Help Print this page 
Title and reference
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale (ADF) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale (ADF) - EUR-Lex

Acest regulament înfiinţează Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (ADF) în vederea prelungirii mandatului Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe (OEFRX). Obiectivul Agenţiei, care şi-a început activitatea în data de 1 martie 2007, este de a oferi asistenţă şi expertiză instituţiilor UE şi statelor membre ale Uniunii Europene (UE) cu privire la drepturile fundamentale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Obiectivul Agenţiei este de a oferi asistenţă şi expertiză instituţiilor şi organismelor UE şi statelor membre ale Uniunii Europene (UE) cu privire la drepturile fundamentale în cadrul punerii în aplicare a legislaţiei UE. Agenţia urmăreşte să ofere sprijin instituţiilor, organismelor şi statelor membre în vederea respectării depline a acestor drepturi.

Agenţia adună date privind drepturile fundamentale în domeniile de competenţă ale UE enumerate în Programul său cadru multianual. Agenţia este deschisă participării statelor candidate. De asemenea, Consiliul poate decide să invite ţări cu care UE a încheiat un acord de stabilizare şi asociere să participe la lucrările Agenţiei. Este facilitată astfel alinierea treptată a legislaţiei acestor ţări cu legislaţia UE şi sunt susţinute eforturile acestora pe calea integrării europene.

Cadrul multianual, care acoperă o perioadă de cinci ani, identifică zonele tematice ale activităţii Agenţiei. Aceste zone trebuie să includă lupta împotriva rasismului, a xenofobiei şi a intoleranţei asociate acestora.

Sarcinile Agenţiei trebuie desfăşurate în limitele zonelor tematice de activitate şi includ:

 • colectarea independentă, analiza, diseminarea şi evaluarea informaţiilor şi a datelor relevante, obiective, viabile şi comparabile cu privire la efectele specifice pe care le au acţiunile întreprinse de UE asupra drepturilor fundamentale şi cu privire la bunele practici în ceea ce priveşte respectul şi promovarea acestor drepturi;
 • dezvoltarea, în cooperare cu Comisia şi cu statele membre, a unor standarde de îmbunătăţire a comparabilităţii, a obiectivităţii şi a viabilităţii datelor la nivel european;
 • cercetări şi studii ştiinţifice, studii pregătitoare şi de fezabilitate;
 • formularea şi publicarea de concluzii şi de avize privind subiecte tematice specifice şi privind dezvoltarea drepturilor fundamentale la punerea în aplicare a politicilor, adresate instituţiilor europene şi statelor membre în cadrul implementării legislaţiei UE;
 • publicarea unui raport anual privind chestiunile referitoare la drepturile fundamentale care intră în zonele de activitate ale Agenţiei;
 • publicarea de rapoarte tematice pe baza propriilor analize;
 • publicarea unui raport anual de activitate;
 • dezvoltarea unei strategii de comunicare şi promovarea dialogului cu societatea civilă pentru a creşte sensibilizarea publică în ceea ce priveşte drepturile fundamentale.

Agenţia trebuie să îşi coordoneze activitatea şi să stabilească o reţea de cooperare cu societatea civilă (Platforma drepturilor fundamentale), compusă din diferite entităţi care activează în domeniul drepturilor fundamentale. Ideea este de a face schimb de informaţii, de a pune în comun cunoştinţele şi de a asigura cooperarea dintre Agenţie şi părţile implicate relevante.

De asemenea, Agenţia trebuie să stabilească relaţii instituţionale strânse la nivel internaţional, european şi naţional, în special cu Consiliul Europei, cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), cu agenţiile competente ale UE şi cu agenţiile guvernamentale şi cu organismele publice, inclusiv instituţiile naţionale pentru protecţia drepturilor omului. Scopul este de a coopera şi de a evita munca în paralel.

Organismele Agenţiei sunt structurate astfel:

 • consiliul de administraţie (organism de planificare şi monitorizare) are în componenţă câte o persoană independentă desemnată de fiecare stat membru, o persoană independentă desemnată de Consiliul Europei şi doi reprezentanţi ai Comisiei. Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de cinci ani şi nu poate fi reînnoit. Consiliul de administraţie adoptă programul anual de lucru şi un raport anual de activitate. Acesta numeşte şi, dacă este necesar, demite directorul Agenţiei. Consiliul de administraţie întocmeşte proiectul anual de buget şi bugetele finale;
 • comitetul executiv este format din preşedintele şi vicepreşedintele consiliului de administraţie, din alţi doi membri ai consiliului de administraţie aleşi de către consiliul de administraţie şi din unul dintre reprezentanţii Comisiei în consiliul de administraţie. Persoana desemnată de către Consiliul Europei în consiliul de administraţie poate, de asemenea, să participe la şedinţele comitetului executiv. Sarcina comitetului executiv este de a sprijini consiliul de administraţie;
 • comitetul ştiinţific este compus din 11 persoane independente, cu înaltă calificare în domeniul drepturilor fundamentale. Consiliul de administraţie al Agenţiei îi desemnează pe membrii comitetului ştiinţific în urma unei proceduri de selecţie şi după ce a consultat comitetul competent al Parlamentului European. Mandatul membrilor comitetului ştiinţific este de cinci ani şi nu poate fi reînnoit. Comitetul ştiinţific garantează calitatea ştiinţifică a activităţii Agenţiei.

