Help Print this page 
Title and reference
Vehiculele scoase din uz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vehiculele scoase din uz

Uniunea Europeană dorește să limiteze generarea de deșeuri care provin de la vehiculele scoase din uz și să intensifice refolosirea, reciclarea și alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora. Pentru a-și atinge acest dublu obiectiv, aceasta stabilește noi cerințe pentru producătorii europeni; aceștia din urmă trebuie, în special, să conceapă vehicule ușor de reciclat.

ACT

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă se aplică vehiculelor și vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor și materialelor acestora. Aceasta se aplică în special:

 • autovehiculelor cu cel puțin patru roți destinate transportului de pasageri și care au maximum nouă locuri (categoria M1);
 • autovehiculelor cu cel puțin patru roți destinate transportului de mărfuri a căror greutate maximă nu depășește 3,5 tone (categoria N1); și
 • autovehiculelor cu trei roți.

Limitarea generării de deșeuri

Directiva vizează diminuarea cantității de deșeuri provenite de la vehicule. Aceasta încurajează producătorii sau importatorii de vehicule din cadrul Uniunii Europene să:

 • limiteze folosirea substanțelor periculoase la noile lor vehicule;
 • proiecteze și să producă vehicule care facilitează refolosirea și reciclarea;
 • dezvolte folosirea materialelor reciclate.

Este interzisă folosirea mercurului, cromului hexavalent, cadmiului și plumbului în componentele autovehiculelor introduse pe piață după 1 iulie 2003. Cu toate acestea, aceste substanțe se pot folosi pentru anumite aplicații dacă utilizarea acestora nu poate fi evitată (a se vedea anexa II la Directiva 2000/53/CEE).

Organizarea colectării deșeurilor

Statele membre trebuie să stabilească sisteme pentru colectarea deșeurilor provenite de la vehicule. Mai mult, acestea garantează transferul vehiculelor scoase din uz în instalațiile de tratare autorizate.

Proprietarul sau deținătorul unui vehicul scos din uz primește un certificat de distrugere atunci când vehiculul este transferat într-o instalație de tratare autorizată. Certificatul este eliberat de către instalația de tratare. Acesta permite proprietarului sau deținătorului să radieze vehiculul din evidența autorităților publice. Costurile sau o parte din costurile induse de transferul vehiculului în instalația de tratare sunt suportate de producător.

Organizarea tratării deșeurilor

Statele membre trebuie să organizeze depozitarea și tratarea vehiculelor scoase din uz în conformitate cu cerințele stabilite de Directiva-cadru privind deșeurile și de cele din anexa I la această directivă. Instalațiile de tratare autorizate trebuie să depolueze vehiculele scoase din uz înainte de operația de tratare și să recupereze toate componentele care sunt nocive pentru mediu.

Încurajarea refolosirii și recuperării deșeurilor

Trebuie să se acorde prioritate refolosirii și recuperării (reciclare, recuperare, regenerare etc.) componentelor vehiculelor. Obiectivul acestei directive este creșterea ratei de refolosire și de recuperare.

Rata de refolosire și de recuperare trebuie să ajungă la (greutate medie anuală pe vehicul):

 • 85 % până la 1 ianuarie 2006;
 • 95 % până la 1 ianuarie 2015.

Rata de refolosire și de reciclare trebuie să ajungă la (greutate medie anuală pe vehicul):

 • 80 % până la 1 ianuarie 2006;
 • 85 % până la 1 ianuarie 2015.

Pentru vehiculele fabricate înainte de 1980, obiectivele sunt mai puțin stricte.

Facilitarea dezmembrării datorită informațiilor privind componentele și materialele

Statele membre trebuie să se asigure că fabricanții folosesc standarde de codificare pentru componente și materiale. Aceste standarde servesc la identificarea diferitelor componente și materiale. Prin urmare, acestea facilitează dezmembrarea.

Comisia este cea care este responsabilă cu stabilirea standardelor europene de codificare. În acest scop, aceasta ia în considerare activitatea desfășurată în acest domeniu de forurile internaționale.

Fabricanții sunt obligați să furnizeze informații referitoare la dezmembrare pentru fiecare tip de vehicul introdus pe piață. Aceste informații trebuie furnizate în șase luni de la scoaterea vehiculului pe piață.

