Help Print this page 
Title and reference
Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale este una dintre priorităţile Uniunii Europene (UE). UE sprijină cooperarea statelor membre în materie de politică socială, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială şi în favoarea dezvoltării unei economii mai incluzive. În acest context, platforma europeană creată de Comisie oferă un cadru de acţiune tuturor părţilor implicate la nivel european, naţional şi regional.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 16 decembrie 2010, „Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială şi teritorială” [COM(2010) 758 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale este una dintre iniţiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020. Instituirea acesteia de către Comisie trebuie să sprijine acţiunea Uniunii Europene (UE), al cărei obiectiv este scoaterea a 20 de milioane de persoane din sărăcie şi din excluziune socială până în 2020.

Combaterea sărăciei la nivel european

Coordonarea politicilor statelor membre ale UE este esenţială pentru realizarea obiectivelor europene de combatere a sărăciei. Cooperarea acestora se bazează în special pe metoda deschisă de coordonare în materie de protecţie şi incluziune socială, precum şi pe statistici şi indicatori sociali comuni.

Progresele acestora sunt monitorizate şi evaluate de Comisie, în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În UE, şomajul este principala cauză de sărăcie şi excluziune. Însă şi numărul de lucrători săraci este în creştere din 2000. În plus, unele grupuri de populaţie sunt expuse unui risc mai important, în special:

 • copiii şi tinerii;
 • părinţi singuri şi gospodăriile cu persoane dependente;
 • femeile;
 • persoanele cu handicap şi familiile de care depind;
 • persoanele cu context migraţional şi anumite minorităţi etnice;
 • vârstnicii.

Există forme de excluziune severă, precum excluziunea de la locuinţă, excluziunea financiară, lipsa accesului la energie (în special la energie electrică şi încălzire) şi la alte necesităţi domestice esenţiale.

Obiectivele platformei

Platforma trebuie să reunească părţile implicate într-o iniţiativă de parteneriat pentru combaterea sărăciei. Aceste părţi implicate pot fi statele membre, instituţiile UE, autorităţile naţionale, regionale şi locale, precum şi partenerii sociali, ONG-urile şi chiar persoanele care se confruntă cu sărăcia.

Parteneriatul acestora vizează dezvoltarea de abordări comune în toate domeniile legate de incluziunea socială, în special cu privire la:

 • accesul la ocuparea unui loc de muncă, prin evaluarea strategiilor naţionale de incluziune şi a strategiei europene pentru dezvoltarea locurilor de muncă şi a competenţelor lucrătorilor;
 • accesul la servicii de bază şi la protecţie socială, în special în contextul îmbătrânirii populaţiei şi al înmulţirii situaţiilor de excluziune socială;
 • educaţie şi tineret, pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi a inegalităţilor în sistemul educaţional;
 • integrarea economică şi socială a migranţilor, printr-o nouă strategie europeană;
 • combaterea discriminărilor, în special în ceea ce priveşte minorităţile, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, dar şi îmbunătăţirea independenţei economice şi a tratamentului egal al femeilor;
 • accesul la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, la serviciile de reţea, financiare şi energetice.

Comisia încurajează inovarea socială şi modernizarea politicilor sociale prin schimburile de experienţă şi de bune practici. Platforma sprijină crearea de programe sociale inovatoare, precum şi dezvoltarea de instrumente de cooperare între statele membre.

În plus, platforma sprijină dezvoltarea economiei sociale, în vederea îmbunătăţirii cadrului juridic şi a accesului la finanţarea europeană, inclusiv bazându-se pe iniţiativa europeană de antreprenoriat social 2011 (EN). Întreprinderile sociale reprezintă 10 % din întreprinderile europene şi angajează 11 milioane de salariaţi, în special persoane în situaţie de excluziune.

Ţările partenere la procesul de extindere a UE şi politica europeană de vecinătate trebuie, de asemenea, să ia în considerare aceste obiective.

Finanţare

Obiectivele platformei trebuie realizate în principal de statele membre şi prin finanţări din Fondul social european (FSE), din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) şi din Programul PROGRESS pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială.

De asemenea, Instrumentul de microfinanţare Progress trebuie să ajute persoanele vulnerabile să creeze întreprinderi mici sau să exercite activităţi independente.

Context

Platforma oferă un cadru adaptat pentru asigurarea continuităţii acţiunii europene în materie de combatere a sărăciei. Astfel, va fi posibilă continuarea acţiunilor întreprinse pe durata Anului European 2010 de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii Sociale. Implementarea sa va fi evaluată anual în cadrul unei mari convenţii anuale care, împreună cu statele membre, va analiza progresele realizate în anul în curs şi va propune acţiuni pentru anul următor.

Ultima actualizare: 07.06.2011

Top