Help Print this page 
Title and reference
Căi de atac: contracte de achiziţii publice de produse, de lucrări şi de servicii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Căi de atac: contracte de achiziţii publice de produse, de lucrări şi de servicii

Obiectivul prezentei directive este de a creşte garanţiile de transparenţă şi nediscriminare în acordarea contractelor de achiziţii publice în Comunitatea Europeană (CE) în domeniile produselor, lucrărilor şi serviciilor. Directiva acordă întreprinderilor un nivel echivalent al garanţiilor juridice în toate statele membre în ceea ce priveşte căile de atac.

ACT

Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă are ca scop garantarea aplicării eficiente a Directivei 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, prevăzând obligaţia statelor membre de a implementa proceduri naţionale eficace şi rapide privind căile de atac în caz de încălcare a acestor dispoziţii. Aceste proceduri sunt accesibile cel puţin oricărei persoane care are sau a avut un interes să obţină un contract de achiziţii publice dat şi care a fost sau riscă să fie lezată de către o presupusă încălcare.

Hotărârile luate de către autorităţile contractante care încalcă dreptul comunitar al contractelor de achiziţii publice trebuie să facă obiectul unor căi de atac eficace şi rapide. Procedurile privind căile de atac din toate statele membre trebuie să includă, în special, posibilitatea de:

  • a lua, prin proceduri interlocutorii, măsuri provizorii precum suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice în cauză;
  • a anula deciziile ilegale, inclusiv specificaţiile tehnice, economice sau financiare discriminatorii, care figurează în documentele cererii de oferte;
  • a acorda daune interese persoanelor lezate în urma unei încălcări.

Statele membre pot prevedea ca, la reclamarea daunelor interese pe motivul că decizia a fost luată ilegal, decizia contestată să fie mai întâi anulată de către o instanţă care deţine competenţa necesară în acest sens.

Termene limită

Pentru a favoriza buna funcţionare a sistemului de atac, directiva stabileşte anumite termene limită. Încheierea contractului trebuie să se producă la cel puţin cincisprezece zile (sau zece, în cazul utilizării unui mijloc electronic) după atribuirea contractului. Analog, legea naţională poate să prevadă un termen de minim cincisprezece zile după atribuirea contractului pentru introducerea unei căi de atac (sau zece, în cazul utilizării unui mijloc electronic).

Dacă statele membre prevăd un termen limită pentru introducerea unei căi de atac, acesta trebuie să fie de minim 30 de zile după publicarea avizului de atribuire a contractului.

În orice caz, prezentarea căii de atac se poate face numai în decurs de şase luni de la încheierea contractului.

Absenţa efectelor

În urma unei căi de atac independente, un contract de achiziţii publice poate fi declarat lipsit de efecte. Analog, obligaţiile contractuale pot fi anulate retroactiv. De asemenea, statele membre pot sancţiona încălcarea prin penalităţi financiare sau scurtarea duratei contractului.

Mecanism corector

Dacă, înainte de încheierea contractului, Comisia consideră că s-a comis o încălcare clară şi evidentă a dispoziţiilor comunitare în ceea ce priveşte contractele de achiziţii publice, ea poate să solicite corectarea acesteia statului membru în cauză.

Reexaminare

Comisia va examina punerea în aplicare a prezentei directive cel târziu pe 20 decembrie 2012.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 89/665/CEE

3.1.1991

21.12.1991

JO L 395 din 30.12.1989

Act(e) de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2007/66/CE

9.1.2008

20.12.2009

JO L 335 din 20.12.2007

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee – On a comprehensive EU policy against corruption [COM(2003) 317 final – not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 28 mai 2003 către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European. O politică globală a UE împotriva corupţiei [COM(2003) 317 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]). Prezenta comunicare se axează pe realizările la nivelul UE în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei şi indică îmbunătăţirile necesare pentru sporirea eficacităţii acesteia. Comisia urmăreşte reducerea corupţiei la toate nivelurile şi într-o manieră coerentă, în cadrul instituţiilor UE, în statele membre şi în afara UE.

Ultima actualizare: 02.06.2008

Top