Help Print this page 
Title and reference
Consolidarea transparenței informațiilor privind emitenții de valori mobiliare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Consolidarea transparenței informațiilor privind emitenții de valori mobiliare

Obiectivul Directivei Transparență este de a impune un anumit nivel de transparență și de informare proporțional cu obiectivele de protecție temeinică a investitorilor și de eficiență a pieței.

ACT

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE

SINTEZĂ

Această directivă urmărește să îmbunătățească informarea investitorilor cu privire la emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată care își au sediul sau își desfășoară activitatea într-un stat membru. Directiva obligă statele membre să publice informații financiare periodice cu privire la veniturile lor pe tot parcursul anului financiar, în plus față de informarea continuă privind deținerea unor procentaje semnificative din drepturile de vot.

Directiva Transparență a fost modificată în 2013 prin Directiva 2013/50/UE, care are drept obiective principale:

  • reducerea sarcinii administrative a emitenților mici și mijlocii, pentru a facilita accesul acestora la capital;
  • creșterea eficienței sistemului de transparență, în special în ceea ce privește publicarea de informații legate de proprietatea societăților.

Regulamentul privind noua directivă se va aplica de îndată ce este transpus în legislația statelor membre, dar nu mai târziu de 26 noiembrie 2015.

Informațiile financiare periodice

Informațiile financiare periodice se referă la situația financiară a emitentului de valori mobiliare și a întreprinderii aflate sub controlul acestuia. Emitenții de valori mobiliare trebuie să facă publice rapoartele financiareanuale , precum și rapoarte financiare intermediare (declarații intermediare ale conducerii) în cazul în care nu publică deja rapoarte financiare trimestriale.

Directiva 2013/50/UEa eliminat însă obligația de a publica o declarație intermediară sau un raport financiar trimestrial. Pe de altă parte, raportul financiar trebuie să rămână la dispoziția publicului timp de cel puțin zece luni, nu cinci, cât se prevedea anterior.

Notificarea privind deținerea unor drepturi de vot semnificative

Când un acționar dobândește sau cedează acțiunile cu drepturi de vot ale unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la negociere pe o piață reglementată, acesta trebuie să notifice emitentului procentajul din drepturile de vot pe care îl deține în urma acestei operații. Această normă se aplică în cazul în care procentajul deținut atinge anumite praguri (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 și 75 %) sau în cazul în care scade sau crește în raport cu aceste praguri. Această prevedere este valabilă și în alte cazuri, în care o persoană fizică sau juridică are dreptul de a dobândi, de a ceda sau de a-și exercita drepturi de vot.

Directiva 2013/50/UEa extins notificarea privind depășirea pragurilor și la instrumentele financiare care acordă drepturi de a achiziționa acțiuni cu un efect economic comparabil. Pentru a evalua depășirea pragului, deținătorul trebuie să aprobe acțiunile cu alte instrumente financiare.

Notificarea, care trebuie transmisă cât mai curând posibil, se referă la noua repartizare a drepturilor de vot, la identificatorul acționarului, la data modificării și la pragul de voturi atins.

Raport privind plățile către guverne

Aceasta este o măsură nouă introdusă de Directiva2013/50/UE. Această directivă obligă companiile active în industriile extractive (petrol, gaze și minerale) și în sectorul forestier să declare, într-un raport anual separat, plățile efectuate către guvernele țărilor în care își desfășoară activitatea.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/109/CE

20.1.2005

20.1.2007

JO L 390, 31.12.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/22/CE

20.3.2008

-

JO L 76, 19.3.2008

Directiva 2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

JO L 327, 11.12.2010

Directiva 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Directiva 2013/50/UE

26.11.2013

26.11.2015

JO L 294, 6.11.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2004/109/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [JO L 340 din 22.12.2007]

Recomandarea Comisiei din 11 octombrie 2007 privind rețeaua electronică de mecanisme oficial desemnate pentru stocarea centralizată a informațiilor reglementate prevăzută în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2007/657/CE) [JO L 267 din 12.10.2007]

Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată [JO L 69 din 9.3.2007]

Ultima actualizare: 29.05.2014

Top