Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Piețele instrumentelor financiare (MiFID) și ale serviciilor de investiții

Uniunea Europeană (UE) stabilește un cadru de reglementare global care să reglementeze executarea organizată a tranzacțiilor investitorilor de către bursele de valori, alte sisteme de tranzacționare și întreprinderile de investiții. În acest scop, UE instituie, printre altele, o autorizație unică pentru întreprinderile de investiții, pentru a le permite să activeze oriunde pe teritoriul său cu un minimum de formalități, consolidând în același timp protecția clienților.

ACT

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 145 din 30.4.2004] [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

În conformitate cu planul de acțiune pentru serviciile financiare, UE a adoptat o directivă menită să consolideze cadrul legislativ comunitar pentru serviciile de investiții și piețele reglementate, astfel încât să deservească cu prioritate două obiective majore:

  • protejarea investitorilor și păstrarea integrității pieței, prin stabilirea unor cerințe armonizate pentru activitatea intermediarilor autorizați;
  • promovarea echității, transparenței, eficienței și a integrării piețelor financiare.

Directiva 2004//39/CE a fost reformată de curând în cadrul Directivei 2014/65/UE (așa-numita MIFID 2), într-un efort de încorporare a modificărilor semnificative aduse textului.

Condiții și proceduri de autorizare

Directiva impune statelor membre armonizarea normelor care reglementează serviciile și exercitarea activităților de investiții. În acest scop, statele membre trebuie să instituie un sistem de autorizare care să permită întreprinderilor de investiții să își ofere serviciile pe întreg teritoriul UE. Aceste întreprinderi trebuie să fie înregistrate, iar registrul trebuie să fie accesibil publicului. Orice autorizație se notifică Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA).

ESMA are posibilitatea de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare. În plus, ESMA asistă Comisia în cadrul relațiilor sale cu țările terțe și în evaluarea piețelor acestora.

Cu alte cuvinte, directiva trebuie să permită întreprinderilor de investiții, băncilor și burselor de valori să ofere servicii transfrontaliere pe baza autorizației emise de autoritatea competentă din statul membru de origine . Deoarece autorizația este supusă acelorași condiții de acordare în toate statele membre, aceasta promovează armonizarea normelor care reglementează întreprinderile de investiții.

În acest context, directiva are ca scop alinierea normelor naționale privind furnizarea de servicii de investiții și funcționarea burselor de valori, cu obiectivul final de a crea un cadru de reglementare european unic pentru valorile mobiliare . Directiva servește interesele investitorilor, ale emitenților și ale altor participanți pe piață prin promovarea unor piețe eficiente și competitive.

Evaluare prudențială

Prezenta directivă vizează, de asemenea, să stabilească armonizarea normelor procedurale și a criteriilor de evaluare pentru achiziția unei participări calificate . Aceasta urmărește, inter alia, să armonizeze în cel mai înalt grad pragurile de notificare pentru o achiziție preconizată sau cedarea unei participări calificate, procedura de evaluare, precum și lista criteriilor de evaluare.

În contextul unei achiziții preconizate, evaluarea prudențială a acționarilor și a organelor de conducere îndeplinește criterii detaliate și este realizată în comun de către autoritățile competente.

Directiva prevede în special că autoritățile competente evaluează caracterul adecvat al potențialului achizitor și soliditatea financiară a achiziției propuse, pe baza:

  • reputației și experienței persoanei care va conduce activitatea întreprinderii de asigurare în urma achiziției propuse;
  • solidității financiare a potențialului achizitor;
  • existenței unor motive întemeiate pentru ca autoritatea competentă să bănuiască că o operațiune sau o tentativă de spălare de bani sau de finanțare a terorismului este în curs.

Protecția investitorilor

Directiva vizează, de asemenea, să consolideze protecția investitorilor prin stabilirea de norme de conduită pentru furnizarea de servicii de investiții clienților, de standarde minime privind mandatul și atribuțiile de care trebuie să dispună autoritățile naționale competente și prin stabilirea de mecanisme eficiente de cooperare în timp real la cercetarea cazurilor de încălcare a dispozițiilor directivei și începerea unei proceduri de urmărire în justiție.

