Help Print this page 
Title and reference
Specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES)

Scopul prezentului regulament este de a asigura protecția și conservarea speciilor faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, prin controlul comerțului cu aceste specii și stabilirea condițiilor privind importul, exportul sau reexportul acestora și circulația lor în interiorul Uniunii Europene (UE), conform Convenției CITES.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament se aplică în conformitate cu obiectivele, principiile și prevederile Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES). Regulamentul stabilește o listă a speciilor pe cale de dispariție în patru anexe (A, B, C și D). Gradul de protecție și natura măsurilor comerciale aplicabile speciilor în cauză variază în funcție de anexa în care sunt menționate speciile.

Conform prezentului regulament, se aplică condiții comune privind:

  • eliberarea, utilizarea și prezentarea documentelor referitoare la importul, exportul sau reexportul exemplarelor din speciile reglementate de regulament. Fără să aducă atingere eventualelor măsuri mai stricte pe care le pot lua statele membre, aceste documente sunt valabile în întreaga Comunitate;
  • vânzarea sau orice altă tranzacție comercială desfășurată în interiorul Comunității cu exemplare din speciile menționate în anexa A.

Introducerea în Comunitate

Importul exemplarelor de specii pe cale de dispariție este supus:

  • prezentării unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinație sau a unei notificări de import; și
  • realizării verificărilor necesare.

Comisia poate impune în orice moment restricții generale privind importul sau restricții referitoare doar la anumite țări de origine; Comisia publică periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă a acestor restricții.

Exportul și reexportul în afara Comunității

Exportul și reexportul exemplarelor de specii pe cale de dispariție sunt subordonate:

  • prezentării unui permis de export sau al unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare al statului membru în care se găsesc exemplarele; și
  • realizării verificărilor necesare.

Respingerea cererilor pentru permise și certificate

Atunci când un stat membru respinge o cerere pentru un permis sau un certificat, acesta informează de îndată Comisia, căreia îi revine responsabilitatea de a informa celelalte state membre.

Derogări

Regulamentul stabilește derogări pentru exemplarele născute și crescute în captivitate sau reproduse artificial, pentru exemplarele care tranzitează Comunitatea și pentru exemplarele care fac parte din efectele personale sau domestice sau sunt destinate instituțiilor științifice.

Dispoziții referitoare la controlul activităților comerciale

Sunt interzise cumpărarea și comerțul cu exemplare ale speciilor din anexa A.

Statele membre pot interzice și deținerea exemplarelor aparținând speciilor de la anexa A.

Circulația exemplarelor vii

Deplasarea în interiorul Comunității a exemplarelor vii dintr-o specie inclusă în anexa A necesită autorizarea prealabilă din partea unui organ de gestionare din statul membru în care se găsește exemplarul.

Deplasarea în interiorul Comunității a exemplarelor vii dintr-o specie inclusă la anexa B necesită respectarea de către destinatar a normelor privind protecția animalelor (adăpost și îngrijire adecvate).

Comisia poate impune în orice moment restricții cu privire la deținerea sau deplasarea exemplarelor vii din speciile a căror introducere în Comunitate intră sub incidența anumitor restricții.

Locurile de introducere și export

Statele membre trebuie:

  • să desemneze birourile vamale în care sunt îndeplinite verificările și formalitățile pentru speciile care intră sub incidența regulamentului. Lista acestor birouri se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • să desemneze organele de gestionare și autoritățile științifice responsabile cu punerea în aplicare a regulamentului. Lista acestor autorități se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • să controleze respectarea dispozițiilor regulamentului și să sancționeze încălcările.

Comunicarea informațiilor

Regulamentul prezintă un sistem pentru schimbul de informații între diferitele autorități care se ocupă de implementarea regulamentului: statele membre, Comisia, Secretariatul CITES etc.

Statele membre elaborează rapoarte anuale în care detaliază volumul de tranzacții cu specimene reglementate de regulament. O dată la doi ani, ele întocmesc rapoarte adecvate cu privire la implementarea și aplicarea regulamentului.

