Help Print this page 
Title and reference
Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene (UE) este instituția în cadrul căreia se reunesc diferitele state membre ale UE. Fiecare stat membru este reprezentat de către un reprezentant de la nivel ministerial. Alături de Parlamentul European, Consiliul adoptă periodic acte legislative și coordonează politici. Consiliul se reunește în configurații diferite, în funcție de subiectul dezbaterii.

ACT

Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament stabilește modul de funcționare și organizarea Consiliului UE (Consiliul), care are puterea de a-și adopta propriile regulamente interne în baza articolului 240 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Formațiunile Consiliului

Consiliul se întrunește în formațiuni diferite în funcție de domenii. Acestea sunt alcătuite dintr-un reprezentant la nivel ministerial pentru fiecare stat membru, abilitat să își angajeze propriul guvern. Lista formațiunilor, cu excepția formațiunii Afaceri Generale și a formațiunii Afaceri Externe, se stabilește printr-o decizie a Consiliului European. În așteptarea unei astfel de decizii, Consiliul Afaceri Generale, în Decizia sa 2009/878/UE, stabilește o listă cu următoarele zece formațiuni:

 • Afaceri Generale;
 • Afaceri Externe;
 • Afaceri Economice și Financiare (inclusiv bugetul);
 • Justiție și Afaceri Interne (inclusiv protecția civilă;
 • Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori;
 • Competitivitate (piață internă, industrie, cercetare și spațiu);
 • Transport, Telecomunicații și Energie;
 • Agricultură și Pescuit;
 • Mediu;
 • Educație, Tineret, Cultură și Sport (inclusiv serviciile audiovizuale).

Fiecare stat membru trebuie să stabilească modul de reprezentare în cadrul Consiliului. Mai mulți miniștri pot participa ca membri cu drepturi depline în aceeași formațiune.

Consiliul Afaceri Generale

Consiliul Afaceri Generale deservește miniștrii afacerilor europene din toate statele membre ale UE. Acesta se reunește o dată pe lună și trebuie:

 • să asigure coerența și coordonarea lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului;
 • să pregătească reuniunile și să asigure monitorizarea aducerii la îndeplinire a măsurilor adoptate în cadrul acestora.

În plus, Consiliul Afaceri Generale stabilește cadrul financiar multianual al UE (bugetul UE pentru șapte ani, care asigură finanțarea tuturor programelor și activităților), supraveghează procesul de extindere și negocierile în vederea aderării și abordează aspecte legate de structura instituțională a UE.

Alte formațiuni ale Consiliului trebuie să transmită Consiliului Afaceri Generale contribuțiile lor la Consiliul European cu cel puțin două săptămâni înaintea reuniunii acestuia din urmă.

Consiliul Afaceri Externe

Consiliul Afaceri Externe este responsabil cu:

 • politica externă și de securitate comună (PESC);
 • politica europeană de securitate și apărare (PESA);
 • politica comercială comună;
 • cooperarea în scopul dezvoltării și ajutorul umanitar.

Președinția Consiliului UE

Consiliul Afaceri Externe este prezidat de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Toate celelalte reuniuni ale Consiliului sunt prezidate de către ministrul relevant din țara care deține președinția UE prin rotație.

Președinția are un rol motor în desfășurarea lucrărilor Consiliului și trebuie să prezinte un proiect de program al activităților Consiliului. Acest proiect trebuie să fie apoi aprobat de Consiliul Afaceri Generale. Președinția trebuie, de asemenea, să stabilească ordinea de zi provizorie pentru reuniunile organizate în timpul mandatului său.

Președinția asigură în plus aplicarea acestui regulament intern și veghează la buna derulare a dezbaterilor. Ea poate, de asemenea, să reprezinte Consiliul în fața Parlamentului European.

Coreper, comitete și grupuri de lucru

Coreper este alcătuit din reprezentanții permanenți ai fiecărui stat membru (Coreper 2) sau din adjuncții acestora (Coreper 1). Coreper pregătește lucrările ședințelor Consiliului și îndeplinește mandatele încredințate de acesta. Președinția Coreper este asigurată de reprezentantul țării care deține președinția Consiliului. Coreper asigură consecvența politicilor și acțiunilor UE, precum și respectarea:

 • principiilor legalității, subsidiarității, proporționalității și justificării actelor;
 • normelor care stabilesc competențele instituțiilor și organelor Uniunii;
 • dispozițiilor bugetare;
 • normelor privind procedura, transparența și calitatea redactării.

Coreper:

 • trebuie să realizeze o examinare prealabilă a tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a unei reuniuni a Consiliului. Coreper depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord la nivelul său, care trebuie apoi prezentat Consiliului în vederea adoptării. În cazul în care se ajunge la un acord, punctul este înscris în partea A a ordinii de zi, care ar putea fi aprobată fără dezbateri în cadrul Consiliului;
 • poate constitui comitete sau grupuri de lucru pentru a realiza anumite lucrări pregătitoare sau studii.

