Help Print this page 
Title and reference
Un Small Business Act pentru IMM-urile europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Un Small Business Act pentru IMM-urile europene

Small Business Act (SBA) creează un cadru strategic pentru a permite o mai bună exploatare a potenţialului de creştere şi de inovare al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor). Aceasta ar trebui să promoveze competitivitatea durabilă a Uniunii Europene (UE) şi tranziţia sa spre o economie bazată pe cunoaştere.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 25 iunie 2008, intitulată Gândiţi mai întâi la scară mică: Prioritate pentru IMM-uri - Un Small Business Act pentru Europa [COM(2008) 394 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Iniţiativa intitulată Small Business Act (SBA) pentru Europa vizează să creeze condiţii favorabile pentru creşterea şi competitivitatea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) europene. Politicile comunitare şi naţionale trebuie să ţină seama, într-o mai mare măsură, de contribuţia IMM-urilor la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă.

SBA se bazează pe zece principii menite să ghideze definirea politicilor comunitare şi naţionale, precum şi a măsurilor practice pentru punerea în aplicarea a acestora.

Dezvoltarea unui mediu favorabil întreprinzătorilor care să faciliteze crearea de IMM-uri şi să încurajeze transmiterea întreprinderilor, în special a IMM-urilor familiale.

Comisia trebuie să promoveze cultura antreprenorială, îndeosebi prin constituirea de reţele ale întreprinderilor şi prin schimburile de experienţă. Statele membre trebuie să ia măsuri în domeniile învăţământului, formării, fiscalităţii şi asistenţei pentru întreprinzători, îndeosebi pentru grupurile specifice, cum sunt femeile sau tinerii.

Sprijinul pentru întreprinzătorii cinstiţi care doresc să reînceapă o afacere după un faliment.

Comisia încurajează dezvoltarea politicii unei a doua şanse. În acest sens, statele membre trebuie să instituie programe de sprijin şi să limiteze durata procedurilor de lichidare în urma unui faliment nefraudulos.

Elaborarea de norme în conformitate cu principiul Gândiţi mai întâi la scară mică (Think Small First).

Înainte de adoptarea unor noi norme, Comisia şi statele membre trebuie să evalueze impactul acestora prin intermediului unui test IMM şi să deruleze consultări cu părţile interesate. Trebuie să se prevadă măsuri specifice pentru întreprinderile mici şi mijlocii în ceea ce priveşte obligaţiile de informare şi declarare.

Adaptarea administraţiilor publice la nevoile IMM-urilor şi eliminarea obstacolelor administrative.

Statele membre trebuie să recurgă într-o mai mare măsură la proceduri simplificate, la servicii administrative online şi la sistemul ghişeelor unice. Acestea se angajează să accelereze procedurile de creare a întreprinderilor şi de începere a activităţilor comerciale.

Adaptarea instrumentelor de care dispun autorităţile publice în materie de achiziţii publice şi acordare a ajutoarelor de stat.

Comisia trebuie, în special, să prezinte un cod de bune practici (EN) destinat autorităţilor contractante în materie de achiziţii publice şi un vademecum privind ajutoarele de stat pentru IMM-uri. Statele membre trebuie să adopte măsuri specifice pentru IMM-uri şi să le ofere o mai bună informare cu privire la posibilităţile existente.

Accesul la diverse tipuri de finanţare, cum ar fi capitalul de risc, microcreditele sau finanţarea de tip mezanin.

Comisia trebuie să creeze condiţii favorabile pentru investiţii, în special la nivel transfrontalier. Statele membre trebuie să lanseze noi programe de stimulare, exploatând, în acelaşi timp, posibilităţile oferite de fondurile comunitare, cum ar fi Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare 2007-2013 (CIP), programele politicii de coeziune şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Adaptarea politicii pieţei unice la caracteristicile IMM-urilor şi îmbunătăţirea guvernanţei şi vizibilităţii acesteia.

Comisia trebuie să se asigure că IMM-urile profită de oportunităţile oferite de piaţa comună, în special prin intermediul unor sisteme de brevete şi de mărci comunitare. În plus, statele membre trebuie să asigure respectarea principiului recunoaşterii reciproce şi buna funcţionare a reţelei SOLVIT.

Consolidarea potenţialului de inovare, cercetare şi dezvoltare al IMM-urilor, în special prin dobândirea calificărilor necesare de către întreprinzători şi personalul acestora, prin regruparea întreprinderilor în clustere şi prin coordonarea iniţiativelor naţionale.

Comisia trebuie să susţină participarea IMM-urilor la programele comunitare, cum sunt programul Leonardo Da Vinci pentru mobilitatea ucenicilor şi programul-cadru pentru cercetare şi dezvoltare (PCCD). De asemenea, Comisia trebuie să faciliteze accesul IMM-urilor la ajutoare de stat.

