Help Print this page 
Title and reference
Limitele maxime de reziduuri de pesticide pentru produsele de alimentație umană sau animală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Limitele maxime de reziduuri de pesticide pentru produsele de alimentație umană sau animală

Toate alimentele destinate consumului uman sau animal în Uniunea Europeană (UE) se supun unei limite maxime a reziduurilor de pesticide (CMR) în compoziția acestora, în vederea protejării sănătății animale și umane. Regulamentul reunește într-un singur text și armonizează limitele aplicabile diferitelor produse pentru alimentația umană sau animală și stabilește o limită maximă aplicabilă implicit.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabilește cantitățile maxime autorizate de reziduuri de pesticide care se pot găsi în produsele de origine animală sau vegetală destinate consumului uman sau animal. Aceste limite maxime aplicabile reziduurilor (CMR) includ, pe de o parte, CMR specifice anumitor alimente de destinație umană sau animală și, pe de altă parte, o limită generală care se aplică în cazurile în care nu a fost stabilită nicio CMR specifică.

Obiectivul este acela de a asigura faptul că reziduurile de pesticide prezente în alimente nu constituie un risc inacceptabil pentru sănătatea consumatorilor și a animalelor.

Alimentele vizate

Regulamentul acoperă ansamblul produselor destinate alimentației umane sau animale enumerate în Anexa I.

Aceste produse nu se supun limitelor stabilite dacă sunt destinate însămânțării sau plantării, testelor autorizate privind substanțele active, fabricației altor produse în afară de alimente sau exportului în afara Uniunii Europene (UE).

Limita implicită și limitele specifice

Conținutul maxim de reziduuri de pesticide în alimente este de 0,01 mg/kg. Această limită generală este aplicabilă implicit, adică în toate cazurile în care nu a fost stabilită în mod specific o CMR pentru un produs sau un tip de produs.

CMR specifice care figurează în Anexa II sunt, în anumite cazuri, superioare limitei implicite.

În anumite cazuri, se pot stabili CMR provizorii, care se înscriu apoi în Anexa III. CMR provizorii trebuie stabilite în special în cazurile următoare:

  • pentru miere sau infuzii;
  • în anumite circumstanțe excepționale de contaminare cu produse fitosanitare;
  • pentru CMR naționale care nu sunt încă armonizate;
  • atunci când noi produse sunt înscrise în Anexa I și un stat membru depune o cerere în acest sens, pentru a avea la dispoziție timpul necesar unei evaluări științifice cuprinzătoare, și cu condiția să nu fi fost detectat niciun risc pentru consumator.

Este interzisă diluarea produselor care nu respectă limitele stabilite, cu excepția cazului anumitor produse transformate și/sau compozite enumerate de către Comisie (Anexa VI).

Excepții de la limite

Anumite substanțe enumerate de către Comisie (Anexa VII) pot fi autorizate chiar dacă depășesc CMR stabilite pentru acestea, dacă îndeplinesc condițiile următoare:

  • produsele respective nu sunt destinate consumului imediat;
  • sunt implementate controale pentru evitarea punerii acestor produse la dispoziția consumatorului;
  • celelalte state membre și Comisia sunt informate cu privire la aceste măsuri.

În cazuri excepționale, produse care nu respectă limitele stabilite în Anexele II și III pot fi autorizate de către un stat membru dacă produsele respective nu reprezintă un risc inacceptabil. Statul membru trebuie să informeze imediat Comisia, celelalte state membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în scopul stabilirii cât mai rapide a măsurilor adecvate (CMR provizorie etc.).

Anumite substanțe active nu se supun niciunei limite aplicabile reziduurilor. Este vorba de substanțele active prezente în produsele fitosanitare evaluate conform Directivei 91/414/CEE (privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar) și pentru care nu a fost considerată necesară nicio CMR. Acestea sunt enumerate în Anexa IV, pe care Comisia trebuie să o întocmească în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Stabilirea, modificarea și anularea CMR

Pentru ca un produs fitosanitar să poată fi introdus pe piață conform Directivei 91/414/CEE , substanțele active pe care acesta le conține trebuie să facă obiectul unei evaluări, pentru a determina pragul limită peste care concentrația lor în produsele alimentare prezintă un risc pentru oameni sau animale.

