Help Print this page 
Title and reference
Protecția și gestionarea apei (Directiva-cadru privind apa)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protecția și gestionarea apei (Directiva-cadru privind apa)

Uniunea Europeană (UE) stabilește un cadru comun pentru protecția și gestionarea apei, având drept obiectiv protejarea și restabilirea ecosistemelor acvatice, precum și garantarea utilizării durabile a apei pe termen lung pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi și pentru mediul natural.

ACT

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă-cadru are mai multe obiective, cum ar fi prevenirea și reducerea poluării, promovarea utilizării durabile a apei, protejarea mediului, ameliorarea stării ecosistemelor acvatice și reducerea efectelor inundațiilor și ale secetelor.

Directiva stabilește un cadru pentru protecția:

 • apelor interioare de suprafață ;
 • apelor subterane ;
 • apelor de tranziție și
 • a apelor de coastă .

Obiectivul său ultim este asigurarea unei stări bune a tuturor apelor Uniunii Europene până în anul 2015.

Bazinele și districtele hidrografice

Statele membre sunt obligate să identifice toate bazinele hidrografice care se află pe teritoriul lor și să le aloce unor districte hidrografice . Bazinele hidrografice care se află pe teritoriul mai multor state membre sunt alocate unui district hidrografic internațional.

Statele membre desemnează o autoritate competentă care să aplice normele prevăzute în prezenta directivă-cadru în cadrul fiecărui district hidrografic.

Identificarea și analizarea apelor

Fiecare stat membru trebuie să prezinte:

 • o analiză a caracteristicilor fiecărui district hidrografic;
 • un studiu privind impactul activității umane asupra apelor;
 • o analiză economică a utilizării apelor;
 • un registru al zonelor protejate, adică al zonelor care identificate ca necesitând o protecție specială (zone identificate pentru captarea apei potabile și alte zone cuprinse în anexa IV la directivă);
 • un inventar al tuturor corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman, care furnizează cel puțin 10 m3 pe zi sau deservesc cel puțin 50 de persoane.

Această analiză ar trebui să fie revizuită o dată la șase ani.

Planuri de gestiune și programe de măsuri

Planurile de gestionare urmăresc:

 • prevenirea deteriorării stării corpurilor de apă de suprafață, precum și refacerea și îmbunătățirea acestei stări în vederea obținerii unei stări bune, chimice și ecologice, a acestora până cel târziu în 2015, concomitent cu reducerea poluării datorate evacuărilor și emisiilor de substanțe periculoase;
 • protecția, refacerea și îmbunătățirea stării apelor subterane, prevenind poluarea și deteriorarea acestora și asigurând un echilibru cantitativ între captările și realimentarea lor;
 • conservarea zonelor protejate care necesită o protecție specială în cadrul unei legislații comunitare speciale privind protecția apelor de suprafață și a apelor subterane sau conservarea habitatelor și a speciilor care depind în mod direct de apă.

Planurile de gestionare a districtelor hidrografice pot fi completate cu programe și planuri de gestionare mai detaliate pentru un anumit sub-bazin, sector sau tip de apă.

Primele planuri de gestionare au fost concepute în 2009 în cadrul fiecărui district hidrografic, ținând cont de rezultatele analizelor și ale studiilor realizate. Acestea acoperă perioada 2009-2015 și vor fi revizuite în 2015, iar apoi o dată la șase ani.

De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că se elaborează pentru fiecare district hidrografic un program de măsuri, care să țină cont de rezultate și de analizele apei și să vizeze realizarea obiectivelor de mediu prevăzute de directivă. Fiecare program este compus din măsuri de bază, reprezentând cerințe minime care trebuie respectate în vederea conformării la obiectivele directivei, și, dacă este necesar, măsuri suplimentare.

Politica de stabilire a prețului

Statele membre ar trebui să se asigure că politica de tarifare a apei încurajează consumatorii să utilizeze resursele în mod eficient și că există sectoare economice diferite care contribuie la costurile serviciilor legate de utilizarea apei, inclusiv resursele și costurile de mediu.

Aplicarea directivei-cadru

Statele membre încurajează participarea activă a tuturor părților interesate de punerea în aplicare a prezentei directive-cadru, în special în ceea ce privește planurile de gestionare a districtelor hidrografice. Timp de minimum 6 luni, proiectele planurilor de gestionare trebuie supuse unei consultări publice.

