Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordul privind Spaţiul Economic European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Acordul privind Spaţiul Economic European

Acordul privind Spaţiul Economic European instituie o piaţă unică menită să faciliteze schimburile între Comunitatea Europeană şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS).

ACT

Decizia 94/1/CE, CECA a Consiliului şi a Comisiei din 13 decembrie 1993 privind încheierea Acordului privind Spaţiul Economic European între Comunităţile Europene, statele membre ale acestora şi Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei şi Confederaţia Elveţiană [Jurnalul Oficial L 1 din 3.1.1994].

Acordul privind Spaţiul Economic European – Act final – Declaraţii comune – Declaraţii ale guvernelor statelor membre ale Comunităţii şi ale statelor AELS – Acorduri – Proces-verbal convenit – Declaraţii ale uneia sau a mai multor părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European [Jurnalul Oficial L 1 din 3.1.1994]

SINTEZĂ

Acest acord vizează consolidarea relaţiilor economice şi comerciale ale Uniunii Europene cu ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS). Acesta extinde parţial cele patru libertăţi de circulaţie ale pieţei unice la aceste state şi stabileşte un regim de schimburi menit să asigure respectarea regulilor de concurenţă. Acordul nu constituie o piaţă fără frontiere şi nici o uniune vamală.

Părţile convin şi asupra consolidării anumitor domenii de cooperare, în special cercetarea şi dezvoltarea, mediul, educaţia şi politica socială.

Sunt excluse din sfera de aplicare a acestui acord produsele agricole şi de pescuit sau impozitarea indirectă (TVA şi accize). Aceste domenii fac obiectul unor acorduri specifice, distincte.

Libera circulaţie a mărfurilor

Liberalizarea schimburilor comerciale implică eliminarea taxelor vamale de import şi export (inclusiv a taxelor vamale cu caracter fiscal), a restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent aplicabile produselor provenite de la părţile contractante.

Regulile de origine sunt definite (în Protocolul nr. 4) fără a aduce atingere obligaţiilor asumate în cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

Produsele agricole şi pescăreşti fac obiectul unui regim progresiv, prevăzut de acorduri specifice.

Libera circulaţie a persoanelor

Acordul instituie principiul liberei circulaţii a lucrătorilor, salariaţi sau independenţi. Resortisanţii din Uniunea Europeană şi din ţările AELS au dreptul de a se deplasa pe teritoriul celeilalte părţi pentru a căuta un loc de muncă şi a desfăşura o activitate salarizată. Aceştia pot rămâne în ţara respectivă după ce au ocupat un loc de muncă.

Lucrătorii beneficiază de dreptul la tratament egal în materie de încadrare în muncă, remuneraţie şi condiţii de lucru. Libertatea de circulaţie trebuie facilitată, de asemenea, prin coordonarea dispoziţiilor privind accesul la locuri de muncă, la securitate socială şi la recunoaşterea diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor oficiale de calificare.

Dreptul de stabilire priveşte persoanele fizice şi societăţile. Acesta permite crearea de agenţii, sucursale şi filiale ale societăţilor care au sediul pe teritoriul uneia dintre părţi.

Libera circulaţie a serviciilor

Părţile elimină orice restricţii asupra libertăţii de a presta servicii, în special în ceea ce priveşte activităţile industriale, comerciale, artizanale şi profesiile liberale. Prestatorii de servicii pot să îşi desfăşoare temporar activităţile în ţara în care serviciul este prestat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului respectiv.

Libera circulaţie a capitalurilor

Acordul stabileşte principiul tratamentului egal în ceea ce priveşte piaţa capitalurilor şi creditarea. Este interzisă orice restricţie pe motive de naţionalitate, de rezidenţă sau loc de investiţie a capitalurilor.

Cu toate acestea, părţile pot lua măsuri corective sau de protecţie, în special în ceea ce priveşte diferenţele între reglementările cursului de schimb, în caz de perturbare a pieţei capitalurilor de către o parte sau de dificultăţi legate de balanţa sa de plăţi.

Dispoziţii instituţionale şi financiare

Se înfiinţează un Consiliu al SEE pentru punerea în aplicare a acordului. Acesta este format din membri ai Consiliului şi ai Comisiei şi dintr-un membru din partea fiecărui stat ale AELS. Preşedinţia Consiliului este exercitată prin rotaţie, la fiecare 6 luni. Consiliul este sprijinit în misiunea sa de un comitet consultativ al SEE, format dintr-un număr egal de membri ai Comitetului Economic şi Social European şi ai Comitetului Consultativ al AELS.

Mecanismul financiar prevăzut de acest acord trebuie să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre cele două părţi.

Context

Acordul privind SEE a fost semnat în 1992 între douăsprezece state membre şi cele şase state membre ale AELS, care includea atunci Austria, Elveţia, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Suedia. Acordul a intrat în vigoare abia în 1994, deoarece a fost respins de Elveţia. În 1995, Austria, Finlanda şi Suedia au aderat la Uniunea Europeană.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 94/1/CE, CECA

1.1.1994

-

JO L 1 din 3.1.1994

See also

  • Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) (EN)

Ultima actualizare: 08.01.2010

Top