Help Print this page 
Title and reference
Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre

Această directivă stabileşte norme detaliate referitoare la cadrele bugetare naţionale ale statelor membre. Aceste norme se înscriu în contextul supravegherii bugetare din cadrul Uniunii Europene (UE). Normele sunt menite să contribuie la respectarea de către statele membre a obligaţiilor care le revin în temeiul Pactului de stabilitate şi de creştere.

ACT

Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre [Jurnalul Oficial L 306 din 23.11.2011].

SINTEZĂ

Directiva se aplică cadrelor bugetare naţionale ale statelor membre. Acestea din urmă desemnează ansamblul dispoziţiilor, regulilor şi instituţiilor datorită cărora administraţiile publice ale statelor membre aplică politica lor bugetară și fiscală.

Sistemul de contabilitate din sectorul public şi de raportare statistică

Statele membre trebuie să dispună de sisteme naţionale de contabilitate publică care să acopere în mod coerent şi exhaustiv toate subsectoarele administraţiei publice.

Aceste sisteme de contabilitate trebuie să permită statelor membre să asigure publicarea periodică a datelor bugetare aferente administraţiei publice, care sunt bazate pe contabilitatea de casă și care conțin informațiile necesare generării de date fiabile, conform conceptelor și definițiilor sistemelor de contabilitate națională.

De asemenea, sistemele naţionale de contabilitate din sectorul public trebuie suspuse unui control intern şi unei auditări independente.

În sfârșit, directiva invită Comisia să efectueze o evaluare a validității standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS) pentru statele membre, înainte de sfârșitul lui 2012.

Previziunile pentru planificarea bugetară

Statele membre trebuie să îşi bazeze planificarea bugetară pe cele mai realiste previziuni macroeconomice şi bugetare. Aceste previziuni includ o examinare a principalelor variabile bugetare în funcţie de diferite ipoteze privind evoluţia creşterii şi ratele dobânzii.

Statele membre publică previziunile lor macroeconomice şi bugetare, alături de metodologiile şi parametrii utilizaţi în acest sens. Acestea precizează, de asemenea, instituţia responsabilă cu elaborarea previziunilor.

Previziunile statelor membre sunt apoi comparate cu previziunile elaborate de Comisie. Aceasta din urmă trebuie, de asemenea, să publice metodologiile, ipotezele şi parametrii utilizaţi. Orice diferenţă semnificativă între previziunile statelor membre şi cele ale Comisiei trebuie descrisă şi motivată.

Regulile fiscale numerice

Supravegherea bugetară a UE trebuie să se bazeze, de asemenea, pe reguli fiscale numerice specifice fiecărui stat membru. Aceste reguli sunt menite să prevină deficitele publice excesive şi o datorie publică prea mare.

Regulile fiscale cu specific naţional includ, în special:

 • obiectivele şi domeniul de aplicare al regulilor;
 • o monitorizare eficace a respectării regulilor, bazată pe analize fiabile efectuate de organisme independente sau care beneficiază de autonomie funcţională faţă de autorităţile bugetare ale statelor membre;
 • consecinţele unei eventuale nerespectări a regulilor.

Cadrul bugetar pe termen mediu

Statele membre stabilesc un cadru bugetar pe termen mediu. Acest cadru se defineşte ca un ansamblu de proceduri care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul anual. Cadrul este însoţit de adoptarea unei planificări bugetare pe cel puţin trei ani.

Cadrul bugetar include, astfel, următoarele elemente:

 • obiective bugetare multianuale transparente şi detaliate în ceea ce priveşte, de exemplu, deficitul public sau datoria publică;
 • proiecţii pentru fiecare rubrică principală de cheltuieli şi venituri ale administraţiei publice;
 • o descriere a politicilor prevăzute pe termen mediu cu impact asupra finanţelor administraţiei publice;
 • o evaluare a modului probabil în care politicile prevăzute vor afecta sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice.

Context

Pactul de stabilitate şi de creştere reprezintă un ansamblu de reguli care instituie o supraveghere economică şi bugetară la nivel european pentru a garanta stabilitatea economică şi financiară a UE.

În 2011, Pactul de stabilitate şi de creştere a făcut obiectul unei ample reforme. Acesta include acum şase acte legislative care au intrat în vigoare la 13 decembrie 2011:

 • Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro;
 • Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro;
 • Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 de modificare a procedurilor de supraveghere a poziţiilor bugetare;
 • Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice;
 • Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 de modificare a procedurii de deficit excesiv;
 • Prezenta directivă privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre. În prezent, aceasta este aplicabilă integral, deoarece termenul limită pentru transpunerea sa de către statele membre a fost 31 decembrie 2013, dat fiind că la sfârșitul lui 2012 Comisia trebuia să prezinte un raport intermediar privind stadiul aplicării.

REFERINŢE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2011/85/UE

13.12.2011

31.12.2013

JO L 306 din 23.11.2011

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliuși Parlamentul European Către punerea în aplicare a unor standarde armonizate de contabilitate pentru sectorul public în statele membre Caracterul adecvat al IPSAS pentru statele membre [ COM(2013) 114 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport al Comisiei către Parlamentul Europeanși Consiliu privind calitatea datelor fiscale raportate de statele membre în 2013 [ COM(2014) 122 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul se bazează pe principalele rezultate ale raportării privind procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) din 2013. În ansamblu, concluzia Comisiei este că progresele înregistrate în ceea ce privește calitatea raportării datelor fiscale au continuat în 2013.

Ultima actualizare: 27.06.2014

Top