Help Print this page 
Title and reference
Aviația civilă și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aviația civilă și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Normele comune de siguranță constituie baza siguranței aviației Uniunii Europene (UE). Acestea oferă un nivel uniform al cerințelor pentru operatori*, producători și personalul din domeniul aviației. Acest lucru, permite în schimb libera circulație a produselor, persoanelor și serviciilor în cadrul pieței interne comunitare și permite recunoașterea reciprocă de către țările UE a certificatelor*. Acestea reduc sarcina administrativă și volumul de muncă pentru autoritățile naționale și industrie.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE.

SINTEZĂ

Normele comune de siguranță constituie baza siguranței aviației Uniunii Europene (UE). Acestea oferă un nivel uniform al cerințelor pentru operatori*, producători și personalul din domeniul aviației. Acest lucru, permite în schimb libera circulație a produselor, persoanelor și serviciilor în cadrul pieței interne comunitare și permite recunoașterea reciprocă de către țările UE a certificatelor*. Acestea reduc sarcina administrativă și volumul de muncă pentru autoritățile naționale și industrie.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul său principal este de a stabili normele și principiile principale de instituire și menținere a unui nivel ridicat unitar de siguranță a aviației civile în Europa, inclusiv crearea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (AESA).

Alte obiective includ:

asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului;

facilitarea liberei circulații a mărfurilor, persoanelor și serviciilor;

promovarea rentabilității în procesele de reglementare și certificare*.

ASPECTE-CHEIE

Acest act legislativ UE se aplică proiectării, producției, întreținerii și operării pieselor și echipamentului produselor aeronautice, precum și personalului și organizațiilor implicate în aceste activități.

Unul dintre principalele mijloace de atingere a obiectivelor de mai sus este prin intermediul instituirii AESA. Actul legislativ prevede sarcinile, structura internă, metodele de lucru și cerințele financiare ale Agenției.

Principalele sarcini ale AESA includ:

adoptarea avizelor privind siguranța aviației civile în Europa;

susținerea Comisiei Europene privind măsurile de implementare a legii, inclusiv cele aferente chestiunilor tehnice, cum ar fi construcția și proiectarea;

realizarea inspecțiilor și investigațiilor necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

În ceea ce privește structura internă, actul legislativ prevede normele principale ale agenției, inclusiv statutul juridic, competențele și componența consiliului de administrație și competențele și funcțiile directorului executiv.

În plus la AESA, acesta prevede normele comune de siguranță a aviației, inclusiv:

navigabilitatea: care solicită ca o aeronavă să dețină un certificat de navigabilitate valid, inclusiv certificate specifice pentru produsele, piesele și conceptul aeronavei;

protecţia mediului: care solicită conformitatea produselor, pieselor și aparatelor aeronavei cu prevederile de protecție a mediului la nivelul UE și global;

certificarea echipajului de zbor: care solicită piloților să dețină o licență și un certificat medical adecvate, iar organizațiilor de instruire să dețină certificate adecvate;

aerodromurile și controlul traficului aerian: care solicită ca certificatele să garanteze siguranța aerodromurilor* și deținerea certificatelor adecvate de către controlorii de trafic aerian.

Actul legislativ abordează și o serie de chestiuni aferente. Acestea includ supravegherea și aplicarea, recunoașterea certificatelor și acceptarea certificatelor din afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Din 8 aprilie 2008.

TERMENI-CHEIE

* Operator: orice persoană juridică sau fizică, care operează sau propune operarea uneia sau a mai multor aeronave.

* Certificat: orice aprobare, licență sau alt document emis, în urma certificării.

* Certificare: orice formă de recunoaștere conform căreia un produs, piesă sau aparat, organizație sau persoană se conformează cerințelor aplicabile. De asemenea, acoperă emiterea certificatului relevant de atestare a conformității.

* aerodrom: orice amplasament în care se derulează operațiuni de zbor, care Variază de la pistele de aterizare la marile aeroporturi internaționale.

Pentru mai multe informații, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

8.4.2008

-

JO L 79, 19.3.2008, pp. 1-49

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

JO L 309, 24.11.2009, pp. 51-70

Regulamentul (UE) nr. 6/2013

29.1.2013

-

JO L 4, 9.1.2013, pp. 34-35

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, pp. 72-84).

Ultima actualizare: 10.06.2015

Top