Help Print this page 
Title and reference
Instituirea pieţei interne a serviciilor poştale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Instituirea pieţei interne a serviciilor poştale

Instituirea pieţei interne a serviciilor poştale a fost realizată din punct de vedere juridic în 2008, prin adoptarea Directivei 2008/6/CE. Deschiderea progresivă a pieţei şi liberalizarea serviciilor poştale ale Uniunii Europene au intrat într-o etapă decisivă. Statele membre asigură un serviciu poştal universal accesibil şi de calitate în întreaga Uniune Europeană. Crearea unor autorităţi naţionale de reglementare independente constituie principalul pilon al reformei serviciilor poştale în Uniune. Directiva stabileşte cadrul de reglementare pentru definiţia, între altele, a obligaţiilor de serviciu universal şi a principiilor de tarifare, care instituie norme comune pentru transparenţa contabilă pentru furnizorii serviciului universal şi care garantează conformitatea cu standardele de serviciu.

ACT

Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Context

Cadrul comunitar pentru serviciile poştale ale Uniunii Europene este prezentat în Directiva 97/67/CE modificată de Directivele 2002/39/CE şi 2008/6/CE, care constituie ultimul pas al reformei poştale în cadrul Uniunii Europene, începută în 1992 printr-o carte verde. Directiva 97/67/CE a iniţiat procesul de liberalizare, consolidat prin Directiva 2002/39/CE, şi deschiderea treptată a pieţei.

Această directivă a stabilit un calendar pentru liberalizarea treptată în două etape: 1 ianuarie 2003 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 100 g (sau cele ale sau al căror tarif de prezentare este de peste trei ori mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală) şi 1 ianuarie 2006 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 50 g (sau cele ale căror tarif de prezentare este de peste două ori şi jumătate mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală).

Directiva 2008/6/CE stabileşte termenul de deschidere completă a pieţei în 31 decembrie 2010 pentru majoritatea statelor membre (95 % din piaţa poştală a Uniunii Europene ca volum) şi în 31 decembrie 2012 pentru celelalte state membre.

Obligaţii de serviciu universal

Statele membre se asigură că utilizatorii se bucură de dreptul la un serviciu universal care corespunde unei oferte de servicii poştale de calitate specificată, furnizate permanent şi în orice punct de pe teritoriul lor, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii.

În acest scop, statele membre iau măsuri pentru ca densitatea punctelor de contact şi de acces să ţină seama de nevoile utilizatorilor şi ca să se garanteze serviciul universal timp de cel puţin cinci zile lucrătoare pe săptămână, cel puţin o colectare şi o livrare a corespondenţei la persoane fizice sau la întreprinderi (articolul 3).

Fiecare stat membru asigură prestarea serviciului universal şi notifică Comisiei măsurile pe care le-a luat pentru a îndeplini această obligaţie. Statele membre pot desemna una sau mai multe întreprinderi ca furnizori ai serviciului universal pentru întreg teritoriul naţional. Această desemnare face obiectul unei revizuiri periodice (articolul 4). Fiecare stat membru stabileşte şi publică drepturile şi obligaţiile furnizorului (furnizorilor) serviciului universal în conformitate cu dreptul comunitar.

În plus, ele comunică identitatea furnizorului sau furnizorilor serviciului universal Comisiei Europene.

Fiecare stat membru se asigură că furnizarea serviciului universal corespunde următoarelor cerinţe (articolul 5):

 • se oferă un serviciu care să garanteze respectarea cerinţelor esenţiale;
 • se oferă un serviciu identic utilizatorilor care se află în condiţii comparabile;
 • se furnizează fără discriminare de niciun fel, în special din motive de ordin politic, religios sau ideologic;
 • nu este întrerupt sau oprit, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
 • evoluează în funcţie de progresele tehnice, economice şi sociale, precum şi de nevoile utilizatorilor.

Fiecare stat membru se asigură că utilizatorii şi furnizorii de servicii poştale pun la dispoziţia utilizatorilor, în mod regulat, informaţii suficient de precise şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciului universal (articolul 6).

Garantarea furnizării serviciului poştal universal

Directiva 2008/6/CE constituie ultima etapă juridică în deschiderea progresivă a pieţei. Ea obligă statele membre să nu acorde sau să nu menţină în vigoare drepturi exclusive sau speciale pentru instituirea şi furnizarea serviciilor poştale.

