Help Print this page 
Title and reference
Reducerea gazelor cu efect de seră până în 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reducerea gazelor cu efect de seră până în 2020

Această decizie contribuie la respectarea angajamentului Uniunii Europene de reducere cu 20 % a emisiilor sale de gaze cu efect de seră până în 2020 și față de nivelurile din 1990. Aceasta stabilește obiectivele de reducere a emisiilor pentru fiecare dintre statele membre și definește modalitățile de verificare a îndeplinirii acestora.

ACT

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020.

SINTEZĂ

Această decizie stabilește contribuția minimă a statelor membre în materie de emisii de gaze cu efect de seră , ca urmare a angajamentului asumat de Uniune pentru perioada 2013-2020.

Nivelul de emisii pentru perioada 2013-2020 și flexibilitate

Fiecare stat membru dispune de niveluri anuale de emisii care formează o traiectorie lineară din 2013 până în 2020. În fiecare an, din 2013 până în 2020, emisiile statelor membre vor trebui să fie sub nivelul anual al emisiilor corespunzătoare. Nivelul anual de emisii pentru 2020 corespunde procentajului stabilit în anexa II la decizie, pentru fiecare stat membru.

Pe perioada 2013-2019, un stat membru poate transfera din anul următor o cantitate de până la 5 % din nivelul său anual de emisii . Partea rămasă neutilizată din nivelul anual de emisii poate fi transferată în anul următor. De asemenea, în anumite condiții, este posibilă transferarea unei părți din acest nivel către alte state membre.

Eficiența energetică

În 2012, Comisia Europeană va evalua progresele realizate de Comunitate și de statele membre cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru eficiența energetică. În urma acestei evaluări, Comisia propune, dacă este cazul, măsuri consolidate sau măsuri noi.

Utilizarea creditelor din activitățile de proiecte

Pentru a-și îndeplini obligațiile, statele membre pot utiliza următoarele credite de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră:

 • reducerile certificate de emisii (CER) și unitățile de reducere a emisiilor (ERU) autorizate în cadrul Directivei 2003/87/CE pentru perioada 2008-2012 și care corespund proiectelor înregistrate înainte de 31 decembrie 2012;
 • CER eliberate pentru reduceri de emisii realizate în cadrul unor proiecte întreprinse în țările cel mai puțin dezvoltate;
 • reducerile certificate de emisii temporare (tCER) sau CER pe termen lung realizate în cadrul unor proiecte de împădurire sau de reîmpădurire.

În fiecare an, un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 3 % din partea neutilizată din cantitatea sa anuală. De asemenea, poate transfera cantitatea neutilizată în anii următori.

Raportarea, evaluarea progreselor realizate, modificările și revizuirea

În conformitate cu Decizia 280/2004/CE, statele membre trebuie să declare în rapoartele lor următoarele elemente:

 • emisiile lor anuale de gaze cu efect de seră;
 • utilizarea, distribuirea geografică și tipurile de credite utilizate;
 • progresele preconizate și prognozele naționale;
 • informațiile cu privire la politicile și măsurile naționale.

La fiecare doi ani, Comunitatea evaluează progresele realizate și respectarea angajamentului asumat.

Măsuri corective

În cazul în care se depășesc nivelurile de emisii fixate, statul membru în cauză trebuie să ia următoarele măsuri:

 • o deducere din cota de emisii a statului membru pentru anul următor;
 • elaborarea unui plan de măsuri corective;
 • suspendarea temporară a dreptului de a transfera o parte din nivelul de emisii alocate și din drepturile de utilizare a creditelor de proiecte către un alt stat membru.

Modificări aplicabile după aprobarea de către Comunitate a unui acord internațional privind schimbările climatice

După semnarea de către Comunitate a unui acord internațional privind schimbările climatice, care prevede o reducere cu peste 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, Comisia este obligată să prezinte, în următoarele trei luni, un raport privind următoarele aspecte:

 • natura măsurilor convenite la nivel internațional;
 • acțiunile care trebuie întreprinse la nivelul Comunității pentru îndeplinirea obiectivului de reducere cu 30 % aprobat de Consiliul European din martie 2007;
 • impactul asupra competitivității industriilor și asupra agriculturii și riscurile relocării emisiilor de dioxid de carbon;
 • impactul acordului internațional asupra altor sectoare ale economiei;
 • modalitățile de contabilizare a emisiilor rezultate din exploatarea terenurilor și din silvicultură;
 • modalitățile privind împădurirea, reîmpădurirea, evitarea defrișărilor și a degradării forestiere în țările terțe;
 • necesitatea unor politici și măsuri comunitare suplimentare.

Context

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), aprobată prin Decizia 94/69/CE, își stabilește ca obiectiv stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră. Este esențial ca temperatura anuală la nivel mondial să nu depășească nivelurile preindustriale cu mai mult de două grade. În acest scop, ar trebui reduse emisiile de gaze cu efect de seră cu 50 % până în 2050.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 406/2009/CE

25.6.2009

-

JO L 140 din 5.6.2009

ACT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 26 mai 2010 intitulată Analiză a opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluare a riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon [ COM(2010) 265 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Această comunicare analizează consecințele unei politici care ar reduce cu 30 % emisiile de gaze cu efect de seră.

Criza economică din 2008 a provocat o puternică scădere a emisiilor de CO2. De fapt, emisiile de gaze cu efect de seră înregistrate în Uniunea Europeană (UE) în 2009 au scăzut cu 14 % în raport cu nivelul din 1990, în timp ce scăderea înregistrată în 2008 a fost de doar 11,6 %.

Din acest motiv, posibilitatea de a depăși obiectivele pentru 2020 pare a fi realistă, dacă se pun în aplicare următoarele opțiuni:

 • adaptarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii prin rezervarea unei părți din certificatele care ar urma să fie licitate;
 • recompensarea părților implicate care investesc primele în cele mai performante tehnologii în materie de reducere a emisiilor, prin alocarea, în mod gratuit, a unor certificate suplimentare;
 • aplicarea unor taxe pentru carbon;
 • utilizarea politicilor UE pentru a încuraja reducerea emisiilor;
 • utilizarea instrumentelor de credite internaționale pentru a încuraja adoptarea celor mai performante tehnologii în materie de reducere a emisiilor.

Cu toate acestea, comunicarea subliniază că costul total al unei reduceri de 30 % a emisiilor, ținând seama de costurile atingerii obiectivului de reducere de 20 %, ar fi de 81 de miliarde EUR. Această sumă depășește considerabil costul inițial al pachetului privind schimbările climatice și energia, estimat la 70 de miliarde EUR.

De asemenea, este important să se pună în aplicare și obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 30 %, pentru evitarea riscului de relocare a emisiilor de carbon. O coordonare internațională la acest nivel este, prin urmare, indispensabilă.

Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură.

Această decizie stabilește normele de contabilizare aplicabile emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF), un prim pas în direcția integrării activităților respective în angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor. Decizia prevede obligația statelor membre de a comunica informații privind acțiunile LULUCF, cu scopul de a limita sau a reduce emisiile și a menține sau a intensifica absorbțiile, dar nu prevede obligații de contabilitate sau obligații privind declarațiile din partea entităților private.

Ultima actualizare: 27.02.2014

Top