Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tratarea apelor urbane reziduale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tratarea apelor urbane reziduale

Acest act legislativ al Uniunii Europene (UE) are obiectivul de a asigura tratarea corespunzătoare a apelor reziduale pentru a proteja sănătatea umană și mediul.

ACT

91/271/CEE: Directiva Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale

SINTEZĂ

Acest act legislativ al Uniunii Europene (UE) are obiectivul de a asigura tratarea corespunzătoare a apelor reziduale pentru a proteja sănătatea umană și mediul.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Având scopul de a proteja mediul acvatic de efectele adverse (precum eutrofizarea*) ale apelor urbane reziduale, directiva stabilește normele valabile în întreaga UE pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor reziduale. Actul cuprinde, de asemenea, apele reziduale generate de industrii precum cele agroalimentare (cum ar fi prelucrarea produselor alimentare și fabricarea berii).

ASPECTE-CHEIE

Țările UE trebuie:

  • să colecteze și să trateze apele reziduale din așezările urbane cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane și să aplice tratarea secundară* asupra apelor reziduale colectate;
  • să aplice tratamente mai riguroase în așezările urbane cu o populație de peste 10 000 de persoane, situate în zone sensibile*;
  • să vegheze ca stațiile de epurare să fie întreținute în mod corespunzător, astfel încât să aibă un randament suficient și să poată funcționa în toate condițiile climatice normale;
  • să solicite autorizarea pentru evacuările de ape urbane reziduale provenite de la industria agroalimentară și din evacuările de ape industriale în sistemele de colectare a apelor urbane reziduale;
  • să ia măsuri pentru a limita poluarea apelor receptoare din cauza supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor în situații extreme, cum ar fi precipitațiile neobișnuit de intense;
  • să supravegheze performanța stațiilor de epurare și a apelor receptoare;
  • să supravegheze evacuarea și reutilizarea nămolurilor de epurare.

Pe lângă evidențierea metodelor pentru urmărirea și evaluarea rezultatelor, anexa I enumeră dispoziții generale pentru:

  • sistemele de colectare;
  • evacuările provenind de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale, incluzând valori-limită de emisie pentru acestea;
  • apele industriale reziduale evacuate în sistemele de colectare urbane.

Anexa II descrie criteriile de identificare a zonelor sensibile și mai puțin sensibile.

Un raport din 2013 al Comisiei Europene precizează că, în ciuda îmbunătățirilor deja realizate, punerea în aplicare a acestui act legislativ continuă să constituie o provocare, în principal din cauza investițiilor majore implicate în infrastructură.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 29 mai 1991, cu mai multe termene-limită pentru diversele cerințe. În 1998, Comisia a adoptat Directiva 98/15/CE pentru a clarifica unele norme din cauza interpretărilor diferite în țările UE. Această directivă a intrat în vigoare la 27 martie 1998. Țărilor care au aderat la UE începând din 2004 li se aplică alte termene-limită. Acestea sunt specificate în tratatele de aderare încheiate cu fiecare dintre țările în cauză.

TERMENI-CHEIE

Eutrofizare: înseamnă îmbogățirea apei cu elemente nutritive, cum ar fi compuși ai azotului și ai fosforului, perturbând echilibrului organismelor prezente în apă și, în general, degradând calitatea apei.

Tratare secundară: înseamnă tratarea apelor reziduale printr-un procedeu care conține de obicei o tratare biologică (folosind bacterii aerobe, enzime etc.) cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care respectă dispozițiile din anexa I la directivă.

Zone sensibile: (i) mase de apă care riscă să se eutrofizeze, (ii) ape de suprafață potabile care conțin peste 50 mg de nitrați/litru și (iii) zone în care este necesară o tratare complementară pentru a respecta legislația UE privind, de exemplu, apa, apa pentru scăldat, apele conchilicole, precum și conservarea habitatelor și a păsărilor.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul de prezentare generală a directivei privind tratarea apelor urbane reziduale al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 91/271/CEE

19.6.1991

30.6.1993

JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 98/15/CE

27.3.1998

30.9.1998

JO L 67, 7.3.1998, pp. 29-30

ACTE CONEXE

2014/431/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 iunie 2014 privind modelele de raportare referitoare la programele naționale de punere în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului (JO L 197, 4.7.2014, pp. 77-86)

Raport al Comisiei - Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 - Sinteza măsurilor puse în aplicare de statele membre și evaluarea informațiilor primite în temeiul articolelor 17 și 13 ale directivei [COM(98) 775 final din 15.1.1999]

Raport al Comisiei - Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 [COM(2001) 685 final din 21.11.2001]

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Punerea în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei din 27 februarie 1998 [COM(2004) 248 final din 23.4.2004]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Al șaptelea raport privind punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE) [COM(2013) 574 final din 7.8.2013]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Document care însoțește Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu - Etape către o gestionare durabilă a apei în Uniunea Europeană - Prima etapă în punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa [COM(2007) 128 final] [SEC(2007) 363] [SEC(2007) 362 final din 22.3.2007]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Al cincilea rezumat al Comisiei referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale [SEC(2009) 1114 final din 3.8.2009]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Al șaselea rezumat al Comisiei referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale [SEC(2011) 1561 final din 7.12.2011]

Data ultimei actualizări: 20.04.2015

Top