Help Print this page 
Title and reference
Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă în transportul aerian

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă în transportul aerian

Acest regulament face parte dintr-un plan general de consolidare a drepturilor pasagerilor în toate formele de transport. Persoanele dezavantajate datorită unei mobilităţi reduse, indiferent dacă aceasta este cauzată de un handicap, vârstă sau de un alt factor, ar trebui să beneficieze de condiţii de transport aerian comparabile cu cele ale celorlalţi cetăţeni.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.

SINTEZĂ

Regulamentul privind drepturile persoanelor cu mobilitate redusă la utilizarea transportului aerian interzice operatorilor să refuze rezervarea sau îmbarcarea persoanelor din cauza gradului lor redus de mobilitate sau a handicapului *.

Cu toate acestea, există anumite excepţii şi derogări, în special pentru motive de siguranţă justificate stabilite de lege. Un transportator aerian poate refuza să accepte rezervarea sau îmbarcarea unei persoane cu mobilitate redusă sau poate solicita ca persoana cu mobilitate redusă sau persoana cu handicap să fie însoţită de o altă persoană, pentru a se supune cerinţelor de siguranţă aplicabile stabilite de legislaţie sau dacă dimensiunile aeronavei fac îmbarcarea persoanei respective fizic imposibilă.

În decurs de cinci zile lucrătoare de la refuzul rezervării sau al îmbarcării sau de la solicitarea ca o persoană cu mobilitate redusă sau cu handicap să fie însoţită de o altă persoană, transportatorul aerian trebuie să informeze în scris persoana în cauză cu privire la motivele sale.

Persoanele cu mobilitate redusă sau handicap au dreptul de a beneficia de asistenţa specificată în cadrul regulamentului în mod gratuit la aeroport (la plecare, la sosire sau în cursul tranzitului) şi la bordul aeronavelor (de exemplu, transportul cărucioarelor cu rotile şi al câinilor utilitari pentru nevăzători).

Organismele de conducere ale aeroporturilor trebuie să asigure această asistenţă şi pot finanţa serviciile prin perceperea unei taxe specifice de la companiile de transport aerian.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi alte state în cauză (statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) vor trebui să stabilească sancţiuni pentru încălcări şi să instituie organisme independente pentru gestionarea plângerilor.

Comisia a trebuit să înainteze Parlamentului European şi Consiliului până la 1 ianuarie 2010 un raport cu privire la aplicarea şi efectele regulamentului.

Termeni-cheie ai actului

 • „Persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă”: orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficienţă intelectuale sau orice altă cauză de handicap sau vârstă şi a cărei situaţie necesită atenţia cuvenită şi adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesităţile particulare ale acesteia.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006

15.8.2006

26.7.2008(Articolele 3 şi 4: 26.7.2007)

JO L 204 din 26.7.2006

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind funcţionarea şi efectele Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului [COM(2011) 166 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Raportul a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 a adus avantaje persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă (PMR); în special un cadru unic de protecţie, o repartizare clară a sarcinilor între aeroporturi şi transportatori şi instituirea unei reţele de organisme naţionale de aplicare (ONA) în toate ţările UE.

Cu toate acestea, Comisia a constatat anumite dificultăţi privind aplicarea regulamentului, care ar putea să-i diminueze impactul. Printre aceste dificultăţi se numără:

 • uneori, o calitate insuficientă a serviciilor furnizate şi o adaptare inadecvată la nevoile individuale ale PMR;
 • o informare insuficientă a pasagerilor;
 • caracterul fragil şi scump al manipulării echipamentului de mobilitate;
 • restricţii privind rezervarea sau îmbarcarea PMR din motive de siguranţă;
 • caracterul insuficient al asistenţei în timpul zborului oferite de transportatorii aerieni, în special în ceea ce priveşte deplasarea către grupurile sanitare;
 • interpretările divergente ale definirii echipamentelor de mobilitate care trebuie transportate gratuit de către transportatorii aerieni;
 • diferenţe privind punerea în aplicare a regulamentului între statele membre ale UE;
 • dezacorduri privind cuantumul şi metoda de calcul şi de impunere a taxelor;
 • dificultăţi privind interpretarea anumitor definiţii importante, cum ar fi încadrarea femeilor însărcinate, a persoanelor supraponderale sau a copiilor mici în definiţia persoanelor cu mobilitate redusă;
 • transportul şi furnizarea de oxigen medical.

