Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul publicului la informațiile despre mediu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Accesul publicului la informațiile despre mediu

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva asigură adaptarea deplină a legislației naționale la Convenția de la Aarhus din 1998 cu privire la accesul la informații.

 • Directiva garantează accesul publicului la informațiile despre mediu* deținute de către sau pentru autoritățile publice*, atât la cerere, cât și prin diseminare activă.
 • Directiva stabilește condițiile de bază și modalitățile practice prin care poate fi exercitat accesul la cerere.

ASPECTE-CHEIE

Accesul la cerere

 • Autoritățile publice trebuie să pună la dispoziția unui solicitant orice informații despre mediu pe care acestea le dețin, fără a fi necesară declararea motivului de către solicitant.
 • Informațiile trebuie să fie furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi extins la 2 luni pentru solicitări voluminoase și complexe.
 • Autoritățile publice trebuie să facă orice efort rezonabil pentru a asigura posibilitatea reproducerii și a accesării electronice cu ușurință a informațiilor pe care le dețin.
 • Informațiile trebuie furnizate în forma specificată de solicitant, cu excepția cazului în care acestea sunt deja disponibile public în alt format.
 • Țările UE trebuie să se asigure că funcționarii publici ajută publicul care caută acces la informații și să mențină o listă a autorităților publice accesibile.
 • Printre modalitățile practice de rezolvare a cererilor se numără:
  • numirea de responsabili în materie de informații;
  • facilitățile destinate examinării informațiilor; și
  • registrele sau listele de informații deținute și detaliile privind centrele de informare.
 • Cererile pot fi refuzate dacă:
  • sunt în mod evident nerezonabile;
  • sunt formulate în mod prea general;
  • vizează materiale nefinalizate; sau
  • vizează comunicări interne.
 • De asemenea, cererile pot fi refuzate total sau parțial dacă dezvăluirea informațiilor ar putea cauza prejudicii dintr-unul dintre motivele exhaustive prevăzute, de exemplu:
  • relațiile internaționale;
  • cursul justiției;
  • drepturile de proprietate intelectuală; sau
  • confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale.
 • Accesul la registrele sau listele publice ar trebui să fie gratuit. Autoritățile publice pot solicita o taxă pentru informațiile despre mediu pe care le pun la dispoziție, dar suma ar trebui să fie rezonabilă.
 • Solicitații care consideră că cererile lor au fost ignorate sau refuzate în mod incorect pot avea acces la căi de atac, inclusiv într-o instanță sau pe lângă alt organism independent.

Diseminarea activă

 • Informațiile despre mediu accesibile electronic trebuie să conțină cel puțin:
  • texte din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale, precum și din politici, planuri și programe;
  • rapoarte intermediare privind punerea în aplicare a elementelor de mai sus;
  • rapoarte privind starea mediului;
  • date din cadrul monitorizării activităților care ar putea aduce atingere mediului;
  • autorizări care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului;
  • studii de impact și evaluări ale riscurilor.
 • Pentru elemente diferite de cele de mai sus, diseminarea activă poate fi efectuată progresiv, luându-se în considerare resursele umane, financiare și tehnice necesare.
 • Țările UE trebuie să asigure că orice informații compilate de ele sau în numele lor sunt actualizate, exacte și comparabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 14 februarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 14 februarie 2005.

TERMENI-CHEIE

* Informații despre mediu: orice informații scrise, vizuale, verbale, electronice sau în orice altă formă privind aspectele prevăzute în articolul 2 punctul 1 din Directiva 2003/4/CE.

* Autoritate publică: în special guvernul sau altă administrație publică națională, regională sau locală, inclusiv organismele publice consultative și persoanele vizate de legislație. Guvernele UE pot decide ca această definiție să nu includă organismele atunci când acestea acționează în baza capacităților lor judiciare sau legislative.

CONTEXT

Convenția de la Aarhus

ACT

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, pp. 26-32)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, pp. 43-48)

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, pp. 13-19)

Data ultimei actualizări: 03.02.2016

Top