Help Print this page 
Title and reference
Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

Această directivă stabilește un cadru comun de utilizare a energiilor din surse regenerabile, în vederea limitării emisiilor de gaze cu efect de seră și promovării unui transport mai curat. În acest scop, se definesc planuri naționale de acțiune, precum și modalități de utilizare a biocombustibililor.

ACT

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (Text cu relevanță pentru SEE).

SINTEZĂ

Această directivă are ca obiectiv instituirea unui cadru comun privind producția energiei din surse regenerabile și promovarea utilizării acesteia.

Obiective naționale și măsuri

Fiecare stat membru are un obiectiv calculat privind ponderea sa de energie din surse regenerabile în consumul său final brut de energie pentru 2020. Acest obiectiv este în concordanță cu obiectivul global20-20-20 al Uniunii Europene (UE).

Mai mult, ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în sectorul transporturilor trebuie să fie egală cu cel puțin 10 % din consumul final de energie în acest sector până în 2020.

Planuri naționale de acțiune în materie de energii regenerabile

Fiecare stat membru trebuie să instituie un plan național de acțiune pentru 2020, care să fixeze ponderea energiei din surse regenerabile consumate:

 • în transporturi;
 • la producția de electricitate;
 • la încălzire.

Aceste planuri de acțiune trebuie să țină seama și de alte măsuri referitoare la eficiența energetică, în special de obiectivul reducerii consumului de energie în ansamblu. De asemenea, aceste planuri trebuie să prevadă modalitățile de reformare schemelor de planificare și de tarifare și accesul la rețelele de electricitate, pentru a promova energia din surse regenerabile.

Cooperarea între statele membre

Statele membre pot schimba o cantitate de energie din surse regenerabile printr-un transfer statistic și pot elabora proiecte comune privind producția de energie electrică și de încălzire din surse regenerabile.

De asemenea, se poate stabili o cooperare cu țările terțe. Trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • energia electrică trebuie consumată în UE;
 • energia electrică trebuie produsă de o instalație construită după iunie 2009;
 • cantitatea de energie electrică produsă și exportată nu trebuie să primească niciun alt sprijin.

Garanția de origine

Fiecare stat membru trebuie să poată garanta atât originea energiei electrice, cât și a energiei destinate încălzirii și răcirii produse din surse de energie regenerabile. Informația din aceste garanții de origine este standardizată și trebuie recunoscută în toate statele membre. Ea poate fi utilizată, de asemenea, pentru a furniza consumatorilor informații referitoare la compoziția diferitelor surse de energie electrică.

Accesul la rețele și gestionarea acestora

Statele membre trebuie să creeze toate infrastructurile necesare pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor. În acest scop, acestea trebuie:

 • să se asigure că operatorii garantează transportul și distribuția energiei electrice din surse regenerabile;
 • să prevadă un acces prioritar pentru acest tip de energie.

Biocombustibilii și biolichidele

Directiva ține seama de energia din biocombustibili și biolichide. Acestea trebuie să contribuie la o reducere cu cel puțin 35 % a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a fi luate în considerare. Începând cu 1 ianuarie 2017, ponderea lor în reducerea emisiilor trebuie să crească la 50 %.

Biocarburanții și biolichidele se realizează pornind de la materii prime provenite din exteriorul sau din interiorul Comunității. Biocarburanții și biolichidele nu trebuie să fie produse din materii prime provenite de pe terenuri de mare valoare ca diversitate biologică sau cu stocuri mari de carbon. Pentru a beneficia de un sprijin financiar, acestea trebuie calificate drept durabile conform criteriilor din această directivă.

Context

Directiva face parte din pachetul legislativ privind energia și schimbările climatice, care înscrie într-un cadru legislativ obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE. Acest cadru încurajează eficiența energetică, consumul de energie din surse regenerabile, îmbunătățirea aprovizionării cu energie și stimularea economică a unui sector dinamic în care Europa reprezintă un exemplu.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/28/CE

25.6.2009

5.12.2010

JO L 140, 5.6.2009

ACT CONEX

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 25 februarie 2010 privind cerințele de durabilitate pentru utilizarea surselor de biomasă solidă și gazoasă pentru producerea energiei electrice, încălzire și răcire [ COM(2010) 11 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]

Acest raport este însoțit de o evaluare a impactului [SEC(2010)65] și de un rezumat al evaluării impactului [SEC(2010)66].