Transformarea provocărilor legate de mediu în oportunităţi, în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea bunurilor şi a serviciilor

Comisia trebuie, în special, să faciliteze accesul la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS). Statele membre trebuie să încurajeze IMM-urile să dezvolte noi produse şi servicii care respectă mediul şi să adopte sisteme de management ecoeficiente.

Deschiderea IMM-urilor către pieţele externe.

IMM-urile trebuie să fie mai bine sprijinite pentru a surmonta barierele în calea schimburilor cu ţările terţe şi, în special, cu pieţele emergente. În acest sens, Comisia va crea centre europene de afaceri la nivel internaţional, începând cu China şi India, şi va sprijini deschiderea pieţelor de achiziţii publice şi private ale ţărilor terţe.

Propuneri legislative

SBA prevede, de asemenea, un ansamblu de noi dispoziţii legislative menite să răspundă nevoilor IMM-urilor. Aceste propuneri se referă la posibilităţile oferite IMM-urilor în materie de ajutoare de stat compatibile cu piaţa comună, statutul societăţii private europene (SPE), reducerea anumitor coeficienţi ai TVA-ului, simplificarea şi armonizarea normelor privind facturarea, precum şi reducerea întârzierilor de plată.

Context

Mediul de afaceri pentru IMM-uri s-a îmbunătăţit, în special prin instituirea unor instrumente de politică europeană, cum ar fi politica modernă pentru IMM-uri şi Carta europeană pentru întreprinderile mici. Totuşi, trebuie să se ofere un răspuns politic adecvat în contextul noilor evoluţii economice, în special, având în vedere criza financiară mondială şi impactul său asupra economiei reale.

Small Business Act a fost adoptat oficial în cadrul concluziilor Consiliului Competitivitate din 1-2 decembrie 2008.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulatăReglementarea inteligentă - luarea în considerare a nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii[ COM (2013) 122 final].

Comunicarea prezintă bilanţul măsurilor luate de Comisie din 2011 pentru remedierea problemelor legate de sarcinile cu care se confruntă IMM-urile. De la adoptarea Small Business Act, Comisia este pe deplin angajată în reducerea şi simplificarea cadrului de reglementare existent. Comunicarea trece în revistă progresele realizate în următoarele domenii:

  • Exceptarea microîntreprinderilor din domeniul de aplicare a legislaţiei UE: costurile legislaţiei pentru IMM-uri sunt sistematic evaluate prin derularea unor evaluări ale impactului înainte de adoptarea propunerilor legislative de către Comisie. Evaluările impactului sunt menite să determine posibilitatea de exceptare a microîntreprinderilor de la reglementare, atunci când aceasta se justifică.
  • Privilegierea cadrelor normative mai puţin stricte pentru IMM-uri: atunci când nu se pot prevedea exceptări pentru IMM-uri, propunerile normative pot introduce un regim mai puţin strict de obligaţii pentru întreprinderile de dimensiuni mai mici (de exemplu, în domenii precum informarea şi consultarea lucrătorilor, igiena alimentară, deşeurile şi conturile anuale).
  • Publicarea unui tablou de bord privind IMM-urile: Comisia publică un tablou de bord anual care cuprinde iniţiativele de reglementare ce ar urma să aibă un impact semnificativ asupra IMM-urilor. Acest tablou de bord permite evaluarea progreselor înregistrate în domeniul legislaţiei relevante privind IMM-urile. De asemenea, acesta permite urmărirea evoluţiei procesului legislativ, de la propunerea Comisiei până la punerea în aplicare în statele membre.
  • Sprijinirea şi consultarea IMM-urilor: prin intermediul unor foi de parcurs, Comisia consultă părţile interesate, cum sunt întreprinderile, partenerii sociali şi organizaţiile societăţii civile, şi menţine un dialog deschis cu acestea pentru ca propunerile sale să reflecte realitatea din teren. Punerea în aplicare a SBA este susţinută de reţeaua reprezentanţilor naţionali ai IMM-urilor.

Lansat în decembrie 2012, noul program privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT) face din identificarea posibilităţilor de simplificare, a costurilor de reglementare inutile şi a domeniilor ale căror rezultate ar putea fi îmbunătăţite o parte integrantă şi stabilă a procesului de elaborare a politicilor.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată Planul de acţiune Antreprenoriat 2020 - Relansarea spiritului de întreprindere în Europa [ COM(2012) 795 final]

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată Revizuirea Small Business Act pentru Europa [ COM(2011) 78 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 08.11.2013

Top