Help Print this page 
Title and reference
Standardele internaţionale de contabilitate (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Standardele internaţionale de contabilitate (IAS)

Uniunea Europeană (UE) armonizează rapoartele financiare ale societăţilor cotate la bursă pentru a asigura protecţia investitorilor. Prin aplicarea normelor contabile internaţionale, UE îşi propune să menţină încrederea faţă de pieţele financiare, încurajând în acelaşi timp negocierea transfrontalieră şi internaţională a valorilor mobiliare.

ACT

Regulamentul 1606/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Scopul prezentului regulament îl reprezintă adoptarea şi aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate în Uniunea Europeană (UE) în vederea armonizării rapoartelor financiare depuse de societăţi. Este vorba de garantarea unui nivel ridicat de transparenţă şi de comparabilitate a situaţiilor financiare.

Definiţii

Standardele internaţionale de contabilitate, numite International Financial Reporting Standards – IFRS (sau International Accounting Standards – IAS pentru cele mai vechi), sunt adoptate de organismul internaţional de standardizare contabilă, International Accounting Standards Board – IASB (EN) – cu sediul la Londra.

Domeniu de aplicare

Începând din 2005, toate societăţile cotate din UE (inclusiv băncile şi întreprinderile de asigurare) sunt obligate să aplice standardele internaţionale de contabilitate IFRS la elaborarea conturilor consolidate. Statele membre pot, de asemenea, să autorizeze sau să impună utilizarea acestui sistem de referinţă de către societăţile cotate din UE pentru conturile anuale ale acestora şi de către societăţile necotate din UE pentru conturile anuale şi/sau consolidate ale acestora

Mecanism de adoptare

Pentru ca un standard internaţional de contabilitate să poată fi adoptat, aplicarea lui trebuie să ofere o imagine fidelă şi corectă a situaţiei financiare şi a rezultatelor întreprinderii, să răspundă interesului public european şi să corespundă criteriilor de inteligibilitate, pertinenţă, fiabilitate şi comparabilitate cerute pentru informaţiile financiare necesare pentru adoptarea deciziilor economice şi evaluarea performanţei managerilor. Comisia cooperează cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP), în scopul unei abordări comune privind punerea în aplicare a acestor norme.

Regulamentul este adoptat conform unui mecanism cu structură dublă:

  • un nivel de reglementare, cu constituirea unui comitet de reglementare contabilă, alcătuit din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de Comisie. Acesta hotărăşte asupra adoptării eventuale a standardelor IFRS pe baza propunerilor Comisiei. Scopul este asigurarea unei transparenţe integrale şi instituirea unei responsabilităţi faţă de Consiliu şi Parlament;
  • un nivel tehnic, cu instituirea unui comitet tehnic contabil, Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), compus din experţi contabili din sectorul privat din mai multe state membre. Acesta oferă asistenţa şi competenţele necesare pentru a evalua standardele IFRS şi pentru a consilia Comisia cu privire la oportunitatea adoptării sau nu a standardului IFRS vizat.

Aplicare pe baza unui text consolidat adoptat de către Comisie

Standardele internaţionale de contabilitate şi interpretările aferente sunt incluse într-un regulament de punere în aplicare al Comisiei care conţine standardele aplicabile în vigoare din 14 septembrie 2002. Obiectivul este de a simplifica aplicarea acestor standarde reunindu-le într-un singur text consolidat adoptat de către Comisie, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 din 3 noiembrie 2008.

Acest regulament a fost şi el modificat în repetate rânduri, pentru a include toate standardele prezentate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB) începând din 2008, inclusiv anumite modificări din 2012 privind situaţiile financiare consolidate, parteneriatele şi informaţiile care trebuie furnizate privind participaţiile deţinute în alte entităţi.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

JO L 243 din 11.9.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 297/2008

10.4.2008

-

JO L 97 din 9.4.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamente

Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 320 din 29.11.2008].

Directivă

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE [Jurnalul Oficial L 182 din 29.6.2013].

Directiva vizează revizuirea normelor de contabilitate aplicabile întreprinderilor din UE, pentru: i) sporirea clarităţii şi a comparabilităţii situaţiilor financiare; ii) reducerea poverii administrative şi simplificarea normelor de contabilitate, în special pentru IMM-uri; iii) îmbunătăţirea transparenţei sumelor plătite către guverne de către întreprinderile din industria extractivă şi din sectorul de exploatare a pădurilor primare.

Ultima actualizare: 10.01.2014

Top