Help Print this page 
Title and reference
Strategie pentru persoanele cu handicap (2010-2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategie pentru persoanele cu handicap (2010-2020)

Noua strategie europeană pentru persoanele cu handicap vizează îmbunătăţirea incluziunii lor sociale, a bunăstării lor şi a exercitării depline a drepturilor lor. În acest scop, strategia prevede o acţiune complementară la nivel european şi naţional.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 15 noiembrie 2010, „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” [COM(2010) 636 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia prezintă o strategie de creştere a participării persoanelor cu handicap în societate şi în economie şi pentru îmbunătăţirea exercitării depline a drepturilor lor.

Această strategie se bazează pe implementarea efectivă a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, acţiunea Comisiei se înscrie în cadrul Strategiei Europa 2020 şi se fondează pe dispoziţiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi ale Tratatului de la Lisabona.

Pentru a promova incluziunea persoanelor cu handicap, Comisia a identificat opt domenii de acţiune comune între UE şi statele membre. Aceste domenii au fost identificate în special în urma analizării rezultatelor Planului de acţiune european pentru persoanele cu handicap (2003-2010) şi ale consultărilor cu statele membre.

Accesibilitate

Persoanele cu handicap trebuie să aibă acces la bunuri, servicii şi la dispozitive de asistare. De asemenea, trebuie asigurat accesul lor la transporturi, la infrastructuri şi la tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor la fel ca şi pentru persoanele apte.

Participare

Persoanele cu handicap trebuie să îşi poată exercita pe deplin drepturile lor fundamentale legate de cetăţenia europeană. Această strategie trebuie să contribuie la:

  • eliminarea obstacolelor din calea mobilităţii persoanelor cu handicap, în calitate de indivizi, consumatori, studenţi, actori economici şi politici;
  • garantarea calităţii îngrijirii instituţionalizate şi a instalării în instituţii specializate, datorită finanţării din fonduri structurale;
  • garantarea accesibilităţii organizaţiilor, structurilor şi serviciilor, inclusiv cele sportive şi culturale.

Egalitate

Trebuie puse în aplicare politici active pentru promovarea egalităţii, la nivel european şi în statele membre. În plus, Comisia trebuie să asigure aplicarea strictă a legislaţiei europene privind combaterea discriminărilor din motive de handicap şi, în special, a Directivei 2000/78/CE pentru egalitatea de tratament în materie de încadrare în muncă şi ocupare a forţei de muncă.

Ocuparea forţei de muncă

Acţiunea europeană trebuie să permită creşterea numărului de lucrători cu handicap pe piaţa tradiţională a forţei de muncă, în special prin elaborarea de politici active pentru piaţa muncii şi prin îmbunătăţirea accesibilităţii locurilor de muncă.

De asemenea, este necesară o acţiune, în colaborare cu partenerii sociali, pentru promovarea mobilităţii intraprofesionale (inclusiv în ateliere protejate), încurajarea activităţilor independente şi îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă.

Educaţie şi formare profesională

Elevii şi studenţii cu handicap trebuie să beneficieze de un sistem de învăţământ accesibil şi de programe de învăţare de-a lungul vieţii. De aceea, strategia sprijină accesibilitatea sistemelor generale de învăţământ, măsurile de sprijin individual şi formarea personalului din domeniul educaţiei.

În plus, persoanele cu handicap trebuie să fie mai bine informate cu privire la posibilităţile de formare profesională şi de mobilitate, în special în cadrul iniţiativei „Tineretul în mişcare” şi al „strategiei Educaţie şi formare profesională 2020”.

Protecţie socială

Sistemele de protecţie socială pot compensa inegalităţile în materie de venituri şi riscurile de sărăcie şi de excluziune socială la care sunt expuse persoanele cu handicap. În acest context, este necesară evaluarea performanţei şi sustenabilitatea sistemelor de protecţie socială, inclusiv în ceea ce priveşte sistemele de pensii, programele în materie de locuinţe sociale şi accesul la servicii de bază.

Strategia încurajează utilizarea fondurilor structurale şi adoptarea unor măsuri naţionale adaptate.

Sănătate

Persoanele cu handicap trebuie să beneficieze, în condiţii de egalitate, de acces la serviciile medicale şi la instituţiile sanitare, inclusiv la instituţiile de sănătate mentală. Pentru garantarea acestui principiu de egalitate, serviciile trebuie să fie la preţuri accesibile şi adaptate la nevoile specifice ale persoanelor.

În plus, trebuie să se acorde atenţie deosebită sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cu handicap.

Acţiuni externe

UE se angajează să promoveze drepturile persoanelor cu handicap la nivel internaţional. UE acţionează în principal în cadrul politicii de extindere, de vecinătate şi de ajutor pentru dezvoltare, precum şi în cadrul instituţiilor internaţionale, precum Consiliul Europei sau ONU.

Punerea în aplicare

Strategia se bazează pe angajamentul comun al instituţiilor UE şi al statelor membre. Acţiunile lor comune vizează:

  • sensibilizarea societăţii cu privire la aspectele legate de handicap şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • dezvoltarea posibilităţilor de finanţare europeană;
  • îmbunătăţirea colectării şi prelucrării datelor statistice;
  • asigurarea monitorizării punerii în aplicare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite în statele membre şi în cadrul instituţiilor europene.

Ultima actualizare: 12.04.2011

Top