Help Print this page 
Title and reference
Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

În trecut, generarea deșeurilor era un produs secundar inevitabil și nefericit al activității și creșterii economice. Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei gestionări atente a resurselor, acea verigă a ciclului poate fi eliminată.

ACT

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

SINTEZĂ

În trecut, generarea deșeurilor era un produs secundar inevitabil și nefericit al activității și creșterii economice. Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei gestionări atente a resurselor, acea verigă a ciclului poate fi eliminată.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva instituie un cadru legislativ pentru tratarea deșeurilor în Uniunea Europeană (UE). Obiectivul acestuia este de a proteja mediul și sănătatea umană accentuând importanța unei gestionări adecvate a deșeurilor și a utilizării unor tehnici de valorificare și de reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor și a îmbunătăți utilizarea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ stabilește o ierarhie a deșeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare în alte scopuri - cum ar fi energia - și eliminarea.

Acesta confirmă principiul „poluatorul plătește”, în baza căruia producătorul inițial de deșeuri trebuie să suporte costurile gestionării deșeurilor.

De asemenea, actul introduce conceptul de „răspundere extinsă a producătorului”. Acesta poate include sarcina producătorului de a accepta și de a elimina produsele returnate după utilizare.

Directiva face distincție între deșeuri și produsele secundare (*).

Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră, fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a dăuna peisajului sau zonelor de interes special.

Producătorii sau deținătorii deșeurilor trebuie să le trateze singuri sau să asigure tratarea acestora de către un operator recunoscut în mod oficial. Aceștia au nevoie de o autorizație și sunt supuși unor controale periodice.

Autoritățile naționale competente trebuie să instituie planuri de gestionare a deșeurilor și programe de prevenire a generării deșeurilor.

În cazul deșeurilor periculoase, al uleiurilor uzate și al biodeșeurilor sunt valabile condiții speciale.

Directiva introduce obiective privind reciclarea și valorificarea care trebuie atinse până în 2020 în ceea ce privește deșeurile menajare (50 %) și deșeurile provenind din activități de construcție și demolări (70 %).

Sub incidența actului legislativ nu intră anumite tipuri de deșeuri, cum sunt elementele radioactive, explozibilii dezafectați, materiile fecale, apele uzate și carcasele de animale.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 12 decembrie 2008.

TERMENI-CHEIE

(*) Produs secundar: un rezultat al unui proces de producție care nu a reprezentat obiectivul principal al procesului respectiv. Spre deosebire de deșeuri, produsul secundar trebuie să poată fi utilizat ulterior. Directiva permite Comisiei Europene să stabilească criterii pe care trebuie să le întrunească substanțele pentru a face diferența între produse secundare și deșeuri.

Pentru informații suplimentare, consultați paginile referitoare la directiva-cadru privind deșeurile pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/98/CE

12.12.2008

12.12.2010

JO L312, 22.11.2008, pp. 3-30

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014

8.1.2015

-

JO L 365, 19.12.2014, pp. 89-96

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 370, 30.12.2014, pp. 44-86)

Ultima actualizare: 10.06.2015

Top