Help Print this page 
Title and reference
Aviaţia civilă şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aviaţia civilă şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Acest regulament lărgeşte competenţa UE în domeniul siguranţei aeriene şi introduce noi norme în domeniul operaţiunilor aeriene, al licenţelor şi al instruirii echipajelor. De asemenea, introduce un sistem de amenzi pentru cei care încalcă normele de siguranţă. Mai mult, regulamentul consolidează competenţele Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul se aplică la proiectarea, fabricaţia, întreţinerea şi operarea produselor, pieselor şi dispozitivelor aeronautice, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi. Obiectivele acestuia sunt următoarele:

 • definirea unor norme comune în materie de siguranţă aeriană pentru a garanta pasagerilor un înalt nivel de securitate şi pentru a asigura protecţia mediului;
 • asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate părţile implicate de pe piaţa internă a transporturilor aeriene şi facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor şi serviciilor, prin recunoaşterea certificatelor stabilite de autorităţile competente;
 • simplificarea şi eficientizarea procesului de certificare, prin centralizarea activităţilor care pot fi la nivel european;
 • promovarea în întreaga lume a punctelor de vedere ale Uniunii Europene (UE) cu privire la standardele şi normele de siguranţă a aviaţiei civile.

Pentru atingerea acestor obiective, regulamentul prevede, în special, crearea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) şi consolidarea competenţelor acesteia.

AGENŢIA EUROPEANĂ DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI

Structura, atribuţiile şi finanţarea AESA

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) este un organ al UE care are personalitate juridică. AESA este condusă de un director executiv şi de un consiliu de administraţie format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru şi un reprezentant al Comisiei. Personalul agenţiei este format dintr-un număr strict limitat de funcţionari numiţi sau detaşaţi de Comisie sau de statele membre pentru a gestiona activitatea acesteia, precum şi din agenţi recrutaţi în funcţie de cerinţele impuse de Agenţie.

Principalele atribuţii ale AESA sunt:

 • să asiste Comisia în elaborarea normelor comune în domeniul aviaţiei civile şi să acorde sprijinul tehnic, ştiinţific şi administrativ necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
 • să efectueze inspecţii de standardizare pentru a asigura corecta aplicare a acestor norme în statele membre;
 • să elibereze certificatele întreprinderilor europene care activează în domeniul proiectării aeronavelor, să certifice aeronavele utilizate în Europa şi transportatorii aerieni, organismele de întreţinere sau de formare situate în ţările terţe.

Agenţia poate emite avize şi recomandări adresate Comisiei sau specificaţii de certificare şi mijloace acceptabile de conformare cu normele europene.

Agenţia stabileşte un program de lucru anual pentru a promova îmbunătăţirea permanentă a siguranţei aviaţiei în Europa şi pentru a indica misiunile şi sarcinile care au fost adăugate, modificate sau anulate comparativ cu anul precedent.

Veniturile agenţiei provin în principal din taxe (achitate pentru certificatele eliberate de agenţie) şi tarife (achitate pentru publicaţii, activităţi de formare sau alte servicii furnizate de agenţie), precum şi dintr-o contribuţie din partea UE, a ţărilor terţe şi a statelor membre.

NORME COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI AERIENE

Navigabilitate

Navigabilitatea înseamnă capacitatea aeronavelor de a zbura în condiţii de siguranţă deplină. Această noţiune face parte din cerinţele cele mai importante cu privire la aeronave. Astfel, UE impune ca aeronavele să deţină un certificat de navigabilitate valabil înainte de a putea fi operate. În plus, sunt necesare alte tipuri de certificări pentru:

 • produsele, piesele şi echipamentele instalate pe aeronave;
 • organizaţiile de proiectare şi de fabricaţie a aeronavelor;
 • organizaţiile şi personalul responsabile de continuitatea navigabilităţii şi întreţinerea aeronavelor.

Mediu

Produsele, piesele şi echipamentele aeronavelor trebuie să îndeplinească cerinţele de protecţie a mediului cuprinse în convenţia referitoare la aviaţia civilă internaţională, aşa-numita Convenţie de la Chicago. Aceste reglementări au fost întărite în 2011 la nivelul OACI. Tot astfel, la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 6/2013 şi-a sporit exigenţele privind protecţia mediului (articolul 6, alineatul 1), permiţând însă o perioadă de scutire temporară până în 31 decembrie 2016.

