici contribuie, la rândul ei, la protejarea permisului de şedere împotriva utilizării frauduloase, stabilind o legătură mai fiabilă între permisul de şedere şi titularul său.

Termeni cheie ai actului

 • Permis de şedere: orice autorizaţie eliberată de autorităţile unui stat membru, care conferă dreptul de şedere legală pe teritoriul său unui resortisant al unei ţări terţe (cu câteva excepţii, definite la articolul 1, alineatul 2, litera (a)).
 • Resortisant al unei ţări terţe: orice persoană care nu este cetăţean al Uniunii Europene (cu câteva excepţii, definite la articolul 5).
 • Biometrie: biometria constă în stocarea pe un suport (card inteligent, cod de bare sau document simplu) a uneia sau mai multor caracteristici fizice ale unui individ (amprente digitale, recunoaştere digitală, iris al ochiului), pentru a putea verifica dacă posesorul unui document este chiar titularul său. Dat fiind că elementul biometric este propriu uneia şi aceleaşi persoane, el constituie factorul determinant pentru autentificarea utilizatorului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002

15.6.2002

-

JO L 157 din 15.6.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul CE) nr. 380/2008

19.5.2008

-

JO L 115 din 29.4.2008

ACTE CONEXE

Decizia 98/243/JAI a Consiliului din 19 martie 1998 privind repartizarea costurilor de realizare a şabloanelor fotografice pentru formatul uniform al permiselor de şedere [Jurnalul Oficial L 99 din 31.3.1998].

Decizia 98/701/JAI a Consiliului din 3 decembrie 1998 privind standardele comune referitoare la modalitatea de completare a modelului uniform de permis de şedere [Jurnalul Oficial L 333 din 9.12.1998].

Joint Action 97/11/JAI of 16 December 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union concerning a uniform format for residence permits [Official Journal L 7 of 10.1.1997] (Acţiunea comună din 16 decembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la realizarea unui model uniform de permis de şedere). Prezenta acţiune comună a creat un model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe. În conformitate cu acţiunea comună, prin permis de şedere se înţelege „orice autorizaţie eliberată de autorităţile unui stat membru, care conferă dreptul de şedere legală pe teritoriul său unui resortisant al unei ţări terţe...”. Acţiunea comună nu se aplică:

 • vizelor;
 • permiselor a căror durată nu depăşeşte şase luni;
 • permiselor eliberate pentru perioada în care se desfăşoară examinarea unei cereri de permis de şedere sau de azil.

În plus, prezenta acţiune comună nu se aplică:

 • membrilor de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene care îşi exercită dreptul la libera circulaţie;
 • resortisanţilor statelor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la libera circulaţie.

Ultima actualizare: 24.04.2009

Top