Help Print this page 
Title and reference
Întreprinderea comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Întreprinderea comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune

A fost creată o întreprindere comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune în scopul promovării cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice în domeniul fuziunii.

ACT

Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înfiinţare a întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe.

SINTEZĂ

Prin această decizie, se creează o întreprindere comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune cu o durată de 35 de ani, de la data de 19 aprilie 2007.

Membrii întreprinderi comune sunt Euratom, reprezentată de Comisie, statele membre ale Uniunii Europene (UE), precum şi anumite ţări terţe care au încheiat un acord de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare controlate. În momentul creării întreprinderii comune, singura ţară terţă în cauză era Elveţia.

Obiectivele întreprinderii comune sunt să contribuie, în numele Euratom, la Organizaţia Internaţională a Energiei de Fuziune ITER (ITER) şi la activităţile din cadrul abordării extinse împreună cu Japonia în vederea producerii rapide a energiei de fuziune, precum şi să elaboreze şi să coordoneze un program de activităţi în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental (DEMO) şi a instalaţiilor conexe, inclusiv a Centrului internaţional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF).

Printre responsabilităţile întreprinderii comune, se numără supravegherea pregătirii amplasamentului pentru proiectul ITER, furnizarea de resurse materiale, financiare şi umane Organizaţiei ITER, coordonarea activităţilor de cercetare şi de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică în domeniul fuziunii, asigurarea interfeţei cu Organizaţia ITER etc.

Resursele financiare totale necesare întreprinderii comune sunt estimate la 9 653 milioane EUR, contribuţia din partea Euratom fiind de 7 649 milioane EUR (din care maximum 15 % pentru cheltuieli administrative).

Întreprinderea comună are personalitate juridică. Organele sale sunt:

  • Consiliul de administraţie, compus din doi reprezentanţi pentru fiecare membru al întreprinderii comune, acesta fiind asistat de Comitetul executiv;
  • directorul, responsabil cu reprezentarea întreprinderii comune şi cu asigurarea funcţionării zilnice a acesteia, inclusiv în ceea ce priveşte semnarea contractelor.

Răspunderea contractuală a întreprinderii comune este reglementată de dispoziţiile contractuale pertinente şi de legislaţia aplicabilă contractului în cauză. Curtea de Justiţie este competentă să pronunţe hotărâri în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse în contractele încheiate de întreprinderea comună.

De asemenea, în cazul răspunderii delictuale, întreprinderea comună, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre, trebuie să repare orice prejudiciu cauzat de întreprinderea comună sau de prepuşii săi în exercitarea sarcinilor lor. Curtea de Justiţie este competentă să se pronunţe în litigiile referitoare la despăgubirile acordate pentru asemenea prejudicii. De asemenea, Curtea de Justiţie este competentă să se pronunţe în acţiunile formulate împotriva întreprinderii comune.

Context: ITER

Energia de fuziune este, alături de energiile regenerabile şi de energia de fisiune, una dintre cele trei alternative la energiile fosile. Energia de fuziune este, de departe, cea mai răspândită în univers – se află la originea energiei radiate de soare şi de alte stele, însă şi cel mai puţin dezvoltată dintre cele trei surse nefosile de energie de pe Terra.

Proiectul JET (Joint European Torus), lansat în 1978, a contribuit mulţi ani la cercetarea de vârf în domeniul energiei de fuziune. Începând din 1988, dezvoltarea proiectului ITER a reprezentat o nouă etapă în domeniul energiei de fuziune, care a culminat în 2001 cu un proiect detaliat al unei instalaţii experimentale menite să demonstreze fezabilitatea fuziunii ca sursă de energie, din care UE ar putea să aibă importante avantaje, în special în vederea garantării securităţii şi diversităţii aprovizionării cu energie pe termen lung.

