Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tineretul în mişcare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Tineretul în mişcare

Iniţiativa emblematică „Tineretul în mişcare” are ca obiectiv situarea tinerilor în prim-planul activităţilor legate de crearea unei economii puternice bazate pe cunoaştere, cercetare şi inovare.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 15 September 2010 – Youth on the Move – An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union [COM(2010) 477 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor din 15 septembrie 2010 – Tineretul în mişcare – O iniţiativă de eliberare a potenţialului tinerilor de a realiza o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană [COM(2010) 477 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Educaţia şi formarea de calitate, integrarea cu succes pe piaţa forţei de muncă şi o mai bună mobilitate sunt esenţiale pentru eliberarea potenţialului tuturor tinerilor şi pentru a realiza obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru creşterea Uniunii Europene (UE). Tinerii se confruntă însă în continuare cu dificultăţi în aceste domenii. Prin urmare, prin intermediul iniţiativei emblematice „Tineretul în mişcare”, UE intenţionează să abordeze aceste provocări şi să ajute tinerii să reuşească într-o economie bazată pe cunoaştere.

Iniţiativa „Tineretul în mişcare” prezintă acţiuni principale noi, consolidează activităţile existente şi asigură implementarea lor la nivel naţional şi la nivelul UE, prin valorificarea sprijinului financiar din programele europene în acest domeniu şi din fondurile structurale. Această iniţiativă se concentrează pe patru aspecte:

Învăţarea de-a lungul vieţii

Strategia Europa 2020 stabileşte obiectivul de a reduce rata abandonului şcolar timpuriu la 10 %. În acest scop, trebuie luate măsuri care pun accentul pe prevenire şi care vizează elevii cu risc ridicat de abandon şcolar timpuriu. În iunie 2011, Consiliul a adoptat o recomandare privind combaterea părăsirii timpurii a şcolii pentru a aborda diferitele sale cauze. De asemenea, Comisia a înfiinţat un grup de experţi la nivel înalt privind lupta împotriva analfabetismului, însărcinat cu elaborarea de noi recomandări privind îmbunătăţirea competenţelor de citire în UE.

Comisia, în comunicarea sa privind un nou impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (EFP), reiterează importanţa modernizării acestui sector pentru a-i îmbunătăţi calitatea şi oferta. Fiind recunoscută contribuţia EFP la capacitatea de inserţie profesională a tinerilor şi la reducerea abandonului şcolar timpuriu, la finele anului 2010 s-a dat un nou elan cooperării în acest domeniu, prin adoptarea „Comunicatului de la Bruges”. Acesta defineşte obiective strategice pentru perioada 2011-2020 şi un plan de acţiune însoţit de măsuri concrete la nivel naţional şi de ajutor la nivel european.

Formarea profesională prin ucenicie şi stagii de calitate sunt esenţiale, pentru a permite tinerilor să se adapteze la cerinţele pieţei muncii şi astfel să se poată integra mai bine în cadrul acesteia. Astfel, Comisia va propune un cadru de calitate pentru stagii şi va ajuta statele membre ale UE să îmbunătăţească accesul şi participarea la stagii.

Recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale şi informale (învăţământul în afara sistemului educativ formal) pot facilita accesul la formarea complementară, în special pentru tinerii defavorizaţi. În acest scop, în 2011, Comisia va propune un proiect de recomandare a Consiliului în vederea îmbunătăţirii mecanismelor prin care statele membre recunosc acest tip de competenţe.

Învăţământul superior

Contribuţia învăţământului superior este esenţială pentru realizarea obiectivelor economiei bazate pe cunoaştere. Cu toate acestea, acest sector trebuie modernizat pentru ca această contribuţie să fie şi mai eficace şi pentru a realiza obiectivul Strategiei Europa 2020 de a aduce la 40 % procentajul tinerilor titulari ai unei diplome de învăţământ superior sau echivalent. În acest scop, în septembrie 2011, Comisia a prezentat o comunicare privind un nou program de acţiune consolidat pentru învăţământul superior.

Cooperarea şi concurenţa între instituţiile de învăţământ superior sunt puternic influenţate de performanţele lor. Cunoaşterea nivelului de performanţă al instituţiilor poate ajuta studenţii să îşi aleagă studiile şi poate facilita parteneriatele transnaţionale. Astfel, în iunie 2011, Comisia a prezentat rezultatele unui studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem multidimensional internaţional de clasificare a performanţelor învăţământului superior. Pe baza acestor rezultate, Comisia va continua dezvoltarea acestui instrument începând de la finele anului 2011.