Certificarea echipajelor

Piloţii trebuie să deţină o licenţă şi un certificat medical adecvate pentru activităţile pe care le efectuează. Licenţa se acordă unei persoane dacă aceasta îndeplineşte cerinţele privind cunoştinţele teoretice, abilităţile practice şi lingvistice şi experienţa.

Organizaţiile de instruire şi operatorii de simulatoare de zbor trebuie să deţină certificările corespunzătoare.

Membrii echipajului de cabină care participă la o operare comercială trebuie să deţină un certificat şi aptitudinea lor medicală trebuie verificată periodic, pentru a garanta că aceştia pot îndeplini în condiţii de siguranţă atribuţiile legate de securitate.

Operarea aeriană

Operatorii aerieni sunt persoanele sau întreprinderile care operează aeronavele, cum sunt piloţii privaţi sau companiile aeriene. Orice operator comercial trebuie să fie supus certificării, al cărei nivel de exigenţă depinde de tipul de activitate desfăşurată, garantând, în principal, un înalt nivel de siguranţă pentru transportul aerian comercial.

În afară de aceasta, operatorii din ţările terţe ale căror aeronave utilizează aeroporturi europene, trebuie, de asemenea, să îndeplinească anumite cerinţe europene.

Aerodromurile şi controlul traficului aerian

Aerodromurile sunt structurile destinate a fi utilizate pentru plecarea şi sosirea aeronavelor. Aceste structuri trebuie să dispună de certificate care să garanteze siguranţa şi capacitatea organizaţiilor responsabile de a opera aerodromurile.

Mai mult, serviciile şi personalul care răspund de gestionarea traficului aerian au, de asemenea, obligaţia de a fi titularii unui certificat. Principala atribuţie a acestor servicii este de a gestiona activităţile şi mişcările aeronavelor şi vehiculelor pe o platformă.

Comunicare şi informare

Statele membre recunosc, fără niciun fel de cerinţă şi evaluare tehnică suplimentară, certificatele eliberate în conformitate cu acest regulament.

Statele membre şi agenţia desfăşoară investigaţii, inclusiv inspecţii ale aeronavelor, şi iau orice fel de măsuri pentru a preveni orice posibilă încălcare.

S-a introdus un mecanism de sancţionare pentru abordarea cazurilor de încălcări identificate. În special, Comisia poate decide să revoce recunoaşterea europeană unui certificat şi, la propunerea agenţiei, poate impune sancţiuni financiare titularilor de certificate eliberate de agenţie care încalcă normele comunitare.

CERINŢE TEHNICE ŞI PROCEDURI ADMINISTRATIVE APLICABILE OPERAŢIUNILOR AERIENE

În 5 octombrie 2012, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) nr. 965/2012, care stabileşte cerinţele tehnice şi procedurile administrative aplicabile operaţiunilor aeriene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. Acest regulament stabileşte norme detaliate privind operarea avioanelor şi a elicopterelor ca mijloace de transport aerian comercial.

Pentru a asigura o tranziţie armonioasă şi a garanta un nivel înalt de siguranţă a aviaţiei civile în Uniunea Europeană, acest regulament a ţinut cont în mod specific de normele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi de cele ale autorităţilor europene asociate aviaţiei (denumite anterior JAA - autorităţile aeronautice comune).

Acest nou regulament stabileşte, printre altele, norme detaliate privind:

 • inspecţiile la sol ale aeronavelor operaţionale pentru care supravegherea de securitate este asigurată de către un alt stat membru sau de către un stat terţ;
 • condiţiile de eliberare, suspendare, revocare etc. a certificatelor operatorilor de aeronave;
 • privilegiile şi responsabilităţile titularilor de certificate şi
 • situaţiile în care operaţiunile sunt interzise, limitate sau supuse anumitor condiţii din motive de siguranţă.

Din 28 octombrie 2014, după o perioadă de tranziţie de doi ani, toate certificatele de operator aerian (AOC) trebuie să respecte standardele tehnice şi administrative stabilite de Regulamentul nr. 965/2012.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

8.4.2008

-

JO L 79, 19.3.2008

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

JO L 309, 24.11.2009

Regulamentul (UE) nr. 6/2013

29.01.2013

-

JO L 4, 9.01.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 [Jurnalul Oficial L 97 din 9.4.2008].

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial L 296 din 25.10.2012].

Ultima actualizare: 13.01.2014

Top