Help Print this page 
Title and reference
Statutul societăţii cooperative europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statutul societăţii cooperative europene

Uniunea Europeană facilitează dezvoltarea activităţilor transnaţionale ale cooperativelor ţinând cont de particularităţile acestora şi dotându-le cu instrumente juridice adecvate. UE permite crearea de noi cooperative de către persoane fizice sau juridice la scară europeană. UE asigură drepturile la informare, la consultare şi la participare a salariaţilor în cadrul unei societăţi cooperative europene (SCE).

ACTE

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene.

Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societăţii cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor.

SINTEZĂ

Prezentul regulament instituie un statut juridic al societăţii cooperative * europene (SCE). Acest statut garantează egalitatea condiţiilor de concurenţă între societăţile cooperative şi societăţile de capitaluri. El contribuie la dezvoltarea activităţilor transnaţionale ale societăţilor cooperative.

Constituirea SCE

SCE poate fi constituită:

 • din cel puţin cinci persoane fizice şi/sau juridice rezidente în cel puţin două state membre ale Spaţiului Economic European (SEE), constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru al Uniunii Europene (UE) şi reglementate de legislaţia a cel puţin două state membre ale UE;
 • prin fuziunea unor cooperative constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru, care îşi au sediul social şi administraţia centrală în statul respectiv, în cazul în care cel puţin două dintre ele sunt guvernate de legislaţia unor state membre diferite;
 • prin transformarea unei cooperative constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru al UE care îşi are sediul social şi administraţia centrală în SEE, în cazul în care această cooperativă are de cel puţin doi ani o unitate sau o filială care este guvernată de legislaţia unui alt stat membru al UE.

Un stat membru poate prevedea ca o entitate juridică care nu îşi are administraţia centrală în SEE să poată participa la constituirea unei SCE, în cazul în care această entitate juridică:

 • este constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru;
 • îşi are sediul social în statul membru respectiv;
 • are o legătură efectivă şi continuă cu economia unui stat membru.

Capitalul SCE

Capitalul social al SCE este reprezentat de părţile sociale ale membrilor acesteia. Acest capital trebuie să însumeze cel puţin 30 000 EUR. Legislaţia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru persoanele juridice care exercită anumite tipuri de activităţi (cum ar fi activităţile bancare, de asigurări etc.) se aplică acelor SCE care îşi au sediul social în statul membru respectiv.

O dată pe an, adunarea generală trebuie să constate, printr-o rezoluţie, cuantumul de capital la închiderea exerciţiului şi variaţia acestuia faţă de exerciţiul precedent.

Dacă legislaţia unui stat membru în care se află sediul permite, SCE poate avea membri cooperatori investitori, cu drepturi de vot limitate.

Statutul SCE

Membrii fondatori elaborează statutul SCE, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute pentru constituirea cooperativelor naţionale. Statutul se întocmeşte în scris şi se semnează de către membrii fondatori.

Transferul sediului social

Sediul social al SCE poate fi transferat într-un alt stat membru, fără ca acest lucru să atragă după sine nici dizolvarea, nici crearea unei persoane juridice noi. Sediul, stabilit prin statut, trebuie să se situeze în interiorul Comunităţii şi trebuie să corespundă locului unde se găseşte administraţia sa centrală.

Principiul nediscriminării

Sub rezerva prezentului regulament, o SCE este tratată în fiecare stat membru ca o cooperativă naţională.

Înmatricularea şi publicitatea

Orice SCE se înmatriculează în statul membru pe al cărui teritoriu îşi are sediul social într-un registru desemnat de legislaţia statului membru în cauză. Înmatricularea şi radierea înmatriculării fac obiectul unui aviz publicat spre informare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Structura SCE

În structura unei SCE intră, pe de o parte, o adunare generală, iar pe de altă parte:

 • fie un organ de conducere şi un organ de supraveghere (sistem dualist);
 • fie un organ administrativ (sistem monist), conform opţiunii menţionate în statutul SCE.

În cadrul adunării generale, membrii au, în principiu, drept de vot egal. Pot fi prevăzute excepţii în favoarea marilor cooperatori investitori, în anumite cooperative financiare.

Organul de conducere sau organul administrativ, în funcţie de tipul de structură ales, asigură gestiunea SCE şi poate să o reprezinte în justiţie sau să o angajeze în faţa unor terţi.

Statutul SCE enumeră categoriile de operaţiuni care necesită o autorizare. Aceasta poate fi acordată organului de conducere sau administrativ de către organul de supraveghere sau de către adunarea generală.

Controlul şi publicitatea conturilor

SCE se supune legislaţiei statului membru pe al cărui teritoriu se află sediul său în ceea ce priveşte întocmirea, controlul şi publicitatea conturilor anuale şi a celor consolidate.

Dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea şi încetarea plăţilor

Dizolvarea SCE este pronunţată:

 • fie prin decizia adunării generale, în special când se împlineşte termenul fixat în statut sau când capitalul social este redus sub valoarea minimă fixată;
 • fie prin procedură judiciară, de exemplu în cazul în care sediul SCE a fost transferat în afara SEE.

SCE care fac obiectul unei proceduri de lichidare, insolvabilitate sau de încetare a plăţilor se supun dispoziţiilor legislaţiei naţionale a statului pe al cărui teritoriu se află sediul.

Implicarea lucrătorilor

Modalităţile de implicare a lucrătorilor (informare, consultare şi participare) sunt stabilite în fiecare SCE.

Ca regulă generală, este constituit un grup special de negociere. Acesta reuneşte reprezentanţii lucrătorilor entităţilor juridice care participă la constituirea SCE sau a filialelor SCE.

Acest grup negociază un acord cu organele competente ale entităţilor juridice participante, pentru a fixa modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul viitoarei SCE. În absenţa acordului, se aplică dispoziţii de referinţă.

Totuşi, acestea sunt dispoziţiile naţionale ale statului pe al cărui teritoriu se află sediul, care se aplică pentru a defini modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SCE, pentru SCE constituite:

 • exclusiv de către persoane fizice sau de către o singură entitate juridică şi mai multe persoane fizice; şi
 • care angajează împreună mai puţin de 50 de lucrători sau 50 de lucrători sau mai mulţi în acelaşi stat membru.

Context

Întocmirea statutului SCE urmăreşte să încurajeze dezvoltarea pieţei interne, promovând activitatea acestui tip de societăţi la nivel european. Acelaşi obiectiv l-a avut Consiliul când a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 privind Grupul European de Interes Economic şi Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene, precum şi Directiva 2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere ale societăţilor comerciale pe acţiuni.

Termeni-cheie

 • Societate cooperativă: asociaţie autonomă de persoane reunite în mod voluntar pentru a-şi îndeplini aspiraţiile şi nevoile economice, sociale şi culturale comune, prin intermediul unei întreprinderi a cărei proprietate este colectivă şi în care puterea este exercitată democratic.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003

21.8.2003

-

JO L 207 din 18.8.2003

Directiva 2003/72/CE

18.8.2003

18.8.2006

JO L 207 din 18.8.2003

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind revizuirea Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societăţii cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor [COM(2010) 481 final - Nepublicat(ă) în Jurnalul Oficial].

Comisia prezintă o examinare a punerii în aplicare a directivei privind implicarea lucrătorilor în SCE. Ea constată că transpunerea Directivei 2003/72/CE a avut loc în general în mod satisfăcător, dar că nu s-a încheiat decât în 2009 în toate statele membre ale UE. Ea ridică anumite probleme de transpunere comune diferitelor directive în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, mai ales în ceea ce priveşte folosirea abuzivă a formelor europene de societăţi pentru a-i priva pe lucrători de drepturile lor. Comisia subliniază lipsa experienţei în aplicarea directivei, ţinând cont de numărul foarte limitat de SCE constituite şi de lucrători angajaţi. Ea notează, de asemenea, că sistemul de constituire a unei SCE poate să se dovedească complex pentru micile cooperative.

Înainte de a proceda la revizuirea Directivei 2003/72/CE, Comisia trebuie să evalueze Regulamentul (CE) nr. 1435/2003/CE privind statutul SCE, precum şi celelalte directive ce reglementează implicarea lucrătorilor, ca de exemplu Directiva 2001/86/CE cu privire la societăţile europene.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe [COM(2004) 18 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 23 februarie 2004 privind promovarea societăţilor cooperative în Europa) [COM(2004) 18 final - Nepublicat(ă) în Jurnalul Oficial]. Comisia estimează că potenţialul cooperativelor nu este exploatat la maximum şi că imaginea acestora trebuie îmbunătăţită la nivel naţional şi european. În acest context, ea expune măsurile ce ar putea încuraja utilizarea mai largă a cooperativelor în Europa. Aceste măsuri pun accentul pe vizibilitatea crescută şi calitatea sporită a legislaţiilor naţionale privind cooperativele, precum şi pe o contribuţie extinsă a cooperativelor la politicile comunitare. Principalii piloni ai comunicării sunt:

 • promovarea unei utilizări extinse a cooperativelor pe tot teritoriul Europei prin îmbunătăţirea vizibilităţii, caracteristicilor şi a înţelegerii sectorului;
 • urmărirea îmbunătăţirii legislaţiei ce reglementează cooperativele în Europa;
 • menţinerea şi includerea pe scară mai largă a cooperativelor în obiectivele comunitare, precum şi a contribuţiei lor la aceste obiective.

See also

 • Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune (DE) (EN) (FR)
 • Comisia Europeană, Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie (EN)

Ultima actualizare: 20.01.2011

Top