Help Print this page 
Title and reference
Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională

Prezenta directivă vizează adaptarea legislaţiei referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe la evoluţiile tehnologice şi în special la societatea informaţională.

ACT

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională.

SINTEZĂ

În absenţa unor dispoziţii contrare, directiva se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor existente privind:

 • protecţia juridică a programelor pentru calculator;
 • dreptul de închiriere, dreptul de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • dreptul de autor şi drepturile conexe privind difuzarea programelor prin satelit şi retransmisia prin cablu;
 • durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe;
 • protecţia juridică a bazelor de date.

Directiva abordează trei domenii principale: dreptul de reproducere, dreptul de comunicare şi dreptul de distribuire.

Dreptul de reproducere

Statele membre prevăd dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace şi în orice formă, în totalitate sau în parte:

 • pentru autori, a operelor lor originale şi copiilor acestora;
 • pentru artiştii interpreţi sau executanţi, a fixărilor execuţiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, a originalului şi copiilor filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Dreptul de comunicare

Statele membre prevăd dreptul exclusiv al autorilor de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lor, inclusiv punerea la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment.

Acelaşi lucru se aplică şi în ceea ce priveşte dreptul de a pune la dispoziţia publicului obiecte protejate, astfel încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment:

 • pentru artiştii interpreţi sau executanţi, a fixărilor execuţiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, a originalului şi copiilor filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea, indiferent de metoda difuzării.

Dreptul de distribuire

Directiva armonizează în beneficiul autorilor dreptul exclusiv de distribuire către public a originalului operelor sau a copiilor acestora. Acest drept de distribuire se epuizează în caz de primă vânzare sau prim transfer de altă natură al proprietăţii asupra obiectului în cauză în cadrul Uniunii Europene de către titularul dreptului sau cu acordul acestuia.

O excepţie obligatorie de la dreptul de reproducere

Este introdusă o excepţie obligatorie de la dreptul de reproducere pentru anumite acte provizorii de reproducere care constituie o parte integrantă a unui proces tehnic şi al căror scop este să permită utilizarea ilicită sau transmiterea, în cadrul unei reţele între terţi, de către un intermediar, a unei opere ori a unui obiect protejat şi care nu au semnificaţie economică de sine stătătoare.

În plus, directiva prevede alte excepţii neobligatorii de la dreptul de reproducere sau de comunicare. În acest caz, acestea sunt acordate la nivel naţional de către statul membru respectiv.

Drepturile de reproducere şi de comunicare

Excepţiile şi limitările referitoare la drepturile de reproducere şi de comunicare sunt facultative şi vizează în special domeniul „public”. Pentru trei dintre aceste excepţii – reprografia, utilizarea privată şi emisiile realizate de instituţii sociale – titularii trebuie să primească o compensaţie echitabilă.

În ceea ce priveşte excepţiile sau limitările de la dreptul de distribuţie, acestea sunt acordate în funcţie de excepţia referitoare la reproducere sau comunicare.

Protecţia juridică

Statele membre sunt obligate să asigure protecţia juridică împotriva nerespectării oricăror măsuri tehnice eficiente care vizează o operă sau orice alt obiect protejat. Această protecţie juridică vizează şi „actele pregătitoare”, cum ar fi fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea sau prestarea de servicii pentru obiecte cu utilizări limitate. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte anumite excepţii sau limitări, în absenţa măsurilor voluntare luate de către titularii de drepturi, statele membre trebuie să asigure punerea în aplicare a unei excepţii sau a unei limitări pentru persoanele care pot beneficia de aceasta. În ceea ce priveşte excepţia pentru utilizarea privată, statele membre pot, de asemenea, să adopte astfel de măsuri, mai puţin în cazul în care reproducerea a fost deja permisă de către titularii de drepturi.

Protecţia informaţiilor referitoare la gestionarea drepturilor

Statele membre trebuie să prevadă o protecţie juridică împotriva oricărei persoane care, în cunoştinţă de cauză, desfăşoară fără autorizaţie unul din următoarele acte:

 • eliminarea sau modificarea oricăror informaţii referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic;
 • distribuirea, radiodifuzarea, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere sau obiecte protejate, din care au fost eliminate sau modificate fără autorizaţie informaţiile referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic.

Sancţiuni şi căi de atac

Statele membre sunt obligate să prevadă sancţiuni şi căi de atac cu privire la nerespectarea dispoziţiilor directivei.

Context

Prezenta directivă are drept obiectiv transpunerea principalelor obligaţii internaţionale care decurg din cele două tratate privind dreptul de autor şi drepturile conexe, adoptate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) în decembrie 1996, la nivel european.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2001/29/CE

22.6.2001

22.12.2002

JO L 167 din 22.6.2001

ACTE CONEXE

Directive

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) [Jurnalul Oficial L 95 din 15.4.2010].

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [Jurnalul Oficial L 157 din 30.4.2004].

Această directivă vizează respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În materie de drepturi de autor, un nivel ridicat de armonizare a sancţiunilor şi a măsurilor preventive este prevăzut prin Directiva 2001/29/CE.

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public [Jurnalul Oficial L 345 din 31.12.2003]. Directiva 2003/98/CE stabileşte un cadru care determină condiţiile de reutilizare a documentelor din sectorul public. Astfel, ea doreşte să garanteze condiţii echitabile pentru editorii comerciali de pe piaţa internă. Cu toate acestea, organismele din sectorul public care autorizează reutilizarea respectivă rămân titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe. Ele sunt totuşi încurajate să exercite aceste drepturi astfel încât să faciliteze reutilizarea documentelor.

Decizie

Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovaţie şi competitivitate (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 310 din 9.11.2006].

Acest program-cadru încurajează în special utilizarea tehnologiilor informaţiei, devenită posibilă de când Directiva 2001/29/CE a răspuns la chestiunile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile conţinutului digital.

Recomandări

Recomandare a Comisiei din 24 august 2006 privind digitalizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală [Jurnalul Oficial L 236 din 31.8.2006].

Comisia recomandă statelor membre să promoveze digitalizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural, precum şi conservarea digitală a acestuia. Cu toate acestea, materialul cultural al Europei trebuie să fie digitalizat, pus la dispoziţia publicului şi conservat cu respectarea absolută a Directivei 2001/29/CE.

Recomandare a Comisiei din 18 mai 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile legale de muzică online [Jurnalul Oficial L 276 din 21.10.2005].

Această recomandare propune măsuri pentru îmbunătăţirea, la scală europeană, a concesiunii sub licenţă a drepturilor de autor pentru serviciile online. Aceste îmbunătăţiri sunt necesare, întrucât noile servicii prin Internet (webcasting, descărcări de muzică la cerere etc.) necesită o licenţă care să acopere activităţile acestora în întreaga UE.

See also

 • „Dreptul de autor şi drepturile conexe (DE) (EN) (FR)”, Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top