Dacă furnizorul sau furnizorii de servicii universale reclamă sau dovedesc faptul că furnizarea serviciului poştal universal reprezintă o sarcină financiară inechitabilă, Directiva 2008/6/CE prevede o compensare suportată de statele membre, prin proceduri de achiziţii publice, din fonduri publice sau printr-un mecanism de împărţire a costurilor între furnizorii de servicii şi/sau utilizatori sau prin orice alt mijloc compatibil cu tratatul.

Orice sarcină financiară inechitabilă reclamată este evaluată şi aprobată de autoritatea naţională de reglementare independentă (articolul 7).

Furnizarea serviciilor poştale şi sistemele de licenţe

În ceea ce priveşte serviciile poştale din sfera serviciului universal, statele membre pot introduce proceduri de autorizare, inclusiv licenţe individuale, în măsura necesară pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale şi a asigura furnizarea serviciului universal.

În ceea ce priveşte serviciile care sunt în afara sferei serviciului universal, statele membre pot introduce autorizaţii generale pentru a garanta respectarea cerinţelor esenţiale.

Toate procedurile de acordare a licenţelor, obligaţiile şi cerinţele cu privire la furnizorii de servicii poştale sunt transparente, accesibile, nediscriminatorii, proporţionale, precise şi lipsite de ambiguitate. Ele sunt făcute publice în avans şi se bazează pe criterii obiective (articolul 9).

Preţuri şi transparenţa contabilă

Statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că tarifele pentru fiecare dintre serviciile care alcătuiesc furnizarea serviciului universal sunt conforme cu principiile următoare:

 • preţurile trebuie să fie accesibile şi stabilite astfel încât toţi utilizatorii, indiferent de poziţia geografică şi ţinând seama de condiţiile naţionale specifice, să aibă acces la serviciile furnizate;
 • preţurile trebuie să fie orientate în funcţie de costuri şi să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient;
 • aplicarea unui tarif uniform nu exclude dreptul furnizorului sau furnizorilor serviciului universal de a încheia acorduri tarifare individuale cu utilizatorii;
 • tarifele trebuie să fie transparente şi nediscriminatorii;
 • ori de câte ori furnizorii serviciului universal aplică tarife speciale, aceştia aplică principii de transparenţă şi nediscriminare atât cu privire la tarife, cât şi la condiţiile aferente (articolul 12).

Pentru a garanta furnizarea transfrontalieră a serviciului universal, statele membre încurajează furnizorii serviciului universal să respecte următoarele principii în cadrul acordurilor privind cheltuielile terminale pentru corespondenţa externă intracomunitară:

 • cheltuielile terminale trebuie stabilite în funcţie de costurile de procesare şi distribuire a corespondenţei externe de intrare;
 • nivelurile de remunerare trebuie să ţină seama de calitatea serviciului;
 • cheltuielile terminale trebuie să fie transparente şi nediscriminatorii (articolul 13).

Furnizorul sau furnizorii serviciului universal ţin o evidenţă contabilă separată în cadrul contabilităţii interne pentru a face clar diferenţa între fiecare dintre serviciile şi produsele incluse în sfera serviciului universal şi cele care sunt în afara sferei serviciului universal. Această contabilitate internă se bazează pe principiile contabilităţii analitice, aplicate coerent şi justificate obiectiv.

Autorităţile naţionale de reglementare asigură verificarea sistemului de contabilitate analitică de către un organ competent independent (articolul 14).

Calitatea serviciului

Statele membre se asigură că se stabilesc şi se publică standarde privind serviciul universal, în scopul de a garanta un serviciu poştal de bună calitate.

Standardele de calitate privesc, în special, termenele de transport şi regularitatea şi fiabilitatea serviciilor (art. 16).

Standardele de calitate iniţiale pentru serviciile transfrontaliere intracomunitare (anexa II din directivă) sunt următoarele: Z + 3 pentru 85 % din trimiterile din categoria standardizată cea mai rapidă; şi Z + 5 pentru 97 % din aceste trimiteri, unde Z reprezintă data depunerii şi n, numărul de zile lucrătoare între data trimiterii şi cea a predării la destinatar.

Statele membre stabilesc standarde de calitate pentru corespondenţa internă şi se asigură că acestea sunt compatibile cu standardele stabilite pentru serviciile transfrontaliere intracomunitare.

Statele membre notifică standardele lor de calitate privind serviciile naţionale către Comisie, care le publică în acelaşi mod ca pe cele referitoare la serviciile transfrontaliere intracomunitare (articolul 17 şi 18).