Având în vedere rezultatele, în general pozitive, ale primului bilanţ al aplicării Regulamentului (CE) nr. 1107/2006, nu este necesară o revizuire legislativă în acest stadiu. Cu toate acestea, Comisia propune mai multe axe de îmbunătăţire pentru cadrul existent, inclusiv:

 • o interpretare uniformă a regulamentului;
 • îmbunătăţiri aduse funcţionării practice a instrumentelor de reglementare;
 • consolidarea eficacităţii regimului de sancţiuni şi a supravegherii acestuia de către autorităţile naţionale;
 • abordarea problemei privind transportul şi furnizarea oxigenului medical.

Comunicare a Comisiei din 7 august 2008 privind sfera de aplicare a răspunderii transportatorilor aerieni şi a aeroporturilor în cazul distrugerii, deteriorării sau pierderii echipamentelor de mobilitate ale pasagerilor cu mobilitate redusă în timpul călătoriei pe calea aerului [COM(2008) 510 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Pe baza „Studiului privind pragurile de compensare pentru echipamentele şi dispozitivele deteriorate sau pierdute ale pasagerilor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului” lansat de Comisie, această comunicare prezintă provocările actuale cu care se confruntă persoanele cu mobilitate redusă atunci când echipamentele lor de mobilitate sunt pierdute sau deteriorate, precum şi soluţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1107/2006.

În ceea ce priveşte obiectivele cantitative, scopul este reducerea numărului de incidente legate de echipamentele de mobilitate. În acest scop, regulamentul prevede obligaţiile legale ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor de a elabora proceduri pentru personalul propriu şi de a-l instrui cu privire la asistenţa persoanelor cu mobilitate redusă. Ca obiectiv calitativ, scopul este reducerea la minimum a consecinţelor unui incident. În această privinţă, există:

 • o lipsă de proceduri comune care să permită găsirea unei soluţii rapide, care este acoperită parţial de regulament;
 • o diferenţă privind natura şi limitele răspunderii între companiile aeriene şi aeroporturi, pentru care regulamentul prevede o obligaţie de despăgubire în conformitate cu legislaţia internaţională, comunitară şi naţională;
 • problema procedurilor şi despăgubirilor inadecvate; cu toate acestea, regulamentul trebuie să reducă numărul de incidente şi consecinţele acestora, care în prezent sunt deja mai degrabă minime;
 • problema definiţiei cuvântului „bagaje” şi rolul echipamentelor de mobilitate, pentru care Comisia vizează să iniţieze dezbateri în cadrul OACI, astfel încât fie echipamentele de mobilitate să fie excluse din cadrul definiţiei, fie să se modifice limitele de răspundere impuse „bagajelor” de către convenţiile internaţionale având în vedere egalizarea despăgubirilor pentru echipamentul de mobilitate distrus, deteriorat sau pierdut cu valoarea acelor echipamente.

Ca urmare a viitoarei evaluări a Regulamentului (CE) nr. 1107/2006, în cazul în care nu s-au obţinut progrese, Comisia va propune îmbunătăţiri ale cadrului legislativ actual cu privire la drepturile persoanelor cu mobilitate redusă în timpul călătoriei pe calea aerului.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 [Jurnalul Oficial L 46 din 17.2.2004].

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: "Protection of air passengers in the European Union" [COM(2000) 365 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: „Protecţia pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană” [COM(2000) 365 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi Portalul de transport aerian (EN) al Comisiei Europene

Ultima actualizare: 04.12.2008

Top