Help Print this page 
Title and reference
Desene sau modele industriale comunitare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Desene sau modele industriale comunitare

Prezentul regulament stabileşte un sistem unificat de obţinere a unui desen sau model industrial comunitar, care să beneficieze de o protecţie uniformă pe piaţa internă. Obiectivul este acela de a elimina obstacolele şi sursele de denaturare a concurenţei la nivel comunitar. De asemenea, urmăreşte să încurajeze creativitatea şi inovaţia, oferind o protecţie sigură şi uniformă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte o procedură simplă şi necostisitoare, care permite înregistrarea desenelor sau modelelor industriale la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) (DE) (EN) (FR), agenţie a Uniunii Europene cu sediul în Alicante.

Obiectivul este acela de a elimina sursele de denaturare a concurenţei la nivel european şi de a pune capăt situaţiei de incertitudine juridică cu care se confruntă industria din cauza disparităţilor existente între legislaţiile naţionale. Crearea desenelor sau modelelor industriale comunitare vizează în egală măsură să încurajeze creativitatea şi inovaţia, oferind o protecţie sigură şi uniformă pe întreg teritoriul UE.

Sistemul european coexistă cu sistemele de protecţie naţionale. Toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament sunt acoperite de dreptul naţional al statelor membre.

Domeniu de aplicare

Pentru a putea beneficia de protecţie, desenele sau modelele industriale trebuie să fie noi şi să aibă caracter individual (trebuie să fie diferite de produsele deja existente). Piesele concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, de al căror aspect depinde desenul sau modelul protejat (cum sunt piesele de schimb vizibile de la automobile) nu sunt protejate de acest sistem. Cu toate acestea, piesele altor produse complexe, care rămân vizibile la o utilizare normală a produsului în care sunt încorporate, pot beneficia de protecţia garantată de prezentul regulament.

Drepturi conferite de desenul sau modelul industrial comunitar

Dreptul asupra desenului sau modelului industrial aparţine autorului sau succesorului în drepturi al acestuia. Regulamentul prevede două forme de protecţie a desenelor sau modelelor industriale care sunt direct aplicabile în fiecare stat membru, mai precis:

  • fără îndeplinirea vreunei formalităţi, în calitate de „desen sau model industrial comunitar neînregistrat”;
  • în calitate de „desen sau model industrial înregistrat”, dacă este înregistrat la OAPI.

Diferenţe între cele două forme de protecţie

Protecţia acordată unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat este caracterizată de termenul scurt: acesta este protejat pe parcursul unei perioade de trei ani de la data la care a fost divulgat publicului pentru prima dată în cadrul Comunităţii (punerea în vânzare a produsului prin acţiuni de marketing sau de publicitate derulate în prealabil). Această formă de protecţie poate fi utilă în acele sectoare care produc cantităţi mari de desene sau modele industriale destinate unor produse care au adesea un ciclu de viaţă economică scurt. Dispoziţiile regulamentului le permit astfel să beneficieze de un anumit nivel de protecţie, fără a fi nevoite să parcurgă o procedură prea lungă.

În ceea ce priveşte desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat, acesta este protejat pentru o durată minimă de cinci ani şi o durată maximă de douăzeci şi cinci de ani.

Mai mult decât atât, nivelul de protecţie oferit desenelor sau modelelor industriale înregistrate este diferit de cel acordat desenelor sau modelelor industriale neînregistrate. Desenele sau modelele industriale înregistrate sunt protejate simultan împotriva copierii sistematice şi a conceperii independente de desene sau modele industriale similare, în timp ce desenele sau modelele industriale neînregistrate sunt protejate doar împotriva copierii sistematice.

Prin urmare, un desen sau model industrial înregistrat beneficiază de o certitudine juridică mai formală şi mai ridicată.

În plus, OAPI nu are competenţă asupra desenelor sau modelelor industriale comunitare neînregistrate.

Limitarea drepturilor

Drepturile conferite de desenul sau modelul industrial comunitar nu se aplică în ceea ce priveşte, de exemplu, actele îndeplinite în scop personal şi în scopuri necomerciale, actele îndeplinite în scopuri experimentale şi actele de reproducere în scopuri didactice.

Prezentul regulament nu se aplică echipamentelor de la bordul navelor sau aeronavelor înmatriculate într-o ţară terţă şi care pătrund temporar pe teritoriul UE.

Punerea în aplicare a regulamentului

Oficiul este responsabil cu punerea în aplicare a regulamentului la nivel european.

Statele membre desemnează una sau mai multe instanţe naţionale competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, de primul şi al doilea grad de jurisdicţie, în mod principal pentru:

  • a hotărî asupra faptelor de contrafacere comise sau, dacă legislaţia naţională le recunoaşte, asupra pericolelor de contrafacere existente;
  • acţiunile în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat;
  • cererile reconvenţionale în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar prezentate în cadrul acţiunilor de contrafacere.

Înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar

O cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar poate fi depusă la Oficiu, la serviciul central competent în domeniul proprietăţii industriale al unui stat membru sau, în ţările din Benelux care au deja un desen sau model industrial comun, la Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux. În oricare dintre situaţii, cererea este transmisă către Oficiu, care procedează la examinarea oficială a faptelor şi acordă, dacă este cazul, desenul sau modelul industrial comunitar solicitantului pentru înscrierea sa în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare. Apoi, înregistrarea este publicată de către Oficiu într-un buletin care este deschis accesului public. Solicitantul poate solicita amânarea publicării pe o perioadă de treizeci de luni de la data depunerii cererii, pentru protejarea informaţiilor sensibile.