Evaluarea progreselor realizate datorită rapoartelor privind punerea în aplicare

Operatorii economici (fabricanți, distribuitori, operatori care se ocupă cu dezmembrarea etc.) trebuie să publice informații referitoare la:

 • structura vehiculelor și a componentelor acestora (capacitatea de recuperare și de reciclare);
 • tratarea vehiculelor scoase din uz;
 • dezvoltarea și optimizarea metodelor de refolosire, reciclare și recuperare a vehiculelor scoase din uz și a componentelor acestora;
 • progresele realizate în domeniul recuperării și reciclării.

La intervale de trei ani, statele membre înaintează Comisiei un raport pe baza acestor informații. Fiecare raport se prezintă sub forma unui chestionar elaborat de către Comisie. Aceste chestionare permit Comisiei să observe eventualele schimbări în domeniul comercializării autovehiculelor și în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare și reciclare. Comisia publică un raport cu privire la punerea în aplicare a acestei directive în termen de nouă luni de la data primirii rapoartelor trimise de statele membre.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2000/53/CE

21.10.2000

21.4.2002

JO L 269 din 21.10.2000

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2002/525/CE

1.1.2003

-

JO L 170 din 29.6.2002

Decizia 2005/438/CE

10.6.2005

-

JO L 152 din 15.6.2005

Decizia 2005/673/CE

1.7.2005

-

JO L 254 din 30.9.2005

Directiva 2008/33/CE

21.3.2008

-

JO L 81 din 20.3.2008

Directiva 2008/112/CE

12.1.2009

-

JO L 345 din 23.12.2008

Decizia 2010/115/UE

23.2.2010

-

JO L 48, 25.2.2010

Directiva 2011/37/UE

20.4.2011

-

JO L 85, 31.3.2011

Directiva 2013/28/UE

11.6.2013

-

JO L 135, 22.5.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/53/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor asupra implementării Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz pentru perioada 2005-2008 [ COM(2009) 635 final din 20 noiembrie 2009 Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Din cele douăzeci și cinci de rapoarte primite de Comisie reiese că anumite dispoziții ale directivei nu au fost transpuse în întregime sau au fost transpuse în mod incorect. Mai multe state membre nu și-au îndeplinit obiectivele de refolosire/reciclare/recuperare în 2006. De exemplu, numai nouăsprezece state membre și-au îndeplinit obiectivul de refolosire/reciclare de 80 % și treisprezece cel de refolosire/recuperare fixat la 85 %.

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor asupra implementării Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz în perioada 2002-2005 [ COM(2007) 618 final din 17 octombrie 2007 Nepublicat în Jurnalul Oficial].

În general, directiva privind vehiculele scoase din uz a fost bine transpusă în majoritatea statelor membre, în special în ceea ce privește interzicerea utilizării anumitor substanțe nocive în vehicule și în componentele vehiculelor sau obligația de retragere gratuită a vehiculelor scoase din uz. Mai multe state membre au stabilit obiective de refolosire, recuperare și reciclare inferioare pentru vehiculele fabricate înainte de 1980. Cu toate acestea, în pofida progreselor notabile în ceea ce privește transpunerea directivei, punerea în aplicare a acesteia nu este de deplin satisfăcătoare; Comisia concluzionează că statele membre trebuie să intensifice măsurile de control al aplicării legislației în acest domeniu.

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 310 din 25.11.2005].

Această directivă stabilește limitele minime de refolosire, reciclare și recuperare pentru componentele și materialele vehiculelor noi. Aceste măsuri au ca scop facilitarea refolosirii pieselor, reciclarea și recuperarea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru 2015 în materie de reciclare și recuperare pentru vehiculele scoase din uz. Directiva prevede o evaluare preliminară a fabricanților înainte ca statele membre să le acorde omologarea CE de tip sau omologarea națională de tip. De la 15 decembrie 2008, vehiculele care nu sunt în conformitate cu cerințele prevăzute de această directivă nu pot primi omologarea CE de tip și nici omologarea națională de tip. În plus, de la 15 iulie 2010, se interzice introducerea pe piață a vehiculelor noi care nu respectă aceste dispoziții.

Decizia 2005/293/CE [Jurnalul Oficial L 94 din 13.4.2005].

Decizia Comisiei din 1 aprilie 2005 de stabilire a normelor privind monitorizarea obiectivelor de reutilizare/recuperare și reutilizare/reciclare instituite de Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Decizia 2003/138/CE [Jurnalul Oficial L 53 din 28.2.2003].

Decizia Comisiei din 27 februarie 2003 de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Decizia 2002/151/CE [Jurnalul Oficial L 50 din 21.2.2002].

Decizia Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Ultima actualizare: 29.04.2014

Top