Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadrul strategic pentru multilingvism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cadrul strategic pentru multilingvism

Această comunicare prezintă strategia Comisiei pentru promovarea multilingvismului în societatea europeană, în activităţile economice şi în cadrul Comisiei, în sine. Obiectivul strategiei este de a consolida competenţele lingvistice ale cetăţenilor, astfel încât fiecare cetăţean să dobândească competenţe practice în cel puţin alte două limbi, în afara limbii sale materne.

ACT

Communication from the Commission of 22 November 2005 - A new framework strategy for multilingualism [COM(2005) 596 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2005 intitulată „Un nou cadru strategic pentru multilingvism” [COM(2005) 596 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Conceptul de multilingvism se referă atât la capacitatea unei persoane de a utiliza mai multe limbi, cât şi la coexistenţa mai multor comunităţi într-o zonă geografică dată.

Politica Comisiei în domeniul multilingvismului îşi propune trei obiective:

 • să încurajeze învăţarea limbilor străine şi să promoveze diversitatea lingvistică în societate;
 • să promoveze o economie multilingvă performantă;
 • să ofere cetăţenilor acces la legislaţia, procedurile şi informaţiile despre Uniunea Europeană în propriile lor limbi.

Comunicarea prezintă diversele acţiuni menite să promoveze învăţarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică:

Principalele domenii de acţiune

Comisia propune următoarele acţiuni pentru promovarea unei societăţii multilingve:

 • implementarea Indicatorului european al competenţelor lingvistice, în cooperare cu statele membre;
 • încurajarea discuţiilor şi elaborarea unei recomandări privind modalităţile de actualizare a formării profesorilor de limbi străine;
 • publicarea, în 2006, a unui studiu privind cele mai bune practici în materie de învăţare a limbilor străine de la cele mai fragede vârste;
 • crearea de catedre în domeniile studiilor legate de multilingvism şi interculturalitate prin programul propus de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii;
 • sprijinirea în continuare a predării şi învăţării limbilor străine prin programele de cooperare în domeniile educaţiei, formării, tineretului, cetăţeniei şi culturii;
 • intensificarea, în contextul celui de Al şaptelea program-cadru de cercetare, a activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică legate de tehnologiile societăţii informaţionale în contextul limbilor străine.

Comisia invită statele membre:

 • să instituie planuri naţionale care să confere o structură, coerenţă şi orientare acţiunilor de promovare a multilingvismului, inclusiv a utilizării şi prezenţei sporite a diversităţii lingvistice în viaţa de zi cu zi;
 • să reexamineze actualele lor sisteme de formare a profesorilor de limbi străine, ţinând seama de concluziile studiului privind „Profilul european pentru formarea profesorilor de limbi străine”;
 • să reexamineze sistemele lor de învăţare a limbilor străine de la cele mai fragede vârste, ţinând seama de cele mai bune practici aplicate în Europa;
 • să aplice concluziile preşedinţiei luxemburgheze privind predarea unei materii prin integrarea unei limbi străine (CLIL).

ECONOMIA MULTILINGVĂ

Această comunicare prezintă domeniile în care Uniunea ar trebui să dispună de o forţă de muncă mai mobilă şi cu competenţe lingvistice.

Multilingvismul şi competitivitatea

Comisia îşi propune consolidarea continuării Planului său de acţiune 2002 în materie de competenţe şi mobilitate. Competenţele lingvistice vor face parte, în 2006, din temele abordate cu ocazia Anului european al mobilităţii lucrătorilor.

Multilingvismul şi consumatorii

Directiva privind practicile comerciale neloiale (29/2005/CE) consolidează mecanismele de protecţie a limbii utilizate pentru serviciile post-vânzare.

Multilingvismul şi societatea informaţională

Comisia desfăşoară activităţi pentru promovarea multilingvismului prin iniţiativa i2010, în vederea stimulării creşterii şi ocupării forţei de muncă în societatea informaţională şi în sectorul mass-media. Programele eContent, eContent plus, Media, eLearning sprijină crearea şi difuzarea cunoştinţelor şi conţinuturilor europene multilingve.

Traducere

Utilizarea crescândă a traducerilor automate online demonstrează imposibilitatea înlocuirii procesului de reflecţie al traducătorului printr-o funcţie eminamente mecanică şi subliniază astfel importanţa calităţii traducerii. Evoluţiile de tipul „Standardului european pentru serviciile de traducere” ar trebui să ofere utilizatorilor un nivel calitativ mai ridicat.

Interpretare

Cererea de interpreţi calificaţi creşte pe o piaţă în expansiune, în special în cadrul organizaţiilor supranaţionale şi internaţionale. Interpreţii contribuie la buna funcţionare a instituţiilor societăţilor multilingve. Aceştia ajută comunităţile de imigranţi în relaţiile lor cu justiţia, spitalele, serviciile de poliţie şi imigrare. Interpreţii formaţi în mod adecvat contribuie astfel la protecţia drepturilor omului şi a drepturilor democratice.

Predarea limbilor străine şi evaluarea şi certificarea lingvistică

Certificarea lingvistică a devenit o piaţă atât de importantă, încât consumatorii întâmpină dificultăţi atunci când vine vorba să aleagă certificările cele mai adecvate dintre cele propuse. Comisia doreşte să contribuie la o mai mare transparenţă a ofertei, prin publicarea pe internet a unui inventar al sistemelor disponibile în prezent.