Statele membre se asigură că toţi furnizorii de servicii poştale pun la dispoziţia utilizatorilor proceduri transparente, simple şi necostisitoare de soluţionare a reclamaţiilor.

Statele membre se asigură că aceste proceduri permit o soluţionare echitabilă şi rapidă a litigiilor. Statele membre încurajează, de asemenea, dezvoltarea unor mecanisme independente de soluţionare a diferendelor între furnizorii de servicii poştale şi utilizatori (articolul 19).

Armonizarea standardelor tehnice este continuată ţinând seama, în special, de interesul utilizatorilor. Comitetul European pentru Standardizare este însărcinat cu elaborarea standardelor tehnice aplicabile sectorului poştal în temeiul atribuţiilor care îi sunt încredinţate, în conformitate cu Directiva 83/189/CEE care prevede o procedură de informare în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice (articolul 20).

Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de reglementare

Comisia este asistată de un comitet (articolul 21).

Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale de reglementare pentru sectorul poştal, care sunt distincte din punct de vedere juridic şi independente operaţional de operatorii poştali. Statele membre care păstrează proprietatea sau controlul asupra furnizorilor de servicii poştale asigură separarea structurală efectivă de funcţia de reglementare, pe de o parte, şi de activităţile legate de proprietatea sau controlul acestor întreprinderi, pe de altă parte.

Statele membre informează Comisia cu privire la autorităţile naţionale de reglementare pe care le-au desemnat pentru a îndeplini sarcinile stabilite de prezenta directivă (articolul 22).

Furnizarea informaţiilor

Statele membre se asigură că furnizorii de servicii poştale furnizează, în special autorităţilor naţionale de reglementare, toate informaţiile financiare şi informaţiile privind furnizarea serviciului universal necesare, în special în vederea: garantării de către autorităţile naţionale de reglementare a conformităţii cu dispoziţiile din această directivă sau cu deciziile adoptate în temeiul acestei directive; realizării de statistici clar definite (articolul 22a).

Raport privind evoluţia pieţei interne a serviciilor poştale

La fiecare patru ani şi cel târziu până în 31 decembrie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind aplicarea acestei directive.

Data punerii în aplicare

Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei directive cel târziu până la 31 decembrie 2010.

Prin derogare de la obligaţia menţionată anterior, statele membre au decis să invoce dreptul de a amâna punerea în aplicare a Directivei 2008/6/CE până la 31 decembrie 2012.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 97/67/CE [adoptare: codecizie COD/1995/0221]

10.2.1998

9.2.1999

JO L 15 din 21.1.1998

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2002/39/CE

5.7.2002

31.12.2002

JO L 15 din 5.7.2002

Directiva 2008/6/CE

27.2.2008

31.12.2010/31.12.2012

JO L 52 din 28.2.2008

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 din 31.10.2003

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 22 decembrie 2008 privind aplicarea directivei poştale (Directiva 97/67/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE) [COM(2008) 884 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Al patrulea raport de aplicare prezintă o evaluare completă a transpunerii globale a directivei poştale în statele membre, inclusiv aplicarea elementelor-cheie ale directivei poştale şi evoluţiile privind reglementarea, precum şi tendinţele pieţei în detaliu (în special în ceea ce priveşte aspectele economice, sociale şi tehnice şi în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi calitatea serviciilor). Raportul descrie principalele evoluţii de la ultimul raport privind aplicarea directivei adoptate în octombrie 2006 şi acoperă perioada 2006-2008.

În perioada la care se referă raportul, s-au înregistrat următoarele evoluţii privind reglementarea:

 • Germania şi-a deschis în întregime piaţa poştală începând cu 1 ianuarie 2008;
 • Ţările de Jos, unde s-a avut în vedere deschiderea completă a pieţei, au amânat liberalizarea fără a stabili o dată pentru deschiderea completă;

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 18 October 2006 on the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC) [COM(2006) 595 final – not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 18 octombrie 2006 privind aplicarea directivei poştale (Directiva 97/67/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE) [COM(2006) 595 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial]). Al treilea raport însoţeşte propunerea celei de a treia directive poştale şi se bazează pe concluzia conform căreia serviciile poştale constituie un element important al pieţei interne a serviciilor şi fac parte din Strategia de la Lisabona, ca sursă de creştere economică şi de creare de locuri de muncă.