Amplasamentul ITER este în Cadarache, în Franţa, iar sediul întreprinderii comune este la Barcelona, în Spania.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

JO L 90 din 30.3.2007

ACTE CONEXE

Proposal for a Council Decision, of 19 May 2006, concerning the conclusion, by the Commission, of the Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project, of the Arrangement on Provisional Application of the Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation on the ITER Project and of the Agreement on the Privileges and Immunities of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project [COM(2006) 240 final - Official Journal C 184 of 8.8.2006] (Propunere de decizie a Consiliului din 19 mai 2006 privind încheierea de către Comisie a Acordului de instituire a Organizaţiei Internaţionale a Energiei de Fuziune ITER în scopul implementării comune a proiectului ITER şi a Acordului privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Internaţionale a Energiei de Fuziune ITER în scopul implementării comune a proiectului ITER). Această propunere de decizie a fost adoptată de Consiliu la 25 septembrie 2006. Aceasta a autorizat Comisia să negocieze un acord între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), China, Coreea de Sud, SUA, India, Japonia şi Rusia privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Energiei de Fuziune ITER în scopul implementării comune a proiectului ITER. De asemenea, aceasta aprobă adoptarea unei dispoziţii privind aplicarea provizorie a acordului.

Proiect de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanţare suplimentare ale proiectului ITER [COM(2010) 403 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Ca răspuns la concluziile Consiliului din 12 iulie 2010 privind necesitatea unei finanţări suplimentare pe termen scurt a proiectului ITER în valoare de 1,4 miliarde EUR în credite de angajament (800 milioane EUR în 2012 şi 600 milioane EUR în 2013), la preţurile actuale, pentru 2012 şi 2013, propunerea Comisiei vizează punerea la dispoziţie a unei sume de 400 milioane EUR printr-o revizuire a cadrului financiar multianual, fără a modifica plafonul global pentru creditele de angajament şi de plată pentru perioada 2007-2013. În acelaşi timp, o sumă suplimentară de 460 milioane EUR va fi acoperită prin redistribuire din cel de al şaptelea Program-cadru de cercetare în cadrul rubricii de credite aferente. Angajamentul pentru finanţarea sumei restante de 540 milioane EUR va fi concretizat într-o etapă ulterioară, începând cu concilierea bugetară din noiembrie 2010 şi, dacă este cazul, cu ocazia următoarelor proceduri bugetare anuale, prin utilizarea tuturor mijloacelor bugetare prevăzute în cadrul financiar multianual.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 4 mai 2010 - Situaţia ITER şi posibilităţi de evoluţie [COM(2010) 226 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Această comunicare constată necesitatea de stabilire a condiţiilor de guvernanţă şi de finanţare pentru ITER.

În 2001, costurile proiectului ITER au fost estimate la 5,9 miliarde EUR, contribuţia UE acoperind până la 45 % din aceste costuri. În 2010, costurile pentru UE au fost estimate la 7,2 miliarde EUR, conform consiliului de administraţie al F4E (Agenţia internă europeană „Fusion For Energy”), care s-a reunit în martie 2010. Aceste supracosturi produc un deficit de finanţare. Prin urmare, este important să se îmbunătăţească guvernanţa proiectului ITER pentru a se evita aceste derapaje de costuri, dar şi pentru a se stabili un cadru financiar sustenabil.

În ceea ce priveşte finanţarea, Comisia are în vedere două opţiuni:

  • o finanţare suplimentară din partea statelor membre;
  • stabilirea unor plafoane adecvate în perspectivele financiare.

Comisia Europeană invită Consiliul şi Parlamentul European să adopte o decizie adaptată la circumstanţele actuale.

Communication from the Commission of 28 April 2003, entitled: State of progress of the negotiations concerning the ITER international nuclear fusion energy research project [COM(2003) 215 final - Official Journal C 76 of 25.3.2004] (Comunicare a Comisiei din 28 aprilie 2003 - Situaţia negocierilor privind proiectul internaţional ITER de cercetare în domeniul energiei de fuziune nucleară [COM(2003) 215 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 26.07.2010

Top