Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – Mobilitate în serviciul cetățenilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – Mobilitate în serviciul cetățenilor

Europass este un portofoliu compus din cinci documente standardizate și un dosar electronic, care le permite cetățenilor să își prezinte competențele și calificările în mod clar și ușor oriunde în Europa. Scopul său este de a facilita mobilitatea tuturor celor care doresc să lucreze sau să beneficieze de formare oriunde în Europa.

ACT

Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass).

SINTEZĂ

Înființat în 2005, Europass este un portofoliu compus din cinci documente diferite și un dosar electronic, având scopul de a reuni descrieri complete ale studiilor, ale calificărilor oficiale, ale experienței de lucru, ale abilităților și ale competențelor dobândite în timp de către titular. Toate documentele au aceeași denumire de marcă și o siglă comună. Europass este disponibil gratuit, în 28 de limbi, într-un format electronic accesibil în cadrul portalului Europass. Din 2012, persoanele fizice pot reuni toate documentele Europass în pașaportul european al competențelor, un dosar electronic ușor de utilizat cu ajutorul căruia titularul își poate constitui un inventar personal modular al abilităților și al calificărilor personale dobândite de-a lungul vieții.

Elementele Europass sunt următoarele:

Curriculum Vitae Europass (CV)

Un șablon pentru a descrie curriculum vitae al titularului. Acesta este elementul central al portofoliului, conceput pentru a ilustra abilitățile titularului.

Mobilitatea Europass

Utilizând un format european comun, mobilitatea Europass înregistrează toate perioadele de mobilitate transnațională în scopul învățării, la orice nivel: stagiu în cadrul unei companii, un semestru de studiu în cadrul unei universități sau orice alte experiențe de formare profesională.

Suplimentul Europass la Diplomă

Suplimentul la diplomă conține informații privind parcursul educațional al titularului unei diplome de învățământ superior. Acesta descrie natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul oricăror cursuri finalizate cu succes. Cu toate acestea, acesta nu înlocuiește diploma în original. Elaborat în comun cu Consiliul Europei și UNESCO, este completat de organismul emitent și este înmânat în același timp cu diploma.

Suplimentul la diplomă cuprinde opt părți care furnizează informații cu privire la titularul diplomei, diplomă, nivelul de calificare, conținutul și rezultatele obținute, drepturile conferite de calificare, certificarea suplimentului și sistemul național de învățământ superior.

Suplimentul Europass la Certificatul profesional

Suplimentul la certificatul profesional descrie calificările profesionale ale oricărei persoane care deține un certificat de formare profesională sau educație. În acest scop, prevede, printre altele, informații referitoare la competențele profesionale dobândite, categoriile de ocupații accesibile titularului certificatului, organismele de certificare, nivelul certificatului, calificările minime necesare și oportunitățile de acces la următorul nivel de formare. Acesta nu înlocuiește certificatul în original și nici nu constituie un sistem automat care să garanteze recunoașterea. Este eliberat de autoritățile naționale competente.

Pașaportul Lingvistic Europass

Portofoliul lingvistic permite cetățenilor să-și prezinte competențele lingvistice și culturale. Conține Pașaportul lingvistic Europass, care oferă informații specifice cu privire la competențele lingvistice ale titularului, în conformitate cu standardele europene, și experiența sa în fiecare limbă, precum și un dosar de lucru cu caracter personal pentru a ilustra nivelul atins.

Pașaportul european al competențelor

Pașaportul european al competențelor este un dosar electronic cu ajutorul căruia persoanele își pot îmbunătăți prezentarea CV-ului reunindu-și în același loc certificatele de educație și formare profesională și aducând dovezi în ceea ce privește calificările și abilitățile declarate în CV. Acesta este disponibil gratuit în 28 de limbi pe portalul Europass, unde utilizatorii își pot crea pașaportul individual cu ajutorul unui editor online. Pașaportul vine în completarea CV-ului Europass.

Inițiativa Europass este susținută de un portal internet administrat la nivel comunitar. Acest site permite cetățenilor să-și întocmească propriile CV-uri Europass și pașapoarte lingvistice și să afle informații despre alte documente Europass.

Europass este pus în aplicare de o rețea de centre naționale Europass (CNE). Acestea sunt responsabile, la nivel național, de coordonarea și promovarea Europass. CNE sunt cofinanțate din fonduri europene și naționale.

Comisia prezintă Parlamentului European, o dată la patru ani, un raport de evaluare privind punerea în aplicare a Directivei.

Pentru descrieri ale documentelor Europass standard, vă rugăm să consultați anexa la decizie.

