Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Răspunderea pentru mediul înconjurător

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Răspunderea pentru mediul înconjurător

Fiind primul act legislativ al UE care are printre obiectivele principale aplicarea principiului poluatorul plătește, această directivă stabilește un cadru comun de răspundere în vederea prevenirii și reparării daunelor aduse animalelor, plantelor, habitatelor naturale și resurselor de apă, precum și a daunelor care afectează solurile.

ACT

Directiva 2004/35/CE a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

SINTEZĂ

Directiva stabilește un cadru de răspundere pentru mediul înconjurător bazat pe principiul poluatorul plătește, în vederea prevenirii și reparării daunelor aduse mediului.

Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt:

Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului și amenințărilor iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activități profesionale, din momentul în care este posibilă stabilirea unei legături de cauzalitate între dauna respectivă și activitatea în cauză.

Directiva face distincția între două situații complementare, cărora li se aplică un regim de răspundere diferit: pe de o parte, situațiile cauzate de activitățile profesionale enumerate în actul legislativ și, pe de altă parte, situațiile cauzate de celelalte activități profesionale.

Primul regim de răspundere se aplică activităților profesionale periculoase sau potențial periculoase enumerate în anexa III la directivă. Este vorba, în principal, despre:

În cadrul acestui prim regim, operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu a comis nicio eroare.

Al doilea regim de răspundere se aplică tuturor activităților profesionale altele decât cele enumerate în anexa III la directivă, dar exclusiv în cazul în care survine o daună, sau o amenințare iminentă cu producerea unei daune, care afectează speciile și habitatele naturale protejate de legislația comunitară. În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit neglijent.

Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt exceptați de la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul răspunderii nu se aplică în cazul unei daune sau al unei amenințări iminente cu producerea unei daune care rezultă dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, o activitate de apărare națională sau de securitate internațională, precum și o activitate desfășurată conform anumitor convenții internaționale enumerate în anexa IV.

Prevenirea și repararea daunelor

În cazul în care apare o amenințare iminentă cu producerea unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate:

  • să oblige operatorul (poluatorul potențial) să adopte măsurile de prevenire adecvate; sau
  • să adopte măsurile de prevenire adecvate și să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri.

Atunci când se produce o daună, autoritatea competentă poate:

  • să oblige operatorul în cauză să adopte măsurile de reparare adecvate (stabilite pe baza normelor și principiilor enunțate în anexa II la directivă); sau
  • să adopte măsurile de reparare adecvate și să recupereze apoi costurile aferente acestor măsuri. În cazul în care s-au produs mai multe daune, autoritatea competentă poate decide ordinea în care vor fi reparate acestea, în funcție de priorități.

Repararea daunelor de mediu ia mai multe forme, în funcție de tipul acestora:

  • în cazul daunelor aduse solurilor, directiva prevede obligativitatea decontaminării acestora până când este eliminat orice risc grav cu efect negativ asupra sănătății umane;
  • în cazul daunelor provocate apelor sau speciilor și habitatelor naturale protejate, directiva vizează readucerea mediului la starea sa inițială. În acest scop, resursele naturale afectate sau serviciile deteriorate trebuie refăcute sau înlocuite cu elemente naturale identice, similare sau echivalente, fie la locul incidentului, fie, dacă este necesar, într-o locație alternativă.

Mai multe detalii privind metoda care trebuie utilizată pentru repararea daunelor cauzate mediului sunt furnizate în anexa II la directivă.

Costuri de prevenire și reparare

În cazul în care autoritatea competentă a pus ea însăși în aplicare măsurile de prevenire sau de reparare, aceasta recuperează costurile suportate de la operatorul responsabil cu dauna sau cu amenințarea iminentă. Același principiu se aplică evaluărilor de mediu realizate în vederea stabilirii caracterului semnificativ al daunei și a măsurilor care trebuie adoptate pentru repararea acesteia. Autoritatea competentă trebuie să demareze procedurile de recuperare în termen de cinci ani de la finalizarea măsurilor de prevenire sau de reparare sau de la data la care operatorul responsabil sau partea terță au fost identificați, reținându-se data cea mai recentă dintre acestea două.

În cazul în care mai mulți operatori sunt responsabili în comun pentru o daună, aceștia trebuie să suporte costurile aferente reparației fie în mod solidar, fie proporțional.

Directiva nu obligă operatorii să dispună de o garanție financiară, cum ar fi o asigurare, pentru a-și acoperi insolvabilitatea potențială. Cu toate acestea, statele membre trebuie să încurajeze operatorii să recurgă la astfel de mecanisme.

Cererea de acțiune

Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de o daună adusă mediului, precum și organizațiile care au drept obiectiv protecția mediului pot, în anumite condiții, să solicite autorităților competente să acționeze în privința unei daune. Persoanele și organizațiile care au făcut o cerere de acțiune pot introduce o procedură de revizuire în fața unui tribunal sau al unui organism ad hoc vizând evaluarea legalității deciziilor, acțiunilor sau lipsei de acțiune a autorității competente.

Cooperarea între statele membre

În cazul în care o daună sau o amenințare cu producerea unei daune poate avea consecințe care să afecteze mai multe state membre, acestea cooperează în cadrul acțiunii de prevenire sau de reparare.

Rapoarte

Cel târziu la 30 aprilie 2014, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a directivei, care să includă toate modificările propuse pe care le consideră relevante.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/35/CE

30.4.2004

30.4.2007

JO L 143 din 30.4.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/21/CE

1.5.2006

1.5.2008

JO L 102, 11.4.2006

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140, 5.6.2009

Directiva 2013/30/UE

18.7.2013

19.7.2015

JO L 178, 28.6.2013

Modificările și corectările succesive aduse Directivei nr. 2004/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului [COM(2010) 581 final din 12 octombrie 2010].

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top