Capacitatea de inovare a Europei este esenţială pentru asigurarea competitivităţii sale economice. Aceasta necesită dezvoltarea de parteneriate în domeniul cunoaşterii şi crearea de legături mai strânse între educaţie, cercetare şi inovare. În acest sens, Comisia a propus, în iunie 2011, instituirea unei agende strategice de inovare multianuală (EN), care să definească priorităţi pentru învăţământul superior, inovare şi antreprenoriat pentru următorii şapte ani.

Mobilitatea

Mobilitatea în scop educaţional permite tinerilor să acumuleze noi competenţe profesionale şi să îşi consolideze viitoarea capacitate de inserţie profesională. Totodată, mobilitatea în scop educaţional a permis sistemelor şi instituţiilor de educaţie şi formare profesională să devină mai accesibile, mai internaţionale şi mai eficiente. Pentru a oferi tuturor tinerilor ocazia de a efectua o parte din formare în străinătate, Comisia:

  • a creat un site web „Tineretul în mişcare” (EN) care oferă informaţii despre posibilităţile de studiu şi de mobilitate în UE;
  • a propus o recomandare a Consiliului către statele membre privind mijloacele de înlăturare a obstacolelor din calea mobilităţii în învăţământ;
  • va elabora un card „Tineretul în mişcare” pentru facilitarea procesului de integrare a participanţilor la mobilitate în străinătate;
  • în 2012, va dezvolta un paşaport european al competenţelor inspirat din Europass, care va facilita recunoaşterea în cadrul UE a competenţelor dobândite de tinerii europeni în afara sistemului educaţional formal.

Există în continuare obstacole în calea mobilităţii profesionale, prin care tinerii ar putea dobândi aptitudini şi competenţe noi. Din acest motiv, Comisia va pune în aplicare:

  • un proiect-pilot intitulat „Primul tău loc de muncă EURES” pentru a testa noi modalităţi de a ajuta tinerii să îşi găsească un loc de muncă în orice stat membru;
  • un „observator european al posturilor vacante”, care va permite identificarea posturilor vacante şi a competenţelor căutate în Europa.

Încadrarea în muncă a tinerilor

Pentru a contribui la obiectivul Strategiei Europa 2020 de creştere a ocupării forţei de muncă a persoanelor cu vârsta între 20 şi 64 ani la 75 %, este esenţială reducerea nivelului ridicat al şomajului în rândul tinerilor. În acest scop, tinerii trebuie să beneficieze de un sprijin sporit în tranziţia din sistemul educaţional către câmpul muncii, prin politici de activare sau măsuri sociale. În acelaşi timp, trebuie instituite măsuri de stimulare pentru a permite angajatorilor să angajeze debutanţi pe piaţa muncii. Trebuie acordată atenţie tinerilor în situaţii de risc, pentru a facilita reintegrarea lor în filierele de învăţământ sau de formare profesională sau pe piaţa muncii. Pentru a contribui la elaborarea de politici în acest domeniu, Comisia s-a angajat să efectueze o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare. De asemenea, Comisia a iniţiat un dialog între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă europene care s-au reunit în martie 2011 în vederea examinării abordărilor şi a măsurilor luate de aceste servicii în favoarea tinerilor slab calificaţi.

Activităţile independente şi antreprenoriatul trebuie considerate în egală măsură ca fiind bune modalităţi de reducere a şomajului în rândul tinerilor şi de combatere a excluziunii sociale. Este deci esenţial ca instituţiile de învăţământ, cu sprijinul sectorului public şi al celui privat, să încurajeze spiritul antreprenorial. Tinerii trebuie să beneficieze de mai multe posibilităţi şi sprijin pentru înfiinţarea unei întreprinderi sau pentru a desfăşura activităţi independente. În acest sens, Comisia încurajează o mai bună utilizare a noului Instrument european de microfinanţare Progress pentru sprijinirea tinerilor antreprenori potenţiali.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2010 privind iniţiativa Tineretul în mişcare – o abordare integrată ca răspuns la provocările cu care se confruntă tinerii [Jurnalul Oficial C 326 din 3.12.2010].

Consiliul a solicitat punerea în aplicare a iniţiativei „Tineretul în mişcare” în contextul Strategiei Europa 2020 şi în conformitate cu programul Educaţie şi formare profesională 2020. De asemenea, Consiliul a insistat că, într-un moment de constrângeri bugetare, sunt necesare optimizarea şi raţionalizarea obiectivelor şi a investiţiilor.

Ultima actualizare: 01.09.2011

Top