Înregistrarea la Oficiu are efect din anul 2003.

Licenţe

Desenul sau modelul industrial comunitar poate face obiectul unor licenţe valabile pe o parte din sau pe întreg teritoriul Uniunii. Licenţele pot fi exclusive sau neexclusive. În acest sens, acordul titularului este obligatoriu.

Nulitate

Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat poate fi declarat nul de către Oficiu, fie ca urmare a unei cereri directe adresate Oficiului, fie de către o instanţă competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare ca urmare a unei cereri reconvenţionale * în cadrul unei acţiuni în contrafacere. Declararea nulităţii poate fi cerută în special dacă:

  • desenul sau modelul industrial nu corespunde condiţiilor impuse pentru un desen sau un model industrial;
  • titularul nu are dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar;
  • desenul sau modelul industrial constituie o utilizare neautorizată a unei opere protejate de legislaţia în domeniul dreptului de autor dintr-un stat membru.

Oficiul sau instanţele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare pot declara nulitatea, în temeiul competenţelor lor, pe baza unei cereri valabile care prezintă motivaţii acceptabile. În anumite cazuri, desenul sau modelul industrial poate fi menţinut într-o formă modificată.

Renunţarea la un desen sau model industrial comunitar

Titularul poate renunţa parţial sau integral la un desen sau model industrial comunitar. Oficiul trebuie notificat cu privire la aceasta, precum şi, dacă este cazul, proprietarii de licenţe. Renunţarea este făcută publică de către Oficiu.

Căi de atac

Hotărârile luate de către Oficiu cu privire la desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate pot fi supuse unei căi de atac înaintea camerei de recurs. Hotărârile sale pot face, în egală măsură, obiectul unui recurs în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În anumite cazuri, este posibil să se facă apel la Curtea de Justiţie, în special dacă se suspectează situaţii de necompetenţă, nerespectare a tratatului sau nerespectare a dispoziţiilor prezentului regulament.

Sancţiuni

Sancţiunile care pot fi aplicate în caz de contrafacere sunt detaliate în acest regulament. Acestea includ interdicţia producţiei şi sechestrarea produselor contrafacerii. Instanţa statului membru poate impune, de asemenea, alte sancţiuni.

Limba de procedură

Cererea de înregistrare trebuie depusă într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii. De asemenea, solicitantul trebuie să indice o a doua limbă, dintre limbile Oficiului, care să fie acceptată ca limbă alternativă de procedură în faţa Oficiului.

Context

Procesul de armonizare a legislaţiilor naţionale referitoare la protecţia desenelor sau modelelor industriale a fost iniţiat prin Directiva europeană 98/71/CE. Cu toate acestea, respectiva directivă nu prevedea crearea unui desen sau model industrial comunitar în măsura în care înregistrarea desenului sau modelului industrial rămânea necesară în statele membre. Prezentul regulament permite, pentru prima dată, instaurarea unui sistem european unic pentru protecţia desenelor sau modelelor industriale.

Termeni-cheie ai actului

  • Cerere reconvenţională: cerere formulată de către pârât împotriva persoanei care a formulat, prima şi în faţa aceleiaşi instanţe, o cerere.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 6/2002

6.3.2002

-

JO L 3 din 5.1.2002

Acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei şi adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Anexa II: Lista prevăzută în articolul 20 din Actul de aderare - 4. Dreptul societăţilor comerciale - C. Drepturi de proprietate industrială - III. Desene şi modele comunitare

1.5.2004

-

JO L 236 din 23.9.2003

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană - Anexa III: Lista menţionată la articolul 19 din actul de aderare: adaptări ale actelor adoptate de instituţii - 1. Dreptul societăţilor comerciale - Drepturile de proprietate industrială - III. Desenele şi modele industriale comunitare

1.1.2007

-

JO L 157 din 21.6.2005

Regulamentul (CE) nr. 1891/2006

1.1.2008

-

JO L 386 din 29.12.2006

ACTE CONEXE

Sistemul internaţional de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale al OAPI

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 78 din 24.3.2009].

Decizia 2006/954/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 de aprobare a aderării Comunităţii Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999 [Jurnalul Oficial L 386 din 29.12.2006].

Regulament de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare [Jurnalul Oficial L 341 din 17.12.2002].

Taxe care trebuie plătite către Oficiu

Regulamentul (CE) nr. 2246/2002 al Comisiei din 16 decembrie 2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci de comerţ şi desene şi modele industriale) pentru înregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare [Jurnalul Oficial L 341 din 17.12.2002].

Apropierea legislaţiilor naţionale

Directiva 98/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale [Jurnalul Oficial L 289 din 28.10.1998].

Această directivă privind protecţia juridică a desenelor sau modelelor industriale urmăreşte să apropie legislaţiile naţionale în domeniul protecţiei desenelor sau modelelor industriale, cu scopul de a încuraja inovaţia şi de a îndepărta obstacolele din calea liberului joc al concurenţei în cadrul pieţei interne.

Ultima actualizare: 04.07.2011

Top