Context

Convenția pentru Comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) a fost semnată la Washington în 3 martie 1973 și a intrat în vigoare în 1 ianuarie 1975. În prezent, Convenția are 175 de părți semnatare.

Textul CITES a fost modificat în 1983 pentru a permite organizațiilor regionale de integrare economică precum Comisia Europeană să devină semnatare ale Convenției (amendamentul Gaborone). Totuși, modificarea nu a fost aprobată de suficiente părți pentru a putea intra în vigoare. În consecință, poziția Comunității este reprezentată în cadrul conferințelor CITES de către statul membru al UE care acționează în același timp și dintr-o poziție stabilită de Consiliu.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 338/97

1.3.1997

-

JO L 61 din 3.3.1997

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1497/2003

30.8.2003

-

JO L 215 din 27.8.2003

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

20.11.203

-

JO L 284 din 31.10.2003

Regulamentul (CE) nr. 834/2004

19.5.2004

-

JO L 127 din 29.4.2004

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005

22.8.2005

-

JO L 215 din 19.8.2005

Regulamentul (CE) nr. 398/2009

10.6.2009

-

JO L 126 din 21.5.2009

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 338/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Anexa I – Lista speciilor pe cale de dispariție

Regulamentul (CE) nr. 318/2008 [Jurnalul Oficial L 95 din 8.4.2008];

Regulamentul (CE) nr. 407/2009 [Jurnalul Oficial L 123 din 19.5.2009];

Regulamentul (UE) nr. 709/2010 [Jurnalul Oficial L 212 din 12.8.2010];

Regulamentul (UE) nr. 1158/2012 [Jurnalul Oficial L 339 din 12.12.2012].

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 997/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice [Jurnalul Oficial L 290 din 6.11.2010].

Măsuri de executare

Recomandarea 2007/425/CE a Comisiei din 13 iunie 2007 de identificare a unui set de acțiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea [Jurnalul Oficial L 159 din 20.6.2007].

Statele membre ar trebui să ia un număr de măsuri, inclusiv adoptarea unor planuri naționale de acțiune pentru coordonarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 338/97, pregătirea de sancțiuni disuasive pentru încălcări ale acestui regulament, asigurarea resurselor umane și financiare corespunzătoare și a pregătirii organelor responsabile cu aplicarea regulamentului, furnizarea informațiilor adecvate către public, controale periodice ale comercianților și ale deținătorilor de floră și faună, cum ar fi magazine de animale de companie, crescători de animale și creșe, desemnarea unor puncte de contact naționale pentru schimbul de informații, susținerea programelor de consolidare a capacității de gestionare și control în țările terțe, precum și cooperarea între departamente și schimbul de informații între statele membre și cu organele de gestionare adecvate (cum ar fi cele ale CITES, ale Interpolului și ale Organizației Mondiale a Vămilor).

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea [Jurnalul Oficial L 166 din 19.6.2006].

Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export și certificatele de reexport trebuie să fie conforme cu modelul din anexa I a acestui regulament. Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a II-a. Cele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziție itinerantă trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a III-a. Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală trebuie să fie conforme cu modelul din anexa a IV-a. Formularele prevăzute la articolele 5, 8 și 9 trebuie să fie conforme cu modelele din anexa a V-a. În anexa a VI-a se dă un model pentru etichete. Codurile care trebuie incluse în descrierea exemplarelor și unitățile de măsură ce trebuie utilizate sunt prezentate în anexa a VII-a. Anexa a VIII-a prezintă o listă de referințe care se poate folosi pentru a identifica denumirile științifice ale speciilor. Obiectul tranzacției și sursa speciilor trebuie indicate folosind codurile din anexa a IX-a. În plus, regulamentul stabilește prevederi privind eliberarea, utilizarea și valabilitatea documentelor. De asemenea, regulamentul introduce prevederi specifice privind exemplarele născute și crescute în captivitate și exemplarele reproduse artificial, precum și privind probele biologice.

A se vedea versiunea consolidată .

Ultima actualizare: 14.01.2014

Top