Prezentul regulament stabilește procedura aferentă cererilor privind CMR. Acestea trebuie depuse în statul membru, care le transmite Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Evaluarea riscurilor intră în sarcina EFSA, care se pronunță în cazul fiecărei noi CMR, al modificării sau al anulării contemplate (cu excepția anulării pe motivul revocării unei autorizații aplicabile unui produs fitosanitar). EFSA emite un aviz care include limita de determinare scontată pentru combinația pesticid/produs, precum și o evaluare a riscurilor în caz de depășire a dozei zilnice acceptabile.

Pe baza avizului EFSA, Comisia emite un Regulament care stabilește o nouă CMR sau care modifică sau anulează o CMR existentă.

Controlul CMR

Pe baza programelor multianuale comunitare și naționale actualizate în fiecare an, statele membre efectuează controale ale reziduurilor de pesticide pentru a verifica respectarea CMR. Aceste controale constau din prelevarea de mostre, analizarea acestora și identificarea pesticidelor care sunt prezente în produse, precum și nivelurile de reziduuri respective.

Context

Anterior prezentului regulament, fiecare stat membru utiliza propriile limite maxime aplicabile conținuturilor de pesticide. Legislația europeană anterioară stabilea limite diferite ale pesticidelor, în funcție de tipul de produs: fructe și legume (Directiva 76/895/CEE), cereale (Directiva 86/362/CEE), produse de origine animală (Directiva 86/363/CEE) și produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (Directiva 90/642/CEE). Prezentul regulament abrogă toate aceste directive, propunând limite maxime armonizate pentru toate produsele alimentare. Acesta include același nivel de protecție pentru produsele alimentare destinate animalelor. Este prima oară când există o astfel de limită comună la nivel european pentru toate tipurile de pesticide, fără a face distincție între categoriile de alimente.

Utilizarea substanțelor active în produsele fitosanitare constituie una dintre cele mai adecvate metode pentru protejarea vegetalelor împotriva organismelor dăunătoare. Această utilizare poate, cu toate acestea, să fie responsabilă pentru prezența de reziduuri în produsele tratate, la animalele hrănite cu aceste produse și în mierea produsă de albinele expuse la aceste substanțe. Prin urmare, trebuie să se asigure că nivelurile acestor reziduuri nu prezintă riscuri inacceptabile pentru om și, dacă este cazul, pentru animale.

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală ajută Comisia în luarea deciziilor referitoare la limitele maxime aplicabile reziduurilor de pesticide. În statele membre, autoritățile naționale desemnate gestionează contactele cu Comisia, EFSA, celelalte state membre și toți agenții implicați de prezentul regulament.

REFERINȚĂ

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 396/2005

5.4.2005

-

JO L 70 din 16.3.2005

Act(e) de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 178/2006

22.2.2006

-

JO L 29 din 2.2.2006

Regulamentul (CE) nr. 149/2008

1.9.2008

-

JO L 58 din 1.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 260/2008

8.4.2008

-

JO L 76 din 19.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 299/2008

10.4.2008

-

JO L 97 din 9.4.2008

Regulamentul (CE) nr. 839/2008

31.8.2008

-

JO L 234 din 30.8.2008

Regulamentul (CE) nr. 256/2009

28.3.2009

-

JO L 81 din 27.3.2009

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 396/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Anexele la regulament sunt actualizate frecvent de către Comisie prin regulamente de punere în aplicare, în vederea adaptării limitelor maxime ale concentrațiilor de reziduuri (CMR) pe baza avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 915/2010 al Comisiei din 12 octombrie 2010 privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2011, 2012 și 2013 de asigurare a respectării limitelor maxime ale concentrațiilor de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la aceste reziduuri [Jurnalul Oficial L 269 din 13.10.2010].

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 [Jurnalul Oficial L 165 din 30.4.2004].

Controale oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

Directiva 2002/63/CE [Jurnalul Oficial L 187 din 16.7.2002].

Metode comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală.

Ultima actualizare: 06.02.2014

Top