Statele membre stabilesc regimuri de sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare în caz de încălcare a prezentei directive-cadru. O deteriorare temporară a corpurilor de apă nu constituie o încălcare a directivei dacă este rezultatul unor situații excepționale și imprevizibile în legătură cu un accident, cu cauze naturale sau cu un caz de forță majoră.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2000/60/CE

22.12.2000

22.12.2003

JO L 327 din 22.12.2000

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2455/2001/CE

16.12.2001

-

JO L 331 din 15.12.2001

Directiva 2008/32/CE

21.3.2008

-

JO L 81 din 20.3.2008

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140 din 5.6.2009

Directiva 2013/39/UE

13.9.2013

14.9.2015

JO L 226, 24.8.2013

Directiva 2013/64/UE

1.1.2014

Diferit în funcție de articole

JO L 352, 28.12.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/60/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexa X – Lista substanțelor prioritare în domeniul apei, adică a substanțelor care prezintă un risc important pentru mediu

Directiva 2008/105/CE [Jurnalul Oficial L 348 din 24.12.2008].

Directiva 2013/39/UE [Jurnalul Oficial L 226 din 24.8.2013].

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 22 martie 2007, intitulată: Etape către o gestionare durabilă a apei în Uniunea Europeană - prima etapă în punerea în aplicare a Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa [ COM(2007) 128 final – Nepublicat(ă) în Jurnalul Oficial].

În acest raport, Comisia prezintă rezultatele obținute de către statele membre în aplicarea directivei-cadru privind apa. Ea subliniază, în special, riscul ridicat ca mai multe state membre să nu poată atinge obiectivele directivei-cadru, în special din cauza degradării fizice a ecosistemelor acvatice, mai ales prin supraexploatarea resurselor de apă și din cauza nivelurilor importante de poluare provenind din surse difuze. Comisia ridică probleme legate de respectarea termenului de transpunere a directivei-cadru și lacunele în ceea ce privește conținutul acestei transpuneri. De altfel, realizarea districtelor hidrografice și desemnarea autorităților naționale competente par să fi demarat deja, chiar dacă, în anumite cazuri, mai sunt încă necesare progrese în domeniul cooperării internaționale. În plus, raportul semnalează o mare diversitate în ceea ce privește calitatea evaluării ecologice și economice a bazinelor hidrografice, precum și lacune importante, mai ales cu privire la analiza economică. În final, Comisia formulează o serie de recomandări statelor membre, mai ales pentru a remedia deficiențele constatate, pentru a integra gestionarea durabilă a apelor în cadrul celorlalte politici naționale și pentru a profita la maximum de participarea cetățenilor, și anunță acțiunile viitoare pe care intenționează să le realizeze în cadrul politicii europene de gestionare a apei.

Raport al Comisiei din 1 aprilie 2009 publicat în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE (directiva-cadru privind apa), privind programele de monitorizare a stării apei [ COM(2009) 156 final – Nepublicat(ă) în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind implementarea directivei-cadru privind apa (2000/60/CE) Planuri de management al bazinelor hidrografice [ COM(2012) 670 final -nepublicat în Jurnalul Oficial].

Evaluarea planurilor de management al districtelor hidrografice arată că, în ciuda progreselor înregistrate, nu se va atinge până în 2015 o stare bună în cazul unei proporții semnificative a corpurilor de apă, din cauza diferitor factori. Evaluarea de către Comisie a planurilor de management al districtelor hidrografice prezintă în detaliu numeroasele obstacole întâmpinate în fiecare stat membru, subliniind faptul că presiunile hidromorfologice, poluarea și supraexploatarea rămân principalele presiuni care afectează mediul acvatic.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de salvgardare a resurselor de apă ale Europei [ COM(2012) 673 final - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Acest plan vizează îndepărtarea obstacolelor care îngreunează măsurile de salvgardare a resurselor de apă. În plan este recunoscut faptul că mediile acvatice diferă semnificativ la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru care, în conformitate cu principiul subsidiarității, planul nu propune o soluție unică pentru toate. Se pune accent pe aspecte fundamentale precum:

 • ameliorarea utilizării solurilor;
 • combaterea poluării apei;
 • utilizarea mai eficientă a apei și creșterea rezilienței acesteia;
 • îmbunătățirea guvernanței din partea celor care gospodăresc resursele de apă.

Ultima actualizare: 09.04.2014

Top