Help Print this page 
Title and reference
Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională

Recomandarea stabilește un nou instrument de referință menit să sprijine țările UE și țările participante pentru a dezvolta, îmbunătăți, orienta și evalua calitatea propriilor sisteme de educație și formare profesională. Cadrul european de referință pentru asigurarea calității este menit să stimuleze transparența și, astfel, mobilitatea, oferind un instrument comun pentru dezvoltarea unor practici de gestionare a calității.

ACT

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională [Jurnalul Oficial C 155 din 8.7.2009].

SINTEZĂ

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității este un nou instrument de referință menit să sprijine autoritățile țărilor UE să promoveze și să monitorizeze îmbunătățirea sistemelor lor de educație și formare profesională (EFP).

Mecanismele de asigurare a calității pot fi folosite ca o abordare sistematică pentru modernizarea sistemelor educaționale, în special prin îmbunătățirea eficacității formării. Prin urmare, acestea ar trebui să stea la baza fiecărei inițiative politice în domeniul EFP.

Țările UE sunt invitate să dezvolte și să utilizeze acest instrument în mod voluntar. Principalii utilizatori ai cadrului de referință vor fi autoritățile naționale și regionale, precum și organismele publice și private responsabile cu asigurarea și îmbunătățirea calității EFP.

Aplicare

Ca instrument de referință, cadrul oferă sugestii metodologice pentru a ajuta țările UE să evalueze în mod clar și coerent dacă măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității sistemelor lor EFP au fost implementate și dacă este necesară revizuirea acestora.

Metodologia propusă de cadrul de referință se bazează pe:

  • un ciclu care constă din patru faze (planificare, punere în aplicare, evaluare și revizuire) descrise pentru furnizorii/sistemele EFP;
  • criterii de calitate și descriptori reprezentativi pentru fiecare fază a ciclului (anexa I);
  • indicatori comuni pentru evaluarea obiectivelor, metodelor, procedurilor și rezultatelor formării - unii indicatori trebuie să se bazeze pe date statistice, iar alții sunt de ordin calitativ (anexa II).

Recomandarea pune accentul pe o cultură a îmbunătățirii calității și a responsabilității la toate nivelurile, și anume la nivelul sistemelor EFP, al furnizorilor EFP și la nivelul acordării calificărilor. Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională acordă importanță autoevaluării sistematice. Cadrul include mecanisme de evaluare internă și externă care trebuie definite de țările UE. Aceasta va permite colectarea de feedback în legătură cu progresele realizate.

Pe baza cadrului de referință, țările UE au trebuit să dezvolte abordări pentru îmbunătățirea sistemelor lor naționale de asigurare a calității, până cel târziu la 18 iunie 2011. Toate părțile interesate au trebuit să se implice în această activitate de dezvoltare.

Rețeaua europeană de asigurare a calității

Recomandarea încurajează țările UE să participe în mod activ la Rețeaua europeană de asigurare a calității în educație și formare profesională, ca o bază pentru dezvoltarea în continuare a unor principii și instrumente comune în vederea îmbunătățirii calității EFP la nivel național, regional și local.

De asemenea, recomandarea încurajează țările UE să desemneze puncte naționale de referință pentru asigurarea calității EFP, care să reunească organismele competente și să implice toate părțile interesate la nivel național și regional. Aceste puncte de referință promovează dezvoltarea dinamică și concretă a cadrului la nivel național, sprijină autoevaluarea țărilor UE și a activității rețelei și diseminează informațiile relevante tuturor părților interesate.

Context

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională face parte dintr-o serie de inițiative europene menite să încurajeze mobilitatea. Acesta facilitează punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor (CEC) și a Sistemului european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET).

Recomandarea este un răspuns la rezoluțiile Consiliului European de la Barcelona din 2002, care a stabilit drept obiectiv ca sistemele europene de educație și formare să devină o referință la nivel mondial până în 2010. Aceasta se înscrie, de asemenea, în contextul procesului de la Copenhaga pentru relansarea cooperării în domeniul educației și formării profesionale.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională [ COM/2014/ 30 final din 28.1.2014 - nepublicatîn Jurnalul Oficial].

Acesta este primul raport privind progresele înregistrate în asigurarea calității în EFP în Uniunea Europeană, după adoptarea recomandării. Principalele concluzii sunt următoarele:

  • Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET) a contribuit la promovarea unei culturi a calității în EFP în țările europene, precum și la aplicarea sa practică mai ales prin dezvoltarea măsurilor operaționale în cardul rețelei EQAVET.
  • Măsurile s-au concentrat pe furnizarea instituțională, bazată pe școală (în principal, EFP inițială și o parte din EFP continuă), având un impact mai puțin vizibil asupra componentei învățării prin muncă și asupra furnizării non-formale (care alcătuiește cea mai mare parte a EFP continue, dar ar putea, de asemenea, să joace un rol cheie în EFP inițială din sistemele duale).
  • Abordarea flexibilă a EQAVET, care pune la dispoziție instrumente pentru selecție și ajustare, a facilitat utilizarea sa, dar, în același timp, i-a redus potențialul în calitate de limbaj comun și de cadru conceptual la nivelul țărilor.

Prin urmare, a reieșit o nevoie clară de cooperare consolidată cu alte instrumente europene pentru asigurarea calității și a transparenței.

Ultima actualizare: 15.06.2014

Top