Help Print this page 
Title and reference
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

Maladiile transmisibile pot reprezenta o ameninţare majoră pentru sănătatea cetăţenilor, cu atât mai mult cu cât acestea se pot propaga pe întreaga suprafaţă a globului într-un interval scurt de timp. Pentru a putea acţiona în mod eficace şi prompt în eventualitatea producerii unor epidemii, este necesară consolidarea capacităţii Uniunii de a controla focarele de boli. Iată de ce autorităţile europene au decis să înfiinţeze un Centru European de Prevenire şi Control al Bolilor.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire şi Control al Bolilor.

SINTEZĂ

Sindromul respirator acut sever (SRAS) reprezintă un exemplu recent al vitezei rapide cu care noile maladii pot să apară şi să se propage. În doar câteva săptămâni, SRAS s-a propagat efectiv în Canada, în Europa şi în Asia, provenind din sudul Chinei. În vederea izolării focarelor de boli infecţioase şi limitării în cel mai scurt timp a propagării acestora, este aşadar necesar a dispune de un mecanism care să permită reacţii rapide şi acţiuni eficace.

Uniunea Europeană (UE) dispune deja de o reţea de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate. Cu toate acestea, eficacitatea acestei reţele, administrată de către Comisie şi bazată pe cooperarea dintre statele membre începând din 1991, este pur şi simplu insuficientă în vederea protejării în mod eficient a cetăţenilor europeni împotriva ameninţărilor reprezentate de maladiile transmisibile, inclusiv de ameninţarea de diseminare deliberată a unor agenţi infecţioşi („bioterorism”). Crearea unui Centru European de Prevenire şi Control al Bolilor s-a dovedit aşadar a fi indispensabilă pentru o coerenţă şi o eficacitate mai ridicate în cadrul acţiunilor comunitare.

MISIUNE

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor are misiunea de a identifica, evalua şi comunica ameninţările pe care maladiile transmisibile le pot reprezenta pentru sănătate.

În cadrul misiunii sale, Centrul:

  • caută, colectează, evaluează şi difuzează datele ştiinţifice şi tehnice relevante;
  • furnizează avize ştiinţifice şi oferă asistenţă ştiinţifică şi tehnică, inclusiv în domeniul formării;
  • furnizează informaţii Comisiei, statelor membre, agenţiilor comunitare şi organizaţiilor internaţionale care activează în domeniul sănătăţii publice;
  • coordonează reţelele europene ale organismelor care îşi desfăşoară activitatea în domenii legate de misiunea proprie şi gestionează reţelele de supraveghere specială;
  • realizează schimburi de informaţii, de expertiză şi de cele mai bune practici şi facilitează elaborarea şi punerea în aplicare aacţiunilor comune.

SARCINI PRINCIPALE

Sarcinile principale ale Centrului sunt supravegherea epidemiologică, alertarea precoce şi reacţia, avize ştiinţifice, asistenţă tehnică oferită statelor membre şi ţărilor terţe, precum şi acţiunile de sprijinire şi dezvoltare în vederea identificării ameninţărilor sanitare noi.

Supravegherea epidemiologică şi crearea de reţele de laboratoare

Centrul are sarcina de a dezvolta supravegherea epidemiologică la nivel comunitar. Acesta îşi va asuma în mod progresiv misiunile operaţionale ale reţelei europene a bolilor transmisibile. Centrul susţine activităţile în reţea ale instanţelor competente recunoscute de către statele membre prin administrarea reţelelor de supraveghere specializate. În acest context, acesta armonizează metodele de supraveghere, controlează şi evaluează activităţile de supraveghere ale reţelelor de laboratoare specializate în vederea asigurării unui caracter optim de funcţionare. Încurajând cooperarea dintre laboratoarele specializate, Centrul favorizează astfel dezvoltarea unei capacităţi suficiente de diagnosticare, depistare, identificare şi caracterizare a agenţilor infecţioşi care ar putea ameninţa sănătatea publică.

