Help Print this page 
Title and reference
Convenţia de la Rotterdam privind comerţul internaţional de produse chimice periculoase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Convenţia de la Rotterdam privind comerţul internaţional de produse chimice periculoase

Uniunea Europeană reglementează importul şi exportul produselor chimice şi aprobă Convenţia de la Rotterdam din 1998. Aceasta are ca obiectiv îmbunătăţirea reglementării internaţionale a comercializării anumitor produse chimice şi pesticide periculoase în vederea protejării sănătăţii persoanelor şi a mediului, precum şi favorizarea utilizării ecologice raţionale a acestor produse.

ACT

2006/730/EC: Council Decision of 25 September 2006 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade (Decizia 2006/730/CE a Consiliului din 25 septembrie 2006 privind aprobarea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produse chimice şi pesticide periculoase care fac obiectul comerţului internaţional).

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase.

SINTEZĂ

Convenţia de la Rotterdam a fost semnată la 11 septembrie 1998 de către Comunitatea Europeană. Prezenta decizie, care aprobă în numele Comunităţii Europene Convenţia de la Rotterdam, este însoţită de un regulament al Consiliului privind aplicarea dispoziţiilor convenţiei în cadrul Uniunii Europene (UE).

DECIZIA DE APROBARE A CONVENŢIEI DE LA ROTTERDAM

Principiul fundamental

Convenţia reglementează importurile şi exporturile anumitor produse chimice şi pesticide periculoase. Principiul fundamental pe care se bazează convenţia este consimţământul prealabil în cunoştinţă de cauză (procedura PIC, din Prior Informed Consent în limba engleză). În cadrul convenţiei, aceasta înseamnă că un produs chimic vizat de către convenţie nu poate fi exportat decât cu aprobarea prealabilă a importatorului. Convenţia stabileşte o procedură pentru a cunoaşte şi a face cunoscute deciziile ţărilor importatoare şi pentru a pune astfel în aplicare principiul PIC în cadrul comerţului internaţional de produse chimice. Convenţia prevede dispoziţii care solicită informaţii detaliate privitoare la produse pentru ca această decizie să fie luată după ce s-au luat la cunoştinţă proprietăţile şi efectele produselor, în special asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului.

Produsele vizate

Convenţia se aplică în cazul produselor chimice interzise sau strict reglementate şi al formulărilor de pesticide extrem de periculoase. În prezent, peste 30 de produse chimice sunt supuse procedurii PIC.

Cu toate acestea, anumite produse sunt excluse din domeniul de aplicare, şi anume:

Punerea în aplicare a convenţiei

Fiecare parte implicată trebuie să desemneze o autoritate naţională pentru a asigura punerea în practică a convenţiei la nivel naţional/regional. Convenţia fixează o conferinţă a părţilor care asigură punerea în aplicare şi evaluarea la nivel internaţional a convenţiei, inclusiv adoptarea de amendamente. În plus, se stabileşte un organ subsidiar, Comitetul de studiu al produselor chimice („comitetul”). Comitetul este responsabil, printre altele, cu analiza şi evaluarea produselor. Secretariatul asigură, în principal, coordonarea şi îndeplinirea sarcinilor administrative.

Inscripţionarea produselor chimice/pesticidelor periculoase

Părţile informează Secretariatul asupra oricărei măsuri de reglementare adoptate pentru unul sau mai multe produse chimice sau pesticide pe teritoriul lor. Notificarea trebuie să fie însoţită de informaţii privind proprietăţile, identificarea şi utilizările produsului, precum şi măsurile de reglementare. În cazul în care există două notificări pentru acelaşi produs chimic provenind din cel puţin două regiuni diferite, comitetul examinează informaţiile colectate şi recomandă, dacă este cazul, înscrierea produsului pe lista de produse supuse dispoziţiilor convenţiei. Există dispoziţii speciale privind pesticidele extrem de periculoase. Convenţia ia în considerare mijloacele mai limitate de care dispun ţările în curs de dezvoltare sau ţările cu economie în tranziţie, care pot face apel la alte surse tehnice, în cazul în care doresc înscrierea unui pesticid pe listă. Apoi, după analizarea informaţiilor, comitetul poate recomanda înscrierea unui pesticid pe listă.

În cadrul Conferinţei părţilor se examinează recomandarea comitetului şi se poate lua decizia finală. De asemenea, aceasta poate să radieze un produs din cadrul convenţiei.

Importuri

Fiecare parte trebuie să precizeze şi îşi dă sau nu consimţământul asupra importului pe teritoriul său al produselor chimice/pesticidelor periculoase vizate de către convenţie. Este posibil ca importul să fie autorizat doar dacă sunt îndeplinite anumite condiţii concrete. Deciziile provizorii sunt, de asemenea, acceptate. Orice parte care nu autorizează importul unui produs chimic sau care nu îl acceptă decât în anumite condiţii trebuie să facă astfel încât orice import al produsului, indiferent de provenienţă, precum şi producţia naţională destinată consumului intern, să se supună aceloraşi condiţii.

Exporturi

Orice parte exportatoare trebuie, în mod evident, să respecte deciziile celorlalte părţi privind autorizarea importului de produse. Se interzice exportul unui produs către o parte care nu a furnizat niciun răspuns sau care a comunicat doar un răspuns provizoriu privind importul produsului în cauză. Cu toate acestea, există şi excepţii, de exemplu, produsul poate fi exportat dacă partea importatoare şi-a dat consimţământul explicit pentru produsul vizat.

