Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrul european al emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Registrul european al emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR)

Uniunea Europeană (UE) a instituit un registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR). Această bază de date electronică este accesibilă publicului şi trebuie să contribuie la reducerea poluării.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament instituie un registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi (PRTR), sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului. Baza de date îndeplineşte cerinţele din Protocolul Comisiei economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi semnat de UE în mai 2003.

Acest registru este disponibil publicului cu titlu gratuit, pe internet. Informaţiile pe care le conţine pot fi căutate în funcţie de diverse criterii (tipul de poluant, localizarea geografică, mediul afectat, instalaţia sursă etc.).

Conţinutul PRTR

Registrul conţine informaţii privind emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol, precum şi transferul în afara amplasamentului al poluanţilor din apele uzate şi din deşeuri. Registrul acoperă cei 91 de poluanţi enumeraţi în anexa II, inclusiv gazele cu efect de seră, celelalte gaze, metalele grele, pesticidele, substanţele organice clorurate, celelalte substanţe organice şi substanţele anorganice.

Emisiile se raportează când nivelul acestora depăşeşte anumite limite şi provin din una dintre cele 65 de activităţi enumerate în anexa I. Majoritatea activităţilor respective sunt, de asemenea, reglementate în temeiul Directivei privind emisiile industriale şi includ în principal instalaţiile din sectorul producţiei energetice, al industriei minereurilor, al industriei chimice, al gestionării deşeurilor şi apelor uzate şi al fabricării şi procesării hârtiei şi lemnului.

Registrul vizează, de asemenea, emisiile de poluanţi provenite din surse difuze .

Funcţionarea PRTR

Baza de date este alimentată în mod regulat cu informaţiile colectate la nivel naţional de către statele membre şi transmise Comisiei. Aceste informaţii se notifică mai întâi anual autorităţii naţionale competente de către operatorii instalaţiilor în cauză.

Statele membre trebuie, de asemenea, să colecteze informaţii privind emisiile provenite din surse difuze prin utilizarea unor metode aprobate pe plan internaţional.

După colectarea informaţiilor, statele membre trebuie să le transmită Comisiei într-un anumit termen (în termen de 18 luni de la încheierea anului 2007 pentru datele privind anul 2007, apoi în termen de 15 luni de la încheierea fiecărui an de referinţă). Statele membre au posibilitatea de a păstra unele informaţii confidenţiale; în acest caz, trebuie să notifice Comisiei tipul de informaţii care nu au fost divulgate şi motivele.

Comisia, asistată de Agenţia Europeană de Mediu, pune informaţiile din această bază de date la dispoziţia publicului, asigurându-le difuzarea pe internet într-un anumit termen (în termen de 21 de luni de la încheierea anului 2007 pentru datele privind anul 2007, apoi în termen de 16 luni de la încheierea fiecărui an de referinţă).

Participarea publicului

Regulamentul prevede posibilitatea ca publicul să participe la extinderea şi modificarea registrului.

Context

În mai 2003, Comunitatea Europeană a semnat Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi (Protocolul PRTR).

Registrul european include însă mai multe substanţe decât Protocolul CEE-ONU, pentru a ţine cont de legislaţia europeană din domeniul apei şi al poluanţilor organici persistenţi. În plus, termenele prevăzute de acest regulament pentru notificarea informaţiilor sunt mai scurte decât cele stabilite în protocol.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 166/2006

24.2.2006

-

JO L 33 din 4.2.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Modificările şi corectările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 166/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 de instituire a unui registru european al emisiilor şi al transferului de poluanţi (E-PRTR) [ COM(2013)111 final din 5.3.2013 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Acest raport revizuieşte privind emisiile prezentate de statele membre prin intermediul E-PRTR şi, la un nivel mai general, efectuează o evaluare a experienţei dobândite în decursul primilor trei ani de funcţionare a registrului.

Principalele concluzii ale raportului sunt:

  • baza de cunoştinţe: un registru E-PRTR integrat şi coerent este un instrument important pentru îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe în vederea unui management eficient şi transparent al aerului, apei şi solului;
  • transparenţa: înfiinţarea E-PRTR a reprezentat o evoluţie importantă înspre asigurarea unei transparenţe mai mari în ceea ce priveşte tipurile şi cantităţile de emisii industriale şi monitorizarea mediului;
  • un succes rezonabil: statele membre şi-au îndeplinit rapid noile obligaţii, astfel încât procesul de colectare a datelor, de evaluare şi de prezentare a lor către Comisie este finalizat acum pentru cea mai mare parte a emisiilor.

Cu toate acestea, sunt în continuare posibile şi necesare îmbunătăţiri. Printre acestea se numără: (i) îmbunătăţirea calităţii datelor şi sporirea încrederii utilizatorilor; (ii) îmbunătăţirea utilizării şi schimbului de date; (iii) reexaminarea temeiului juridic al E-PRTR şi relaţia cu alte acte legislative.

Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferului de poluanţi ( EN ) ( FR )

Decizia 2006/61/CE a Consiliului din 2 decembrie 2005 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a protocolului CEE-ONU privind registrele emisiilor şi transferurilor de poluanţi [Jurnalul Oficial L 32 din 4.2.2006].

Protocolul a fost semnat de către Comunitatea Europeană şi statele sale membre (cu excepţia Maltei şi a Slovaciei) la 21 mai 2003 la Kiev. Este primul acord multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic, din afara graniţelor UE, privind registrele emisiilor şi transferurilor de poluanţi. Protocolul vizează instituirea, în fiecare stat membru, a unor registre coerente, integrate şi accesibile publicului privind emisiile şi transferurile de poluanţi la nivel naţional.

Ultima actualizare: 09.01.2014

Top