Help Print this page 
Title and reference
Planul 2011 pentru eficiență energetică al UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Planul 2011 pentru eficiență energetică al UE

Eficiența energetică este o componentă-cheie a politicii energetice a Uniunii Europene (UE) și un instrument eficient pentru combaterea schimbărilor climatice, reducerea facturilor de energie și a dependenței acesteia de furnizorii externi.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Planul 2011 pentru eficiență energetică [COM(2011) 109 final, 8.3.2011].

SINTEZĂ

Eficiența energetică este o componentă-cheie a politicii energetice a Uniunii Europene (UE) și un instrument eficient pentru combaterea schimbărilor climatice, reducerea facturilor de energie și a dependenței acesteia de furnizorii externi.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește planuri care promovează o economie care respectă resursele planetei, pune în aplicare un sistem cu emisii scăzute de carbon, îmbunătățește independența energetică a UE și consolidează siguranța aprovizionării cu energie.

ASPECTE-CHEIE

Consumul redus de energie în sectorul construcțiilor este foarte important, deoarece acest sector reprezintă aproape 40 % din consumul final de energie. Acest document evidențiază moduri de îmbunătățire a eficienței energetice în acest sector, cum ar fi formarea arhitecților și a inginerilor prin Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă și acordarea permisiunii societăților de servicii energetice (ESCO) de a oferi bani autorităților publice pentru a reduce consumul de energie.

În ceea ce privește industria, acest document încurajează noi echipamente și infrastructuri în acord cu directiva privind sistemul de comercializare a emisiilor și directiva privind emisiile industriale.

Acest document propune consolidarea directivei privind proiectarea ecologică și definirea unor standarde stricte pentru obiectele de uz casnic, precum boilerele și computerele. Între timp, îmbunătățirea înțelegerii de către consumatori a etichetei ecologice ar trebui să ajute la promovarea unor produse eficiente din punct de vedere energetic.

Acest document menționează instrumente financiare, precum programul Energie Inteligentă - Europa și Programul energetic european pentru redresare, ca moduri de finanțare a eficienței energetice. Cu toate acestea, în cadrul directivei privind eficiența energetică, act care a rezultat pornind de la acest document, finanțarea pentru eficiența energetică provine din programe de finanțare, printre care se numără Orizont 2020, Fondul european pentru eficiență energetică și fondurile structurale și de investiții europene.

CONTEXT

Acest plan face parte din obiectivele 20-20-20 ale pachetului energie/climă 2020 al UE. Celelalte două obiective sunt de a reduce, până în 2020, emisiile de gaze cu efect de seră cu 20 % față de nivelurile din 1990 și de a obține 20 % din energia UE din surse regenerabile.

Pentru mai multe informații, consultați site-urile Comisiei Europene privind eficiența energetică, proiectarea ecologică și energia inteligentă - Europa.

TERMENI-CHEIE

Motivațiile divergente se referă la situația comună în care atât proprietarii, cât și chiriașii nu vor să plătească pentru îmbunătățirea eficienței energetice a unei proprietăți, deoarece beneficiile sunt împărțite.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35).

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, pp. 1-56).

Ultima actualizare: 27.08.2015

Top