Help Print this page 
Title and reference
Un cadru juridic comun pentru politicile comunitare în vederea combaterii fraudei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un cadru juridic comun pentru politicile comunitare în vederea combaterii fraudei

Pentru combaterea eficientă a fraudei, acest regulament stabileşte un cadru legal comun tuturor domeniilor care fac obiectul politicilor comunitare. Acesta prevede în special controale şi sancţiuni administrative pentru a proteja interesele financiare ale Comunităţilor.

ACT

Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte prevederile pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene. Acesta prevede controale uniforme în toate statele membre şi măsuri şi sancţiuni administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.

Abatere: un agent economic prejudiciază bugetul Comunităţii

Constituie abatere orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităţilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin cheltuieli nejustificate.

Sunt consideraţi agenţi economici persoanele fizice sau juridice şi alte entităţi cărora dreptul intern le conferă capacitate juridică şi cărora li se aplică sancţiuni atunci când comit o abatere. Sancţiunile se pot aplica şi persoanelor implicate în comiterea unei abateri, precum şi celor obligaţi să-şi asume răspunderea pentru abatere sau să vegheze ca aceasta să nu fie comisă.

Stabilirea unui cadru juridic comun tuturor domeniilor care fac obiectul politicilor comunitare

Peste jumătate din cheltuielile Comunităţii sunt plătite beneficiarilor prin intermediul statelor membre. Gestionarea descentralizată şi monitorizarea modului în care aceste cheltuieli se aplică fac obiectul unor norme metodologice, reglementate prin dispoziţii specifice în funcţie de politicile comunitare respective. Acest regulament instituie un cadru juridic pentru toate domeniile ce fac obiectul politicilor comunitare, pentru a proteja interesele financiare ale Comunităţilor Europene, în special prin intermediul controalelor, măsurilor şi sancţiunilor administrative.

Statele membre trebuie să ia măsurile necesare în vederea asigurării legalităţii şi veridicităţii operaţiunilor ce implică interesele financiare ale Comunităţii. Măsurile de control trebuie să fie proporţionale cu obiectivele urmărite, astfel încât să nu conducă la constrângeri economice sau costuri administrative excesive, şi trebuie să ţină seama de practicile şi de structurile administrative existente în statele membre.

Comisia Europeană are responsabilitatea de a controla:

  • conformitatea practicilor administrative cu normele comunitare;
  • existenţa documentelor justificative necesare şi concordanţa acestora cu veniturile şi cheltuielile Comunităţilor;
  • caracterul adecvat al împrejurărilor în care se desfăşoară şi sunt verificate aceste operaţiuni financiare.

În plus, Comisia Europeană poate să efectueze controale şi inspecţii la faţa locului.

Retragerea avantajului obţinut nejustificat

În general, orice abatere atrage după sine retragerea avantajului obţinut nejustificat, la care se adaugă, dacă este cazul, dobânda calculată pe bază forfetară. Această măsură poate include:

  • obligaţia de a vărsa sumele datorate sau de a rambursa sumele primite nejustificat;
  • pierderea totală sau parţială a garanţiei constituite în sprijinul cererii de a beneficia de un avantaj acordat sau în momentul primirii unui avans.

Abaterile intenţionate sau cele săvârşite din neglijenţă pot să atragă sancţiuni administrative, cum ar fi:

  • plata unei amenzi administrative;
  • plata unei sume suplimentare, care nu poate depăşi nivelul strict necesar pentru a constitui un factor de descurajare;
  • retragerea totală sau parţială a unui avantaj acordat, chiar dacă agentul economic a beneficiat în mod nejustificat numai de o parte din avantajul respectiv, sau excluderea sau retragerea avantajului pentru o perioadă ulterioară săvârşirii abaterii;
  • alte sancţiuni cu caracter pur economic prevăzute în dreptul comunitar.

Principii generale

Controalele, măsurile şi sancţiunile administrative trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Acestea trebuie să ţină seama de natura şi gravitatea abaterii, de avantajul acordat sau primit şi de gradul de răspundere.

O sancţiune administrativă poate fi impusă numai dacă există dispoziţii în acest sens prevăzute într-un act comunitar emis anterior abaterii respective.

Termenul de prescripţie a acţiunii este de patru ani de la data săvârşirii abaterii. Pentru abaterile continue sau repetate, termenul de prescripţie curge de la data la care încetează săvârşirea abaterii respective. În ceea ce priveşte programele multianuale, termenul de prescripţie curge până la finalizarea programului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2988/95

26.12.1995

-

JO L 312, 23.12.1995

See also

Ultima actualizare: 02.05.2011

Top