Transparența și integritatea pieței

Directiva stabilește obligația de menținere a integrității pieței, de declarare a tranzacțiilor încheiate și de păstrare a unei înregistrări a acestora. ESMA are acces la aceste informații.

Directiva introduce în special o obligație de transparență înainte de tranzacționare (pretranzacționare). Aceasta impune operatorilor care practică internalizarea (tranzacționarea instrumentelor financiare de către un operator în cont propriu executând ordinele clienților în afara unei piețe reglementate sau a unui MTF ) obligația de afișare a prețurilor la care aceștia sunt dispuși să cumpere sau să vândă clienților lor. Cu toate acestea, obligația de afișare a prețurilor se limitează la tranzacțiile care nu sunt superioare mărimii normale a pieței, definită ca dimensiunea medie a ordinelor executate pe piață.

Fiecare stat membru este responsabil cu stabilirea unei liste a piețelor reglementate, precum și cu comunicarea acesteia către celelalte state membre și către ESMA.

În aceste condiții, piețele europene en gros nu sunt supuse normei de transparență pretranzacționare, iar brokerii-dealerii de pe piețele en gros nu sunt expuși unui risc semnificativ în rolul lor de formatori de piață.

Protecția operatorilor

Directiva cuprinde un set de măsuri de protecție pentru operatorii care internalizează, atunci când au obligația de a stabili un preț, astfel încât să poată oferi acest serviciu esențial pentru clienții lor fără a își asuma riscuri excesive. Aceștia au în principal posibilitatea de a actualiza și de a retrage prețurile în cauză.

Directiva creează, de asemenea, o piață echitabilă pentru micii investitori. Actul legislativ împiedică instituțiile financiare să facă discriminări între aceștia, oferind, de exemplu, unora dintre ei un preț mai avantajos decât prețul public afișat.

Desemnarea autorităților competente

Statele membre trebuie să își desemneze autoritățile competente și să transmită aceste informații Comisiei, ESMA-ului, precum și autorităților competente ale celorlalte state membre. Autoritățile competente funcționează ca punct de contact în statele membre. ESMA întocmește o listă actualizată a autorităților respective. Acestea din urmă sunt obligate să colaboreze îndeaproape cu ESMA.

Statele membre și ESMA pot încheia acorduri de cooperare în ceea ce privește:

  • supravegherea instituțiilor de credit;
  • procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor;
  • procedurile de auditare autorizată a întreprinderilor de investiții;
  • supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale întreprinderilor de investiții;
  • supravegherea persoanelor însărcinate cu efectuarea auditării autorizate a întreprinderilor de asigurare, a instituțiilor de credit, a societăților de investiții și a altor instituții financiare.

Dispoziții finale

Directiva urmărește să îmbunătățească normele comunitare privind piețele valorilor mobiliare. Astfel, aceasta stabilește obligațiile generale pe care autoritățile statelor membre trebuie să le pună în aplicare.

În acest context, vor fi stabilite măsuri de punere în aplicare, rapoarte și revizuiri de către Comisie, după consultarea participanților de pe piețele statelor membre și ținând seama de avizul Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/39/CE

30.4.2004

31.1.2007

JO L 145 din 30.4.2004

Acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2006/31/CE

28.4.2006

31.1.2007

JO L 114 din 27.4.2006

Directiva 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

JO L 247 din 21.9.2007

Directiva 2008/10/CE

20.3.2008

-

JO L 76 din 19.3.2008

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331 din 15.12.2010

Directiva 2014/65/UE

2.7.2014

3.7.2016

JO L 173 din 12.6.2014

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2004/39/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 [Jurnalul Oficial L 174 din 1.7.2011].

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate [Jurnalul Oficial L 241 din 2.9.2006].

Prezenta directivă urmărește să stabilească un cadru armonizat de cerințe de organizare și condiții de funcționare ale întreprinderilor de investiții.

Ultima actualizare: 30.07.2014

Top