Help Print this page 
Title and reference
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Această agenţie are ca misiune a furniza, instanţelor comunitare, statelor membre şi mediilor interesate, datele tehnice, ştiinţifice şi economice utile în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Agenţia are ca misiune:

 • colectarea şi analizarea datelor tehnice, ştiinţifice şi economice privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă în statele membre şi difuzarea acestora către instanţele comunitare, celelalte state membre şi mediile interesate;
 • colectarea şi analizarea datelor tehnice, ştiinţifice şi economice privind cercetarea în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi difuzarea rezultatelor acestei activităţi de cercetare;
 • promovarea şi sprijinirea cooperării şi a schimbului de informaţii şi de experienţă între statele membre, în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, inclusiv informaţii despre programele de formare;
 • organizarea de conferinţe şi seminarii (de exemplu, Săptămâna europeană pentru securitate şi sănătate la locul de muncă), precum şi schimburi de experţi din statele membre în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă;
 • punerea la dispoziţia instanţelor comunitare şi a statelor membre informaţiile obiective de natură tehnică, ştiinţifică şi economică, necesare pentru a formula şi a aplica politici de protecţie judicioase şi eficiente menite să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
 • instituirea, în cooperare cu statele membre, şi coordonarea unei reţele de informaţii care să includă agenţiile şi organizaţiile naţionale, comunitare (Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă) şi internaţionale care oferă acest tip de informaţii şi servicii;
 • strângerea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor în probleme de securitate şi sănătate la locul de muncă de la şi către ţări terţe şi organizaţii internaţionale: Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Pan-Americană a Sănătăţii (OPAS), Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) etc.;
 • oferirea de date tehnice, ştiinţifice şi economice privind metodele şi instrumentele pentru punerea în aplicare a activităţilor preventive (în special în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii) şi inventarierea bunelor practici;
 • contribuirea la dezvoltarea strategiilor şi a programelor de acţiune comunitare cu privire la promovarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, fără a aduce atingere competenţelor Comisiei;
 • asigurarea faptului că informaţiile difuzate sunt inteligibile pentru utilizatorii finali.

Agenţia colaborează cât mai strâns posibil cu instituţiile, fundaţiile, organismele specializate şi programele existente la nivelul comunitar, pentru a se evita orice suprapuneri. Agenţia colaborează în special cu Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă.

Agenţia trebuie să înfiinţeze o reţea care să cuprindă:

 • principalele elemente componente ale reţelelor naţionale de informaţii, inclusiv organizaţiile naţionale ale partenerilor sociali, în conformitate cu legislaţia naţională;
 • punctele nodale naţionale;
 • centrele tematice europene.

Statele membre informează Agenţia în mod periodic în legătură cu principalele elemente componente ale reţelelor lor naţionale de informaţii privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Autorităţile naţionale competente asigură coordonarea şi transmiterea informaţiilor care vor fi furnizate Agenţiei la nivel naţional.

Agenţia are personalitate juridică. Structura sa de administraţie şi de gestiune este alcătuită dintr-un consiliu de administraţie, un birou şi un director.

Consiliul său de administraţie este alcătuit din 78 de membri, dintre care 25 de membri reprezintă guvernele statelor membre, 25 de membri reprezintă organizaţii patronale, 25 de membri reprezintă organizaţiile lucrătorilor şi trei membri reprezintă Comisia. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de trei ani, putând fi prelungit. Sediul agenţiei este la Bilbao (Spania).

Consiliul de administraţie stabileşte obiectivele strategice ale Agenţiei. Acesta adoptă mai ales bugetul, programul de lucru pe patru ani şi programul de lucru anual al Agenţiei, pe baza unui proiect întocmit de către director, după consultarea Comisiei şi a Comitetului Consultativ pe probleme de securitate, igienă şi protecţie a sănătăţii la locul de muncă. Consiliul de administraţie adoptă, cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport anual general asupra activităţilor Agenţiei.

Consiliul de administraţie stabileşte un birou cu 11 membri. Acest birou este alcătuit dintr-un preşedinte şi trei vicepreşedinţi ai consiliului de administraţie, un coordonator pentru cele trei grupuri de reprezentanţi (angajatori, lucrători şi Comisie) şi un reprezentant suplimentar pentru fiecare dintre aceste grupuri. Biroul controlează punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administraţie şi ia toate măsurile necesare în vederea bunei administrări a Agenţiei în intervalul dintre reuniunile consiliului de administraţie.

Agenţia este condusă de un director numit de consiliul de administraţie.

Începând din noiembrie 2003, regulamentul care pusese bazele Agenţiei la Bilbao este în conformitate cu noul Regulament financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (iunie 2002) şi cu Regulamentul privind accesul publicului la documente (mai 2001).

Constituirea efectivă a Agenţiei

Reuniunea iniţială a Consiliului de administraţie a Agenţiei a avut loc în 25 şi 26 octombrie 1995 la sediul Agenţiei din Bilbao (Spania).

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2062/94

18.7.1994

-

JO L 216 din 20.8.1994

A se vedea actul/actele de modificare

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1643/95

29.6.1995

-

JO L 156 din 7.7.1995

Regulamentul (CE) nr. 1654/2003

30.10.2003

-

JO L 245 din 29.9.2003

Regulamentul (CE) nr. 1112/2005

4.7.2005

-

JO L 184 din 15.7.2005

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council regarding the Commission's Report on the European Agency for Safety and Health at Work [COM(2001)163 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu cu privire la raportul Comisiei privind Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă [raport privind progresele înregistrate între 1996-2000] [COM(2001)163 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

See also

Ultima actualizare: 26.10.2005

Top