Secretariatul General

Secretariatul General este implicat în organizarea, coordonarea, controlul și consecvența lucrărilor Consiliului, precum și în punerea în aplicare a programului său de activități. Secretariatul este condus de un secretar general numit de Consiliu cu majoritate calificată. Secretarul general se ocupă, de asemenea, de proiectul de estimare a cheltuielilor Consiliului, precum și de gestionarea creditelor acestei instituții.

Funcționarea Consiliului

Consiliul se întrunește la convocarea președintelui său. Datele reuniunilor sunt anunțate de președinție cu șapte luni înainte de preluarea mandatului. Consiliul are sediul la Bruxelles, dar se întrunește la Luxemburg în lunile aprilie, iunie și octombrie. Reuniunile se pot desfășura în alt loc în cazul în care Consiliul și Coreper hotărăsc în unanimitate acest lucru.

Ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni este întocmită de președinte. Ordinea de zi definitivă se adoptă de către Consiliu la începutul fiecărei reuniuni. Aceasta are două părți: deliberările legislative, pe de o parte, și activitățile fără caracter legislativ, pe de altă parte. Ordinea de zi este împărțită, de asemenea, în partea A și partea B; partea A include punctele a căror aprobare de către Consiliu este posibilă fără dezbatere.

Cvorumul trebuie verificat înainte de a se trece la vot. Cvorumul este întrunit dacă majoritatea membrilor este prezentă. Consiliul votează la inițiativa președintelui. De asemenea, președintele trebuie să inițieze o procedură de vot la inițiativa unui membru al Consiliului sau al Comisiei, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului să se pronunțe în acest sens.

Până la 31 octombrie 2014, atunci când o decizie trebuie adoptată de Consiliu cu majoritate calificată și în cazul în care un membru al Consiliului solicită acest lucru, se verifică dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii Europene

În cazul unor chestiuni urgente, actele Consiliului pot fi adoptate prin intermediul unui vot scris. Consiliul sau Coreper trebuie să decidă în unanimitate dacă se recurge la această procedură. Președintele poate, de asemenea, să o propună, dacă toți membrii Consiliului sunt de acord.

Caracterul public al lucrărilor Consiliului, publicarea și notificarea actelor

Deliberările Consiliului sunt publice atunci când acesta hotărăște în privința unui proiect de act legislativ, ceea ce explică și distincția făcută între părțile cu caracter legislativ și fără caracter legislativ de pe ordinea de zi. Deschiderea către public a reuniunilor Consiliului pentru partea Deliberări legislative a ordinii sale de zi se face printr-o transmitere publică prin intermediul mijloacelor audiovizuale.

Consiliul trebuie, de asemenea, să se întrunească în public pentru anumite tipuri de deliberări:

 • dezbaterea de orientare privind programul activităților Consiliului;
 • dezbaterile de orientare organizate de celelalte formațiuni ale Consiliului privind prioritățile lor;
 • prezentarea de către Comisie a programului său pe cinci ani, a programului său politic anual și a strategiei sale politice anuale;
 • dezbaterile privind chestiunile legate de interesele UE sau ale cetățenilor lor, în cazul în care Consiliul sau Coreper decid acest lucru cu majoritate calificată;
 • unele propuneri fără caracter legislativ pe care președinția le consideră suficient de importante, cu condiția ca Consiliul și Coreper să fie de acord.

În cazurile în care Consiliul adoptă acte fără caracter legislativ, rezultatele voturilor și explicațiile voturilor membrilor Consiliului sunt făcute publice.

Actele cu caracter legislativ adoptate de către Consiliu trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial (JO), la fel și acordurile internaționale încheiate de către Uniune. În ceea ce privește celelalte tipuri de acte, Consiliul sau Coreper trebuie să decidă cu privire la publicarea lor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2009/937/UE

1.12.2009

-

JO L 325 din 11.12.2009

Act/acte de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2010/594/UE

16.9.2010

-

JO L 263 din 6.3.2010

Decizia 2010/795/UE

23.12.2010

-

JO L 338 din 22.12.2010

Decizia 2011/900/UE

31.12.2011

-

JO L 346 din 30.12.2011

Decizia 2013/746/UE

12.12.2013

-

JO L 333 din 12.12.2013

ACTE CONEXE

Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate [Jurnalul Oficial L 274 din 15.10.2013].

În vederea desfășurării activităților Consiliului în toate domeniile care necesită gestionarea informațiilor clasificate, se impune instituirea unui sistem de securitate cuprinzător pentru protecția informațiilor clasificate, care să includă Consiliul, Secretariatul General al Consiliului și statele membre. Prezenta decizie ar trebui să se aplice în cazurile în care Consiliul, grupurile de pregătire ale acestuia și Secretariatul General al Consiliului (SGC) gestionează informații UE clasificate (IUEC).

Ultima actualizare: 20.06.2014

Top