Help Print this page 
Title and reference
Agenda UE pentru drepturile copilului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Agenda UE pentru drepturile copilului

Agenda prezentată de Comisie este menită să consolideze promovarea şi protecţia drepturilor copilului prin punerea în practică a principiilor enunţate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE) şi a standardelor internaţionale în domeniu. Aceasta cuprinde o serie de acţiuni menite să stimuleze o mai bună integrare a bunăstării şi protecţiei copiilor în politicile Uniunii.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 15 februarie 2011, intitulată „O agendă a UE pentru drepturile copilului” [COM(2011) 60 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Tratatul de la Lisabona face din promovarea şi protecţia drepturilor copilului unul dintre obiectivele Uniunii Europene (UE). De altfel, aceste drepturi sunt înscrise în Carta drepturilor fundamentale a UE, care încurajează autorităţile publice şi instituţiile private să facă din respectarea interesului superior al copilului un element-cheie în definirea şi punerea în aplicare a măsurilor care vizează copiii. De asemenea, toate statele membre au semnat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (CDC).

Agenda UE pentru drepturile copilului este menită să asigure că toate politicile UE cu repercusiuni asupra copiilor respectă drepturile acestora. Aceasta defineşte principiile şi obiectivele UE în domeniu şi prezintă 11 acţiuni pe care Comisia le va întreprinde în anii următori.

Principii generale

În conformitate cu Strategia pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană, Comisia trebuie să vegheze la respectarea drepturilor fundamentale, prin urmare, şi a drepturilor copilului, pe întreaga durată a procedurii legislative şi a punerii în aplicare a legislaţiei.

De asemenea, Comisia se angajează să colaboreze cu organizaţiile competente pentru a produce date fiabile, comparabile şi oficiale, care să permită elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor privind drepturile copilului pe baza unor date solide.

În sfârşit, executivul european se angajează să continue şi să îşi consolideze cooperarea cu părţile interesate, precum şi să stimuleze schimbul de bune practici cu şi între autorităţile naţionale responsabile cu protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Obiective

 • O justiţie în interesul copilului: fie că sunt victime, martori, suspecţi, solicitanţi de azil sau atunci când părinţii lor divorţează, copii se pot confrunta cu sistemul judiciar din multiple motive. Uniunea trebuie să le ofere acces la justiţie, ţinând seama de nevoile lor specifice şi de vulnerabilitatea lor.
 • Protejarea copiilor în situaţii de vulnerabilitate: acţiunea UE trebuie să se concentreze, îndeosebi, asupra acelor categorii de copiii deosebit de vulnerabile, cum sunt copiii supuşi riscului sărăciei şi excluziunii sociale, copiii cu handicap, copiii solicitanţi de azil şi copiii romi sau copiii dispăruţi. La un alt nivel, tinerii internauţi sunt, de asemenea, vulnerabili, deoarece riscă să fie expuşi unor conţinuturi dăunătoare sau pot deveni victime ale hărţuirii în spaţiul digital.
 • Promovarea şi protejarea drepturilor copilului în contextul acţiunii externe a UE: Uniunea doreşte să facă din promovarea şi protejarea drepturilor copilului o prioritate în cadrul relaţiilor sale cu ţările terţe. Aceasta va lupta, în special, pentru a combate violenţa împotriva copiilor, munca infantilă, implicarea copiilor în grupările armate şi în turismul sexual, prin intermediul cooperării bilaterale şi multilaterale, al instrumentelor comerciale şi al ajutorului umanitar.
 • Sensibilizarea copiilor: sondajele Eurobarometru arată că 76 % din copii chestionaţi nu sunt conştienţi că au drepturi, iar 79 % dintre aceştia nu ştiu cui să i se adreseze în caz de nevoie. Uniunea doreşte să asigure o mai bună informare a copiilor cu privire la drepturile lor, pentru ca aceştia să poată participa la deciziile care îi privesc.

Acţiuni

UE propune 11 acţiuni care vizează promovarea şi protejarea drepturilor copilului, şi anume:

 • adoptarea unei propuneri de directivă care să confere o protecţie sporită victimelor vulnerabile, îndeosebi copiilor;
 • prezentarea unei propuneri de directivă de stabilire a unor măsuri de protecţie speciale destinate persoanelor suspectate care sunt vulnerabile, îndeosebi copiilor;
 • revizuirea legislaţiei UE de facilitare a recunoaşterii şi executării hotărârilor privind răspunderea părintească;
 • promovarea orientărilor Consiliului Europei privind o justiţie în interesul copilului şi luarea acestora în considerare în elaborarea legislaţiei civile şi penale;
 • sprijinirea activităţilor de formare a judecătorilor şi a altor profesionişti din domeniu pentru a favoriza o participare optimă a copiilor la sistemele judiciare;
 • o mai bună formare a autorităţilor care se ocupă de minorii originari din ţările terţe neînsoţiţi de un adult la sosirea lor pe teritoriul UE;
 • acordarea unei atenţii deosebite copiilor în cadrul măsurilor luate de statele membre pentru integrarea romilor;
 • încurajarea introducerii rapide a liniei europene directe 116 000 pentru copiii dispăruţi şi a mecanismelor de alertă în cazul răpirii copiilor;
 • adoptarea de măsuri în cadrul Programului UE pentru un internet mai sigur, menite să combată hărţuirea, manipularea psihologică în scopuri sexuale, expunerea la conţinuturi dăunătoare şi alte riscuri la care sunt supuşi tinerii internauţi;
 • punerea în aplicare a Orientărilor UE privind promovarea şi protejarea drepturilor copilului în cadrul relaţiilor cu ţările terţe, precum şi a Orientărilor UE privind copiii şi conflictele armate;
 • crearea unui punct unic de acces pe site-ul EUROPA destinat copiilor, care să le faciliteze accesul la informaţii privind Uniunea şi drepturile lor.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei din 4 iulie 2006, intitulată „Către o strategie europeană privind drepturile copilului” [COM(2006) 367 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 14.06.2011

Top