Help Print this page 
Title and reference
Comerţul internaţional cu produse chimice care prezintă risc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comerţul internaţional cu produse chimice care prezintă risc

Uniunea Europeană (UE) reglementează exportul şi importul anumitor produse chimice şi pesticide care prezintă risc. Prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012, UE vizează aplicarea Convenţiei de la Rotterdam, promovarea responsabilităţii comune şi a cooperării, alături de protecţia sănătăţii şi a mediului.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc.

SINTEZĂ

Regulamentul prevede o serie de norme referitoare la exportul de produse chimice interzise sau strict restricţionate pentru utilizare în Uniunea Europeană (UE). Exportatorii trebuie să notifice exportul produselor chimice care intră sub incidenţa regulamentului înainte de a putea efectua exportul. În plus, produsele vizate de Convenţia de la Rotterdam şi produsele chimice interzise sau strict restricţionate în Uniune nu pot fi exportate fără consimţământul ţărilor importatoare.

Acest regulament este menit să garanteze aplicarea dispoziţiilor Regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice în cazul tuturor produselor chimice exportate din statele membre către alte părţi la convenţie sau către alte ţări, cu excepţia cazului în care aceste dispoziţii intră în conflict cu cerinţele specifice ale acestor părţi sau alte ţări.

Produse chimice vizate

Regulamentul se aplică:

  • anumitor produse chimice care prezintă risc şi care fac obiectul procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză („procedura PIC”), în temeiul Convenţiei de la Rotterdam;
  • anumitor produse chimice care prezintă risc şi care sunt interzise sau supuse unor restricţii severe în cadrul UE sau al unui stat membru; şi
  • tuturor produselor chimice exportate, în ceea ce priveşte clasificarea, etichetarea şi ambalarea acestora.

Anumite produse sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului, şi anume:

Autorităţi naţionale

Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi responsabile cu îndeplinirea funcţiilor administrative prevăzute de regulament.

Agenţia pentru Produse Chimice

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) asistă Comisia în gestionarea aspectelor tehnice, ştiinţifice şi administrative ale exporturilor şi importurilor unor astfel de produse. În principal, aceasta transmite ţărilor importatoare din afara UE notificările producătorilor, gestionează toate comunicările conexe şi menţine o bază de date a notificărilor, accesibilă pe site-ul său de internet.

Procedura de notificare şi de consimţământ explicit

Acest regulament stabileşte termenele şi obligaţiile aferente procedurii de notificare şi procedurii de consimţământ explicit, în funcţie de categoria în care se încadrează produsul chimic în cauză.

Importurile

Comisia adoptă o decizie sub forma unui răspuns de import definitiv sau provizoriu pentru produsul chimic în cauză. În cazul în care un produs chimic face obiectul unor restricţii suplimentare sau al unei modificări a restricţiilor, Comisia adoptă o decizie de import revizuită.

În cazul în care un produs chimic este interzis sau sever restricţionat, Comisia ţine seama de aceste informaţii în decizia sa de import.

Exporturile

Exportatorul trebuie să respecte deciziile celorlalte părţi cu privire la import. Exportul unui produs este interzis către o parte care nu a furnizat niciun răspuns cu privire la importul produsului respectiv. Totuşi, produsul poate fi exportat dacă partea importatoare şi-a dat consimţământul explicit cu privire la produsul respectiv.

Orice export al unui produs chimic interzis sau sever restricţionat de legislaţia Uniunii Europene trebuie notificat ţării importatoare, iar aceasta trebuie să confirme primirea notificării în temeiul convenţiei.

Schimbul de informaţii

Comisia, asistată de ECHA, şi statele membre facilitează comunicarea de informaţii ştiinţifice, tehnice, economice şi juridice referitoare la produsele chimice care fac obiectul regulamentului.

Asistenţă tehnică

Comisia, autorităţile naţionale desemnate ale statelor membre şi ECHA cooperează pentru promovarea acordării asistenţei tehnice necesare în vederea dezvoltării infrastructurii, capacităţilor şi cunoştinţelor de specialitate care se impun pentru o gestionare raţională a produselor chimice pe toată durata ciclului lor de viaţă, ţinând seama de necesităţile ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economii în tranziţie.

Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul de sancţiuni aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Abrogare

Acest regulament înlocuieşte Regulamentul (CE) nr. 689/2008 începând de la 1 martie 2014.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 649/2012

16.8.2012

-

JO L 201 din 27.7.2012

See also

  • Convenţia de la Rotterdam (EN) (ES) (FR)

Ultima actualizare: 31.01.2013

Top