Help Print this page 
Title and reference
Statutul agenţiilor executive ale Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statutul agenţiilor executive ale Uniunii Europene

Acest regulament stabileşte statutul agenţiilor executive însărcinate cu gestionarea programelor comunitare. Regulamentul stabileşte, în special, unele aspecte esenţiale privind structura, sarcinile, funcţionarea, regimul bugetar, personalul, controalele şi responsabilitatea.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare.

SINTEZĂ

Comisiei îi revine sarcina de a pune în aplicare programele comunitare. Pentru a se concentra asupra misiunilor sale instituţionale, Comisia a decis să delege executarea anumitor programe comunitare unor terţe entităţi denumite agenţii executive. Acest regulament are drept obiectiv stabilirea statutului agenţiilor respective. Comisia, în calitate de instituţie responsabilă cu punerea în aplicare a programelor comunitare, trebuie să poată încadra în mod strict acţiunea agenţiilor.

Astfel, Comisia poate decide în legătură cu înfiinţarea, prelungirea perioadei de funcţionare sau desfiinţarea unei agenţii executive, pe baza unei analize costuri-beneficii. Analiza costuri-beneficii ia în considerare mai mulţi factori, printre care:

 • identificarea sarcinilor pentru care externalizarea este justificată;
 • o analiză costuri-beneficii, inclusiv în ceea ce priveşte resursele umane;
 • eficienţa şi flexibilitatea în îndeplinirea sarcinilor externalizate;
 • simplificarea procedurilor utilizate;
 • gradul de proximitate al activităţilor faţă de beneficiarii finali.

În cazul în care Comisia constată că o agenţie nu mai este necesară, sau că nu mai corespunde principiilor unei gestiuni financiare sigure, hotărăşte lichidarea acesteia.

Comisia trebuie să informeze autoritatea bugetară cu privire la proiectul său de înfiinţare a unei agenţii executive în momentul adoptării programului comunitar.

Statut

Agenţia executivă este un organism comunitar cu rol de serviciu public. Agenţia executivă are personalitate juridică.

Sarcini

Agenţia executivă are sarcina de a pune în aplicare unul sau mai multe programe comunitare. Agenţiei executive îi pot fi încredinţate în special următoarele sarcini:

 • gestionarea şi controlul etapelor proiectului;
 • adoptarea instrumentelor de execuţie bugetară şi acordarea contractelor şi a fondurilor nerambursabile;
 • colectarea, analizarea şi transmiterea către Comisie a informaţiilor privind punerea în aplicare a programelor.

Agenţia executivă nu poate îndeplini funcţii care implică o opţiune politică.

Comisia defineşte în instrumentul de delegare condiţiile, criteriile, parametrii şi procedurile agenţiei executive.

Structură internă

Agenţia executivă este condusă de un comitet director şi de un director.

Comitetul director este format din cinci membri numiţi de Comisie pentru doi ani (mandat care poate fi reînnoit). Comitetul director stabileşte programul anual de lucru, adoptă bugetul administrativ, raportul anual de activitate şi adoptă măsurile de combatere a fraudelor şi neregulilor.

Directorul este numit de Comisie pentru un mandat de patru ani (reînnoibil). Directorul este un funcţionar al Comunităţilor Europene. Directorul este însărcinat cu:

 • reprezentarea, controlul şi gestionarea agenţiei executive, în special cu gestionarea personalului;
 • pregătirea lucrărilor comitetului director;
 • punerea în aplicare a programului anual de lucru al agenţiei;
 • execuţia financiară a programelor comunitare şi a bugetului administrativ al agenţiei;
 • elaborarea proiectului de buget administrativ al agenţiei executive;
 • pregătirea rapoartelor agenţiei, în special a raportului anual de activitate.

Personalul este alcătuit din funcţionari europeni, detaşaţi ca agenţi temporari, şi din alţi membri ai personalului temporar recrutaţi direct de agenţie.

Dispoziţii financiare

Bugetul administrativ al agenţiei executive este constituit dintr-o subvenţie provenită din bugetul general al Uniunii Europene, a cărei valoare este fixată de Comisie. Execuţia acestui buget se face în conformitate cu dispoziţiile unui regulament financiar tip (a se vedea Actele conexe) adoptat de Comisie.

În fiecare an, directorul prezintă comitetului director bilanţul provizoriu al veniturilor şi cheltuielilor din anul anterior. Apoi, comitetul director transmite conturile contabilului Comisiei şi Curţii de Conturi. Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, îşi dă acordul asupra execuţiei bugetului de funcţionare al agenţiei.

Controale

Agenţiile executive sunt supuse controlului:

 • Comisiei, şi anume auditorului său intern;
 • Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF);
 • Curţii de Conturi.

O dată la trei ani, comitetului director al agenţiei executive, Parlamentului, Consiliului şi Curţii de Conturi li se prezintă un raport extern de evaluare. Aceste rapoarte trebuie să le permită agenţiei executive să îşi îmbunătăţească performanţele şi Comisiei să lichideze agenţia în cazul în care activitatea acesteia nu mai este necesară.

Orice act al unei agenţii executive care prejudiciază un terţ poate face obiectul unei contestaţii administrative. Comisia dispune din acel moment de un termen de două luni pentru a hotărî în privinţa acestei contestaţii.

Răspundere

Răspunderea contractuală, necontractuală sau personală a agenţiei poate fi angajată, în conformitate cu condiţiile aplicabile fiecărei situaţii în parte.

Accesul la documente

Publicul poate avea acces la documentele agenţiei executive, sub rezerva anumitor condiţii. Membrii agenţiei executive nu trebuie să divulge informaţii acoperite de obligaţia secretului profesional.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 [procedura de consultare CNS/2000/0337]

26.1.2003

-

JO L 11 din 16.1.2003

Ultima actualizare: 02.04.2007

Top