Aviz ştiinţific

Centrul furnizează avize ştiinţifice independente, avize ale experţilor, date şi informaţii. În acest sens, Centrul se asigură că dispune de cea mai bună expertiză posibilă. Dacă, pentru o anumită problemă, nu este disponibilă expertiza provenită din reţelele de supraveghere specializate existente, Centrul poate crea grupuri ştiinţifice independente ad hoc.

Centrul emite un aviz ştiinţific la cererea Comisiei, a Parlamentului European sau a unui stat membru. Poate, de asemenea, să emită un aviz din proprie iniţiativă.

Sistemul de alertă precoce şi de reacţie

Centrul susţine Comisia gestionând Sistemul de alertă precoce şi de reacţie (SAPR) şi asigurând, împreună cu statele membre, capacitatea de reacţie coordonată. În caz de alertă, responsabilitatea de a acţiona continuă să le revină statelor membre şi Comisiei, însă funcţionarea tehnică a SAPR va fi asigurată de către Centru şi reţelele acestuia. În caz de necesitate, Centrul îşi va coordona acţiunile cu cele ale altor agenţii europene interesate, precum Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi Agenţia Europeană pentru Medicamente.

Asistenţa şi formarea ştiinţifică şi tehnică

Comitetul, statele membre, ţări terţe şi organizaţii internaţionale, îndeosebi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pot solicita Centrului să ofere asistenţă ştiinţifică sau tehnică în orice domeniu acoperit de misiunea sa. Această asistenţă poate consta din acordarea de asistenţă în vederea elaborării măsurilor de protecţie care trebuie luate ca reacţie la ameninţările aduse sănătăţii umane, în vederea furnizării asistenţei specializate, precum şi în vederea mobilizării şi coordonării echipelor de investigaţii.

Centrul susţine şi coordonează programele de formare, ajutând statele membre şi Comisia să îşi asigure un număr suficient de specialişti formaţi, în special în domeniile supravegherii epidemiologice şi al investigaţiilor pe teren.

Identificarea ameninţărilor noi pentru sănătatea publică

În colaborare cu statele membre, Centrul stabileşte proceduri de supraveghere în vederea căutării, colectării, adunării şi analizării informaţiilor care permit identificarea ameninţărilor noi pentru sănătate. Printre altele, Centrul comunică Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei o evaluare anuală a ameninţărilor actuale şi viitoare. Acesta informează, de asemenea, în cel mai scurt termen, Comisia şi statele membre cu privire la constatările care reclamă atenţie imediată.

Comunicări privind activităţile Centrului

Centrul veghează la furnizarea rapidă pentru public de informaţii obiective, fiabile şi uşor accesibile privind rezultatele activităţilor şi ale lucrărilor sale. În acest sens, el pune la dispoziţia publicului larg informaţii, în special pe un site de internet special.

ORGANIZARE

Structurile Centrului sunt concepute după modelul celorlalte agenţii europene independente. Centrul este format din:

  • un consiliu de administraţie, alcătuit dintr-un membru desemnat de către fiecare stat membru, doi membri desemnaţi de către Parlamentul European şi trei membri desemnaţi de către Comisie. Acesta asigură îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor Centrului, prin adoptarea programului acestuia de lucru şi a regulamentului financiar;
  • un director, asistat de un număr redus de subordonaţi. Directorul se ocupă în special de gestiunea zilnică a Centrului, de elaborarea şi de punerea în practică a programului de lucru;
  • un forum consultativ alcătuit din reprezentanţii instanţelor competente naţionale. Forumul este un organism care permite schimbul de informaţii cu privire la ameninţările asupra sănătăţii şi punerea în comun a cunoştinţelor.

OPERAŢIONAL DIN 2005

Centrul este operaţional din luna mai 2005. Acesta are un efectiv de aproximativ o sută de persoane şi un buget de 48 de milioane de euro pentru primii săi trei ani de activitate.

Centrul are sediul la Stockholm (Suedia).

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

20.5.2004

-

JO L 142 din 30.4.2004

See also

Ultima actualizare: 17.05.2011

Top