Help Print this page 
Title and reference
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale

Comunicarea prezintă strategia Comisiei pentru aplicarea efectivă a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE). Comunicarea reprezintă o reflecţie asupra drepturilor fundamentale în cadrul procesului legislativ, inclusiv în metodologia Comisiei pentru etapa pregătitoare a acestui proces, precum şi în punerea în aplicare a legislaţiei UE.

ACT

Comunicare a Comisiei din 19 octombrie 2010 – Strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană [COM(2010) 573 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona din 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE) a dobândit un caracter juridic obligatoriu. Acest nou statut al cartei întăreşte acţiunile Uniunii cu privire la respectarea drepturilor fundamentale. Această comunicare prevede o strategie pentru implementarea cartei în mediul juridic curent.

Scopul strategiei Comisiei este de a asigura aplicarea efectivă a drepturilor fundamentale definite în cartă. În această privinţă, Uniunea însăşi trebuie să fie exemplară, astfel încât:

 • să permită oamenilor care trăiesc în Uniune să se bucure de drepturile înscrise în cartă;
 • să construiască încrederea reciprocă între ţările UE;
 • să construiască încrederea publică în politicile UE;
 • să sporească credibilitatea acţiunilor externe ale UE privind drepturile omului.

O cultură a drepturilor fundamentale în cadrul Comisiei

Comisia efectuează controale periodice pentru a se asigura că propunerile şi actele sale legislative sunt compatibile cu carta. Cu toate acestea, ea trebuie să consolideze aceste controale în cadrul departamentelor care formulează propunerile şi actele, introducând o „cultură a drepturilor fundamentale” în toate etapele procedurii. Acest lucru este important mai ales pentru evaluarea necesităţii şi a proporţionalităţii propunerilor, în special ţinând cont de faptul că unele drepturi sunt absolute (de exemplu, demnitatea umană, interzicerea torturii etc.), iar altele pot fi supuse unor limitări în anumite condiţii.

Comisia are o metodologie de a se asigura că sunt efectuate controale sistematice şi riguroase privind respectul faţă de drepturile fundamentale la elaborarea propunerilor legislative în timpul:

 • consultărilor pregătitoare;
 • evaluărilor impactului;
 • elaborării proiectelor de acte.

De asemenea, Comisia efectuează controale pentru a asigura reflectarea cartei în evaluările ex post ale instrumentelor UE. Sunt necesare însă eforturi suplimentare pentru o mai bună punere în practică a metodologiei. Se va acorda atenţie în special propunerilor şi actelor care pun probleme specifice de compatibilitate cu un anumit drept fundamental protejat de cartă sau care vizează promovarea unui asemenea drept.

Carta şi procesul legislativ

Având în vedere că metodologia Comisiei se aplică numai etapei pregătitoare a procesului legislativ, propunerile sale pot face obiectul unor modificări aduse de Consiliu sau Parlamentul European fără a se efectua controale sistematice privind impactul şi compatibilitatea modificărilor cu drepturile fundamentale. În consecinţă, Comisia este dispusă să ajute celelalte instituţii la examinarea modificărilor acestora din perspectiva cartei. În cazurile în care modificările aduse propunerii sale nu garantează în mod suficient respectul faţă de drepturile fundamentale, Comisia îşi va anunţa opoziţia faţă de scăderea standardelor de protecţie şi va lua măsuri, care pot include, dacă este cazul, retragerea propunerii. Orice proiecte de modificări care pot fi incompatibile cu carta trebuie tratate printr-un dialog interinstituţional transparent.

Carta şi ţările UE

Ţările UE au obligaţia de a respecta carta numai când implementează legislaţia UE. Comisia va lua măsuri de a asigura respectarea drepturilor fundamentale în ţările UE astfel:

 • reamintindu-le această obligaţie şi ajutându-le la implementarea corectă a legislaţiei UE;
 • lansând proceduri de sancţionare împotriva ţărilor UE care încalcă această obligaţie.

Informarea publicului

Publicul trebuie să fie mereu bine informat cu privire la drepturile înscrise în cartă şi la modalităţile de aplicare a acestor drepturi în cazul în care ele sunt încălcate, în special cu privire la apărarea drepturilor copilului. Este esenţial ca publicul să fie conştient de căile de atac disponibile şi să deţină toate informaţiile adecvate de care are nevoie pentru a obţine remedii. Prin urmare, Comisia intenţionează să ia măsuri orientate şi adaptate pentru a aborda eventualele dificultăţi legate de comunicare, cum ar fi:

 • activităţile suplimentare de informare privind rolul şi puterile Uniunii în domeniul drepturilor fundamentale;
 • acţiunile pentru asigurarea disponibilităţii informaţiilor privind căile de atac, în special prin portalul e-justiţie.

Rapoartele anuale privind aplicarea cartei

Pentru a analiza progresele realizate în implementarea cartei şi a asigura schimburile regulate de opinii cu Parlamentul European şi Consiliul, Comisia va întocmi rapoarte anuale privind aplicarea cartei. Rapoartele vor fi pregătite în strânsă colaborare cu toate instituţiile şi părţile interesate relevante.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE [COM (2012) 169 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport a urmat unui sondaj Eurobarometru care a arătat că respondenţii din întreaga UE doresc să fie mai bine informaţi despre Carta drepturilor fundamentale a UE. Raportul a analizat progresele realizate în asigurarea punerii în aplicare efective a Cartei, prezentând evoluţiile importante din 2011 şi concluzionând că UE a luat o serie de măsuri concrete pentru aplicarea efectivă a Cartei. Printre acestea, se numără:

 • urmarea unei politici riguroase de asigurare a aplicării dreptului cetăţenilor la libera circulaţie;
 • promovarea drepturilor copilului prin adoptarea Agendei UE pentru drepturile copilului şi a unor noi norme privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării lor sexuale şi a pornografiei infantile;
 • consolidarea drepturilor victimelor şi a drepturilor procedurale, prin propunerea unui nou set de instrumente pentru a garanta că victimele sunt tratate cu respect şi demnitate;
 • reiterarea de către Comisiei a respingerii ferme a tuturor formelor şi manifestărilor de xenofobie şi rasism;
 • contribuţia la competitivitatea UE – dreptul la o cale de atac eficientă în instanţă este important pentru asigurarea respectării legislaţiei economice a UE, care contribuie la creşterea economică. Acesta asigură întreprinderilor posibilitatea de a-şi susţine drepturile conferite de legislaţia UE.

Raportul a evidenţiat, de asemenea, paşii importanţi realizaţi în pregătirea propunerii unor noi norme privind protecţia datelor, prevăzută a fi prezentată în 2012.

Ultima actualizare: 05.02.2013

Top