Al treilea raport concluzionează că toate obiectivele intermediare ale directivei poştale au fost realizate pe parcursul perioadei acoperite (2005-2006): în primul rând, monopolurile au fost treptat reduse, fie în urma aplicării calendarului de deschidere progresivă a pieţei, prevăzut în directiva poştală (de exemplu, reducerea sectorului rezervat la 50 g la 1 ianuarie 2006), fie în urma deschiderii segmentelor importante (cum ar fi publicitatea prin poştă), fie în urma deschiderii totale a pieţei poştale (Regatul Unit, Suedia şi Finlanda). În al doilea rând, concurenţa a crescut şi, în statele membre mai dezvoltate, s-au redus cotele de piaţă ale operatorilor tradiţionali la aproximativ 90 % şi, în general, gradul perceput de concurenţă a crescut între 2000 şi 2005. În al treilea rând, prestatorii serviciului universal s-au restructurat şi s-au adaptat cu succes la evoluţia pieţei şi a dispoziţiilor de reglementare, aşa cum o confirmă creşterea globală în general pozitivă a cifrei de afaceri şi a rentabilităţii. În al patrulea rând, calitatea serviciului s-a îmbunătăţit, gradul de satisfacţie al clienţilor este ridicat şi serviciul universal s-a menţinut.

Report from the Commission to the Council and the European Parliament of 23 March 2005 on the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC) [COM(2005) 102 final – Official Journal C 123 of 21.5.2005] (Raport al Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 23 martie 2005 privind aplicarea directivei poştale [Directiva 97/67/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE]).

Acest al doilea raport confirmă că, per ansamblu, reforma sectorului poştal în UE a avansat considerabil. Deşi nu este încă finalizată, ea a produs deja un anumit număr de îmbunătăţiri semnificative, în special în ceea ce priveşte calitatea serviciului, performanţa întreprinderilor şi separarea între autorităţile de reglementare şi operatori. Cu toate acestea, punerea în practică a anumitor cerinţe de reglementare mai complexe ale directivei poştale (controlul tarifelor, transparenţa contabilă, autorizaţii şi licenţe) necesită încă multe eforturi. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte starea pieţei serviciilor poştale, Comisia constată că trebuie să se dezvolte în continuare concurenţa şi, la nivelul reglementării, este necesar să se contracareze inegalităţile care există încă între statele membre, în special cele privind obligaţiile fiscale. În ceea ce priveşte perspectivele, este indispensabil: ca toţi operatorii să profite de toate oportunităţile oferite pentru a continua modernizarea acestui sector; să se respecte calendarul stabilit de directivă; să se stabilească o monitorizare de reglementare şi o cooperare eficientă între statele membre şi Comisie; să se organizeze o dezbatere de fond pentru elaborarea unei viitoare politici poştale.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of the Postal Directive (97/67/EC Directive) [COM(2002) 632 final – not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu privind aplicarea directivei poştale [Directiva 97/67/CE] [COM(2002 632 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]). În 2000, serviciile poştale din UE au generat venituri de aproximativ 85 de miliarde EUR şi au angajat în mod direct peste 1,6 milioane de persoane. Directiva poştală a avut repercusiuni importante asupra dezvoltării pieţei serviciilor poştale. Prin stabilirea unui serviciu poştal universal minim, ea garantează menţinerea unui serviciu de interes general, în cadrul evoluţiei viitoare a pieţei. În plus, prin încurajarea unei calităţi ridicate a serviciului, datorită unor măsuri cum ar fi definirea obiectivelor de serviciu (de observat că, în 2001, 92,3 % din corespondenţa prioritară externă din UE a fost distribuită într-un termen de Z+3) şi a normelor europene comune, directiva poştală a contribuit la îmbunătăţirea calităţii serviciului şi la reducerea tuturor efectelor frontaliere. Chiar dacă există probleme de conformitate în ceea ce priveşte independenţa autorităţilor naţionale de reglementare, directiva poştală a reuşit, de asemenea, să realizeze o armonizare minimă a pieţei. Directiva poştală a pregătit terenul pentru o deschidere mai amplă a pieţei şi această perspectivă a permis accelerarea ritmului reformelor poştale pe plan naţional şi pe cel al restructurării sectorului poştal, în scopul creşterii eficacităţii şi rentabilităţii.

Rezoluţia Consiliului din 7 februarie 1994 privind dezvoltarea serviciilor poştale comunitare [Jurnalul Oficial C 48 din 16.2.1994].

Ultima actualizare: 03.02.2009

Top