În plus, părţile exportatoare sunt obligate să asiste, la cerere, părţile importatoare pentru ca acestea să poată obţine datele suplimentare şi pentru a-şi dezvolta capacităţile necesare pentru a gestiona produsele chimice vizate pe toată durata ciclului de viaţă al acestora.

Orice produs exportat care este interzis sau strict reglementat prin intermediul dispoziţiilor convenţiei trebuie să fie însoţit de o notificare privind exportul, partea importatoare fiind obligată să confirme primirea produsului. Convenţia prevede dispoziţii privind informaţiile care trebuie să însoţească produsele chimice, precum normele referitoare la etichetare.

Schimbul de informaţii

Este vorba despre facilitarea schimbului de informaţii cu caracter ştiinţific, tehnic, economic şi juridic asupra produselor care intră în domeniul de aplicare a convenţiei, precum şi despre furnizarea de informaţii privind reglementarea naţională în acest domeniu.

Asistenţa tehnică

Ţările în curs de dezvoltare şi cele a căror economie este în tranziţie pot beneficia de asistenţă tehnică din partea părţilor mai avansate în ceea ce priveşte reglementarea produselor chimice.

Soluţionarea litigiilor

Conferinţa părţilor are ca scop elaborarea dispoziţiilor privind nerespectarea convenţiei. În ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor, părţile pot recurge la o procedură de arbitraj. Orice parte care nu constituie o organizaţie regională de integrare economică poate prezenta litigiul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.

Denunţarea convenţiei

O parte se poate retrage din convenţie la trei ani de la intrarea sa în vigoare. Această retragere produce efect la minim un an de la primirea cererii de denunţare.

REGULAMENTUL PRIVIND EXPORTURILE ŞI IMPORTURILE

Obiectivul regulamentului este punerea în aplicare a dispoziţiilor Convenţiei de la Rotterdam în cadrul Comunităţii Europene. Regulamentul asigură adoptarea măsurilor impuse prin convenţie, unele dispoziţii chiar depăşind cerinţele impuse de aceasta.

Produsele chimice vizate

Domeniul de aplicare al regulamentului este mai larg decât cel al convenţiei. Acesta cuprinde anumite produse chimice periculoase care sunt interzise sau strict reglementate în cadrul Comunităţii sau al unui stat membru. El cuprinde, în egală măsură, clasificarea, ambalarea şi etichetarea tuturor produselor chimice exportate.

Procedura de export

Regulamentul prevede intervale şi obligaţii privind procedura de notificare. Anual, sistemul solicită din partea fiecărui exportator o notificare de export, înainte de efectuarea primul export al produsului chimic. Notificările vor fi înscrise într-un registru centralizat.

Regulamentul instituie măsuri mai stricte decât cele impuse de convenţie. In conformitate cu dispoziţiile regulamentului, orice produs chimic/pesticid interzis sau strict reglementat în cadrul Comunităţii, dar şi articolele care conţin aceste produse chimice trebuie însoţite de o notificare. În plus, consimţământul explicit privind exportul este obligatoriu pentru toate produsele chimice/pesticidele periculoase care sunt interzise sau strict reglementate în cadrul Comunităţii şi care corespund condiţiilor impuse pentru a face obiectul unei notificări PIC, chiar dacă nu se supun dispoziţiilor convenţiei şi nu fac parte din produsele deja supuse procedurii PIC. Regulamentul impune, de asemenea, norme minime privind, printre altele, durata de viaţă utilă a produselor chimice/pesticidelor exportate şi condiţiile de depozitare. Măsurile privind etichetarea şi ambalarea sunt, de asemenea, mai stricte.

Măsurile privind exportul se aplică în cazul exporturilor către toate ţările terţe şi nu numai către cele care fac parte din convenţie.

Conform dispoziţiilor regulamentului, există posibilitatea de a interzice complet exportul anumitor produse chimice/pesticide.

Sancţiuni

Regimul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului este determinat de către statele membre. Sancţiunile prevăzute astfel trebuie să fie efective, proporţionate şi cu efect de descurajare.

Schimbul de informaţii

Dispoziţiile se aplică tuturor ţărilor şi regulamentul face referire la participarea Comunităţii Europene la reţeaua de informaţii privind consolidarea capacităţilor, înfiinţată de Forumul interguvernamental privind siguranţa chimică (FISC).

Monitorizare şi evaluare

Regulamentul impune elaborarea de rapoarte regulate asupra cantităţilor de produse chimice/pesticide vizate, care fac obiectul comerţului. In ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea funcţionării regulamentului, statele membre sunt obligate să transmită în mod regulat informaţii Comisiei, aceasta trebuind să elaboreze rapoarte regulate pe acest subiect.

Punerea în aplicare

Modalităţile de punere în aplicare sunt, în mare parte, stabilite prin convenţie. Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale pentru a asigura punerea în aplicare a regulamentului la nivel naţional. Comisia Europeană este responsabilă pentru punerea în aplicare la nivel comunitar, aceasta jucând şi rolul de coordonator între statele membre şi între Comunitatea Europeană şi instituţiile convenţiei. De asemenea, ea este responsabilă cu modificarea anexelor. Comisia este asistată de către un comitet.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/730/CE

19.2.2002

-

JO L 299 din 28.10.2006

Regulamentul (CE) nr. 689/2008

1.8.2008

-

JO L 204 din 31.7.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 689/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 06.09.2010

Top