Directorul Agenţiei este numit de consiliul de administraţie, ţinând cont de opiniile Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, dintr-o listă de candidaţi întocmită de către Comisie. Directorul răspunde în primul rând de gestionarea curentă, de îndeplinirea sarcinilor Agenţiei şi de punerea în aplicare a bugetului acesteia.

Personalul şi directorul Agenţiei se supun regulamentelor aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Uniunii Europene. Agenţia trebuie să dezvolte bune practici administrative pentru a asigura cel mai ridicat nivel de transparenţă posibil în ceea ce priveşte activităţile sale.

În 2013, Agenţia a avut un buget de 21,3 milioane de euro şi un total de 78 de angajaţi. Bugetul este alcătuit dintr-o subvenţie UE, din plăţile primite pentru serviciile prestate şi din eventualele contribuţii financiare din partea organizaţiilor cu care cooperează Agenţia, din partea ţărilor candidate şi a ţărilor cu care UE a încheiat un acord de stabilizare şi asociere. Cheltuielile Agenţiei includ cheltuieli indirecte, remunerarea personalului şi costuri administrative şi de infrastructură.

Context

Agenţia funcţionează din 1 martie 2007. Ea este succesorul legal al Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe (OEFRX), preluând drepturile şi obligaţiile de ordin juridic şi angajamentele financiare ale Observatorului. Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului din 2 iunie 1997 de înfiinţare a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe a fost abrogat începând din data de 1 martie 2007. Sediul Agenţiei este în Viena.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 168/2007

23.2.2007

-

JO L 53 din 22.2.2007

ACTE CONEXE

Acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei [Jurnalul Oficial L 186 din 15.7.2008].

Acest acord stabileşte un cadru de cooperare între ADF şi Consiliul Europei. Scopul este, în primul rând, evitarea paralelismului şi, în al doilea rând, completarea şi sporirea valorii activităţii celor două entităţi. Cooperarea se bazează pe contacte regulate. În acest scop, se desemnează o persoană de contact în cadrul ambelor organizaţii. În plus, reprezentanţii fiecăreia vor avea dreptul de a participa la întrunirile celeilalte în calitate de observatori. ADF şi Consiliul Europei trebuie să asigure schimbul tuturor datelor şi informaţiilor relevante şi neconfidenţiale, precum şi diseminarea la scară largă a rezultatelor activităţilor lor. Pentru a promova în continuare complementaritatea, trebuie desfăşurate consultări regulate între cele două organizaţii în vederea coordonării activităţilor ADF. Aceste consultări pot duce şi la dezvoltarea unor activităţi comune şi/sau complementare pe baza intereselor lor comune.

Decizia 2008/203/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce priveşte adoptarea unui cadru multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 [Jurnalul Oficial L 63 din 7.3.2008].

Această decizie stabileşte un cadru multianual prin care se stipulează domeniile tematice de acţiune ale Agenţiei pentru perioada 2007-2012. Cadrul conţine nouă domenii tematice: rasismul, xenofobia şi intoleranţa; discriminarea; despăgubirea victimelor; drepturile copilului; dreptul de azil, imigrarea şi integrarea migranţilor; vizele şi controlul la frontieră; participarea cetăţenilor UE la funcţionarea democratică a Uniunii; societatea informaţională; accesul la o justiţie eficientă şi independentă. Agenţia poate să activeze în afara acestor domenii tematice la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.

Decizia nr. 252/2013/EU a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 79 din 21.3.2013].

Această decizie stabileşte un nou cadru multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2013-2017. Cadrul include nouă domenii tematice: (i) accesul la justiţie; (ii) victimele infracţiunilor, inclusiv despăgubirea victimelor infracţionalităţii; (iii) societatea informaţională şi, în special, respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal; (iv) integrarea romilor; (v) cooperarea judiciară, exceptând în materie penală; (vi) drepturile copilului; (vii) discriminările; (viii) imigrarea, integrarea migranţilor, controlul la frontiere şi vizele şi azilul; (ix) rasismul, xenofobia. La cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, Agenţia poate desfăşura şi activităţi care nu intră în domeniile tematice stabilite.

La punerea în aplicare a cadrului multianual, Agenţia asigură o cooperare şi coordonare corespunzătoare cu organele, oficiile şi agenţiile pertinente ale Uniunii, cu statele membre, cu organizaţiile internaţionale şi cu societatea civilă.

12.11.2013

Top