Decizia subliniază importanța consecvenței și a complementarității cu celelalte instrumente care promovează mobilitatea europeană și internațională, în special:

 • rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă (EURES);
 • rețeaua europeană a centrelor naționale de informare privind recunoașterea și mobilitatea universitară (ENIC-NARIC), instituită de Consiliul Europei și UNESCO.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 2241/2004/CE

1.1.2005

-

JO L 390 din 21.12.2004

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 4 iulie 2008 privind prima evaluare a inițiativei Europass [ COM(2008) 427 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Acest raport prezintă principalele concluzii și recomandări ale primei evaluări externe a inițiativei Europass, precum și concluziile Comisiei în vederea unor acțiuni ulterioare. Evaluarea concluzionează că inițiativa Europass își îndeplinește obiectivele ca instrument în favoarea mobilității, oferindu-le cetățenilor mijloacele prin care să-și ateste competențele și calificările într-o manieră clară, atât în contexte de învățare, cât și pe piața muncii. Rețeaua de Centre Naționale Europass (CNE) și portalul internet, care sunt apreciate de părțile interesate și utilizatori, sunt considerate instrumente de punere în aplicare care prezintă un bun raport costuri-beneficii. Cu toate acestea, evaluarea consideră că inițiativa poate fi fructificată în continuare. Pentru a îmbunătăți relevanța și eficacitatea acestei inițiative, evaluarea recomandă ca:

 • mobilitatea ocupațională să fie abordată mai bine prin intermediul unor instrumente de punere în aplicare îmbunătățite;
 • indicatorii specifici să fie utilizați pentru a îmbunătăți rapoartele de activitate ale Centrelor Naționale Europass;
 • sporirea comunicării inițiativei Europass în rândul celor care învață și al angajatorilor;
 • instrumentul CV și, în special, modelul și instrumentele de orientare, să fie dezvoltate în continuare;
 • suplimentele la diplomă și la certificatele profesionale să fie mai bine integrate în cadrul sistemului;
 • cooperarea cu serviciile pentru ocuparea forței de muncă și cu serviciile de orientare să fie consolidată pentru a spori impactul inițiativei în rândul persoanelor slab calificate și al șomerilor.

Ca răspuns la evaluare, Comisia intenționează:

 • să coopereze mai intens cu instituțiile relevante și să promoveze inițiativa în rândul persoanelor slab calificate și a șomerilor;
 • să furnizeze o versiune detaliată a CV-ului Europass și un serviciu adecvat de autoevaluare;
 • să promoveze în continuare utilizarea Europass Mobilitate la nivel național și regional, precum și acțiunile de mobilitate;
 • să includă emiterea Europass Mobilitate în cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții;
 • să asigure o mai bună coordonare a gestionării suplimentelor Europass la diplomă și la certificatele profesionale;
 • să dezvolte în continuare suplimentul Europass la diplomă, astfel încât să ia mai bine în considerare rezultatele învățării titularilor săi;
 • să coreleze inițiativa Europass cu punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor (CEC).

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Evaluarea inițiativei Europass: cea de-a doua evaluare a Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul comunitar unic pentru transparența calificărilor și a competențelor (Europass) [COM(2013) 899 final din 18.12.2013 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Acest raport prezintă realizările cadrului Europass în urma unei evaluări externe desfășurate în 2012. Raportul subliniază că obiectivele inițiale rămân relevante, în special în ceea ce privește cadrul strategic 2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) și că Europass s-a dovedit eficace în facilitarea comparării competențelor, a calificărilor și a rezultatelor învățării. Europass și, în special, CV-ul Europass reprezintă o marcă de mare încredere, recunoscută pentru transparență și acceptată pe scară largă.

Raportul semnalează însă și anumite carențe ale Europass în ceea ce privește adaptarea la condițiile în schimbare din domeniul educației și al formării și de pe piața forței de muncă. În document se arată că unele dintre instrumentele sale nu promovează parcursuri de învățare flexibile și nici nu permit înregistrarea completă a competențelor dobândite prin intermediul învățării non-formale sau informale, printre care programele de învățare online.

Datele din evaluare arată, de asemenea, că încă există grupuri mari de potențiali utilizatori la care majoritatea instrumentelor Europass nu ajung pe deplin. În prezent, utilizatorii Europass sunt de obicei tinerii, femeile și persoanele cu studii superioare. Raportul recomandă o mai bună coordonare cu serviciile de orientare profesională și integrarea acestora în cadrul Europass, pentru a facilita direcționarea acestui cadru către grupuri mari de persoane - precum șomerii slab calificați, care adesea nu dispun de competențele necesare pentru completarea documentelor Europass sau care ar putea considera aceste documente ca fiind prea complexe sau neclare. Printre îmbunătățirile necesare se numără și sporirea convergenței cu alte instrumente europene de referință și o mai bună interoperabilitate a instrumentelor informatice Europass cu instrumentele UE utilizate pentru plasarea forței de muncă.

Raportul consideră că structura actuală a Europass ar trebui reorganizată într-un serviciu mai simplu, mai orientat spre obiective și actualizat, care să își mențină totuși obiectivul inițial referitor la comparabilitatea și transparența competențelor și a calificărilor în vederea îmbunătățirii mobilității geografice și profesionale a cursanților și a lucrătorilor.

Ultima actualizare: 07.04.2014

Top