Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

Strategia Europa 2020 promovează o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Obiectivul strategiei este de a îmbunătăți competitivitatea UE, păstrând totodată modelul său de economie socială de piață și crescând în mod semnificativ eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor sale.

ACT

Comunicare a Comisiei din 3 martie 2010 intitulată Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii [COM(2010) 2020 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Criza economică și financiară a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei europene și a generat o deteriorare rapidă a mediului economic și social. Obiectivul strategiei Europa 2020 este de a se asigura că redresarea economică este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană până în 2020, ținând cont de provocările pe termen lung reprezentate de globalizare, de presiunea exercitată asupra resurselor și de îmbătrânire.

Strategia Europa 2020 trebuie să îi permită Uniunii Europene să atingă o creştere:

  • inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;
  • durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor şi mai competitivă;
  • favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forţei de muncă și a coeziunii sociale şi teritoriale.

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit cinci mari obiective de atins până în 2020 cel târziu:

  • creşterea la cel puțin 75 % a procentului din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani care are un loc de muncă;
  • investirea a 3 % din Produsul Intern Brut în cercetare şi dezvoltare;
  • reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 20 % a procentului energiilor regenerabile şi creşterea cu 20 % a eficienţei energetice;
  • reducerea ratei abandonului şcolar la mai puţin de 10 % şi creşterea la cel puțin 40 % a procentului diplomelor de învăţământ superior;
  • reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor ameninţate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.

Obiectivele strategiei Europa 2020 sunt susținute, de asemenea, de şapte iniţiative emblematiceTineretul în mişcare, agenda digitală pentru Europa,,Platforma europeană de combatere a sărăciei la nivel european şi în ţările UE: Uniunea inovării,Tineretul în mişcare, agenda digitală pentru Europa,,Platforma europeană de combatere a sărăciei o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,,Platforma europeană de combatere a sărăciei o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă,Platforma europeană de combatere a sărăciei.

La nivel european, piața unică, bugetul Uniunii Europene și politica externă europeană constituie instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Punerea în aplicare a strategiei în cadrul semestrului european

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin șase mari orientări ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii (recomandarea Consiliului din 13 iulie 2010) și patru orientări pentru politicile în materie de ocupare a forței de muncă în statele membre (decizia Consiliului din 21 octombrie 2010), care le înlocuiesc pe cele ale strategiei Lisabona (vezi Acte conexe).

Statele membre au fost invitate să transpună obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. În fiecare an, în aprilie, statele publică programele lor naționale de reformă în care prezintă acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea acestor obiective naționale.

Comisia este responsabilă cu monitorizarea progreselor. Comisia prezintă în fiecare an o revizuire a creșterii, evaluează agenda reformelor statelor membre și prezintă recomandări specifice pentru fiecare țară.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social Europeanși Comitetul Regiunilor Bilanțul Strategiei Europa 2020_x000b_ pentru o creștere inteligentă, durabilăși favorabilăincluziunii ( COM(2014) 130 final ) - Rectificare privind anexele 1 - 3 ( COM(2014) 130 final/2 ) [Nepublicate în Jurnalul Oficial].

După patru ani de la lansarea Strategiei Europa 2020, scopul prezentei comunicări este de a face un bilanț al primilor ani de punere în aplicare a strategiei.

Comisia a lansat o consultare publică (mai - octombrie 2014) pentru a culege opiniile tuturor părților interesate în contextul revizuirii intermediare a strategiei.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii din 30 mai 2012 - Acţiuni pentru stabilitate, creştere şi ocuparea forţei de muncă [ COM (2012) 299 final ].

În urma crizei economice, această comunicare explorează rolul UE şi al statelor membre în cadrul unei noi iniţiative pentru creştere economică, menită să repună economia EU pe fundamente solide. Comisia sugerează ca UE să valorifice: sursele externe de creştere, potenţialul finanţării UE în favoarea creşterii necesare în Europa şi potenţialul de creştere al uniunii economice şi monetare, al pieţei interne şi al capitalului uman.

Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre [Jurnalul Oficial L 308 din 24.11.2010].

Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii [Jurnalul Oficial L 191 din 23.7.2010].

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 25 şi 26 martie 2010. Consiliul European a aprobat principalele aspecte ale strategiei Europa 2020 pentru ocuparea locurilor de muncă şi creştere.

Ultima actualizare: 10.06.2014

Top