Comisia propune următoarele acţiuni pentru dezvoltarea economiei multilingve:

 • publicarea, în 2006, a unui studiu privind impactul penuriei de competenţe lingvistice asupra economiei europene;
 • publicarea, în 2006, a unui inventar al sistemelor de certificare lingvistică disponibile în Uniunea Europeană;
 • lansarea unui studiu privind potenţialul unei utilizări sporite a subtitrărilor în cinematografie şi în emisiunile televizate, în vederea promovării învăţării limbilor străine;
 • publicarea bazei de date interinstituţionale multilingve IATE (Inter-Active Terminology for Europe - Terminologie Interactivă pentru Europa) care propune termeni validaţi proveniţi din contexte legate de Uniunea Europeană;
 • organizarea, în 2006, a unei conferinţe pe tema formării traducătorilor în universităţi;
 • lansarea, în cadrul i2010, a unei iniţiative emblematice privind bibliotecile digitale, care este menită să faciliteze şi să crească atractivitatea utilizării surselor multimedia;
 • regruparea şi coordonarea activităţilor cercetătorilor europeni în domeniile tehnologiilor limbajului uman, traducerii automate şi creării de resurse lingvistice (dicţionare şi tezaure lingvistice).

Statele membre sunt îndemnate să îşi reexamineze programele de formare din universităţi.

MULTILINGVISMUL ÎN RELAŢIILE COMISIEI CU CETĂŢENII

Această comunicare reaminteşte faptul că cel dintâi regulament adoptat de Consiliu defineşte Comunitatea Europeană ca o entitate multilingvă, stipulează că legislaţia este publicată în limbile oficiale şi cere instituţiilor să se adreseze cetăţenilor în limba oficială pe care o aleg aceştia.

În 2004, serviciile de traducere şi interpretariat ale tuturor instituţiilor europene au absorbit costuri echivalente cu 1,05 % din bugetul total al Uniunii Europene, ceea ce reprezintă 2,28 EUR de fiecare cetăţean anual.

În perioada 1996-2006, Comisia a lansat mai multe iniţiative multilingve (Cetăţenii Europei, Dialogul cu cetăţenii, Europa ta, Serviciul de orientare pentru cetăţeni), care ar trebui să ajute cetăţenii să înţeleagă în ce fel îi afectează legislaţia europeană, care sunt drepturile lor la stabilirea într-o altă ţară şi cum îşi pot exercita în practică aceste drepturi.

Comisia:

 • se va asigura, printr-o reţea internă, că toate serviciile sale aplică într-un mod coerent politica în domeniul multilingvismului;
 • va continua să promoveze multilingvismul pe portalul său de internet (Europa) şi în publicaţiile sale;
 • va lansa pe portalul Europa un portal dedicat limbilor;
 • va conferi antenelor sale pentru multilingvism din statele membre un rol mai important în promovarea multilingvismului, în special prin adaptarea mesajelor Comisiei la publicul local;
 • va organiza seminarii de înalt nivel pe tema multilingvismului în statele membre, destinate jurnaliştilor şi altor formatori de opinie;
 • va continua să ofere universităţilor granturi şi asistenţă pedagogică pentru interpretariatul de conferinţă, să contribuie la dezvoltarea instrumentelor de învăţământ la distanţă şi să finanţeze burse de studiu şi stagii de formare;
 • va continua să dezvolte instrumente rentabile de comunicare şi conferinţă;
 • va sprijini Masteratul european de interpretariat de conferinţă şi Masteratul european de management de conferinţă;
 • va continua să joace un rol activ în cadrul Reuniunii internaţionale anuale privind dispoziţiile în materie de limbi, documentare şi publicare (International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication);
 • va continua să ofere universităţilor un model de plan de învăţământ pentru masteratul în traduceri şi să pună la dispoziţie traducători invitaţi;
 • va organiza un concurs internaţional de traducere între şcolile din statele membre pentru a încuraja cunoaşterea limbilor străine şi pentru a promova profesiile lingvistice.

Comisia a invitat deja statele membre să prezinte în 2007 rapoarte cu privire la acţiunile întreprinse în legătură cu obiectivele planului de acţiune „Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice”.

Concluziile comunicării Comisiei

 • Comisia va institui un grup la nivel înalt pentru multilingvism, compus din experţi independenţi;
 • se va organiza o conferinţă ministerială privind multilingvismul pentru a permite statelor membre să îşi împărtăşească progresele realizate şi să planifice viitoarele activităţi;
 • Comisia va prezenta o nouă comunicare prin care va propune o abordare globală a multilingvismului în Uniunea Europeană.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission of 1 August 2005 - European Indicator of Language Competence (Comunicarea Comisiei din 1 august 2005 privind Indicatorul european al competenţelor lingvistice) [COM(2005) 356 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission of 24 July 2003 – Promoting language learning and linguistic diversity: an action plan 2004-2006 [ COM(2003) 449 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 24 iulie 2003 - Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice: un plan de acţiune pentru perioada 2004-2006) [COM(2003) 449 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Decision No 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001 [Official Journal L 232 of 14.9.2000] (Decizia nr. 1934/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iulie 2000 de instituire a Anului european al limbilor – 2001).

Council Resolution of 16 December 1997 on the early teaching of European Union languages [Official Journal C 1 of 3.1.1998] (Rezoluţia Consiliului din 16 decembrie 1997 privind predarea precoce a limbilor Uniunii Europene).

See also

Ultima actualizare: 20.01.2006

Top