Acest raport prezintă rezultatele evaluării întreprinse de Comisie privind cerințele pentru introducerea unui sistem de durabilitate aferent utilizărilor energetice ale biomasei, cu excepția biocarburanților și biolichidelor (și anume combustibilii solizi și gazoși folosiți pentru producerea de energie electrică, încălzire și răcire).

La analizarea cerințelor privind extinderea sistemului de durabilitate al UE la combustibilii solizi și gazoși derivați din biomasă pentru energia electrică, încălzire și răcire, Comisia a avut în vedere trei principii pe care politica la scară europeană privind durabilitatea biomasei trebuie să le respecte:

 • soluționarea eficace a problemelor legate de utilizarea durabilă a biomasei;
 • rentabilitatea în îndeplinirea obiectivelor;
 • coerența cu politicile existente.

Pe baza acestor elemente ale evaluării, raportul concluzionează că, în această etapă, nu este necesar să se stabilească un sistem european obligatoriu și armonizat în acest domeniu și că măsurile existente sunt suficiente pentru a garanta că biomasa solidă și gazoasă consumată la nivelul UE în sectorul energiei electrice, încălzirii și răcirii este durabilă.

Cu toate acestea, în raportul său, Comisia formulează recomandări în materie de durabilitate și încurajează insistent statele membre să țină seama de acestea, pentru a asigura o anumită coerență a sistemelor naționale de durabilitate existente sau ulterioare. Recomandările se bazează, în principal, pe sistemul de durabilitate inclus în Directiva 2009/28/CE privind biocombustibilii și biolichidele, cu câteva excepții.

Comisia indică în raportul său că rezultatele evaluării sale trebuie să facă obiectul unei raportări și al unei monitorizări. Din acest motiv, ea precizează în concluziile raportului că, până la 31 decembrie 2011, va întocmi un nou raport în care va preciza dacă sistemele naționale au soluționat în mod satisfăcător problemele de durabilitate legate de utilizarea biomasei provenite din UE și din țările terțe și dacă aceste sisteme au ridicat bariere în calea comerțului și a dezvoltării sectorului bioenergetic. Comisia va analiza dacă vor fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi stabilirea de criterii de durabilitate comune la nivelul UE.

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economicși Social Europeanși Comitetul Regiunilor - Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei regenerabile ( COM(2013)0175 final ) [Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Principalul obiectiv al acestui raport este de a evalua progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește promovarea utilizării energiei regenerabile pentru atingerea obiectivelor pentru 2020. S-a constatat că punerea în aplicare a Directivei privind energia din surse regenerabile și a politicilor naționale stabilite în planurile naționale de acțiune a dus la o creștere semnificativă a utilizării energiei din surse regenerabile în majoritatea statelor membre de la ultimul raport al Comisiei. Cu toate acestea, obstacolele din calea acestei creșteri nu au dispărut, iar perspectivele pentru 2020 nu sunt optimiste. Prin urmare, vor fi necesare măsuri suplimentare la nivelul statelor membre pentru a continua progresele către realizarea obiectivelor stabilite.

Aceste eforturi ar trebui să se concentreze pe:

 • simplificarea și clarificarea procedurilor administrative de planificare și autorizare, precum și de dezvoltare și de utilizare a infrastructurii;
 • gestionarea producției de energie din surse regenerabile în sistemul de electricitate;
 • eficacitatea și eficiența schemelor de sprijin pentru energia regenerabilă.

Dezvoltarea tehnologică și reducerea costurilor sunt și ele vitale, iar acest aspect va fi examinat într-o comunicare viitoare a Comisiei privind tehnologia și inovarea în domeniul energetic.

Ultima actualizare: 06.02.2014

Top